Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-12-2005 ]

ΙΚΑ Σ50/29/05.12.05 Σχετικά με τον τρόπο απόδειξης της καταβολής διατροφής από τον/την πρώην σύζυγο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3232/2004.» 

(Σχετικά με τον τρόπο απόδειξης της καταβολής διατροφής από τον/την πρώην σύζυγο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3232/2004.»  )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Σ50/29/5.12.2005 Σχετικά µε τον τρόπο απόδειξης της καταβολής διατροφής από τον/την πρώην σύζυγο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3232/2004.» 

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: 

Σχετ.: Η εγκ. 64/2004 και 4/2005 

1. Όπως είναι γνωστό, µεταξύ των άλλων προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 4 του Νόµου 3232/2004 και τις οποίες πρέπει να πληροί αθροιστικά ο/η διαζευγµένος/-η ώστε να δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου της/του πρώην συζύγου από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είναι αυτή που αναφέρεται στο εδάφιο 1β του άρθρου αυτού, δηλαδή «ο/η πρώην σύζυγος, κατά τη στιγµή του θανάτου του, να κατέβαλλε διατροφή που είχε καθοριστεί είτε µε δικαστική απόφαση είτε µε σύµβαση µεταξύ των πρώην συζύγων.» 

2. Η Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τον τρόπο απόδειξης της καταβολής διατροφής από τον/την πρώην σύζυγο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3232/2004, µε το µε αρ. πρωτ. Φ11221/12807/990 έγγραφό της µας πληροφόρησε τα ακόλουθα: Στην περίπτωση που οφειλόταν εκ του νόµου διατροφή, η καταβολή της οποίας είχε συµφωνηθεί µεταξύ των πρώην συζύγων, δεν υπήρχε όµως µεταξύ τους ιδιωτικό συµφωνητικό, µόνη απόδειξη καταβολής της µπορεί να αποτελέσει η υποβαλλόµενη κατ’ έτος φορολογική δήλωση, στην οποία υποχρεούται ο φορολογούµενος να δηλώσει ως εισόδηµα την καταβαλλόµενη από τον πρώην σύζυγο διατροφή για την οποία και φορολογείται. Η φορολογική δήλωση αποτελεί επαρκές αποδεικτικό µέσο για την καταβολή διατροφής, ακόµα κι αν δεν υπάρχει έγγραφος τύπος για τη συµφωνία µεταξύ των συζύγων. Οποιοδήποτε άλλο µέσο, όπως, π.χ., αυτό των ένορκων βεβαιώσεων δεν θα πρέπει να γίνεται αποδεκτό, καθώς δεν αποτελεί τεκµήριο καταβολής διατροφής. 

3. Εποµένως, στις περιπτώσεις που πρώην σύζυγοι αξιώνουν τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου τους, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις και δεν υπάρχει το τεκµήριο της καταβολής της διατροφής από τον πρώην σύζυγο κατά το χρόνο επέλευσης του θανάτου µε απόφαση δικαστηρίου ή µε ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ των πρώην συζύγων, µόνο αποδεκτό στοιχείο για την πιστοποίηση της καταβολής της διατροφής κατά την ηµεροµηνία θανάτου είναι φορολογική δήλωση του/της συζύγου που εισέπραττε τα ποσά της διατροφής και τα οποία ώφειλε να δηλώνει ως εισόδηµα στην ετήσια δήλωση φόρου εισοδήµατός του/της.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, στις περιπτώσεις που τυχόν έχει χορηγηθεί σύνταξη σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις µε πιστοποίηση της καταβολής διατροφής µε οποιοδήποτε άλλο µέσο εκτός από 

α) διακαστική απόφαση, 

β) ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ των πρώην συζύγων, γ) δήλωση φορολογίας εισοδήµατος για τον κρίσιµο χρόνο επέλευσης του θανάτου του/της πρώην συζύγου, θα πρέπει οι αποφάσεις συνταξιοδότησης να ανακληθούν αµέσως. 

Όµως, επειδή αυτή η ανάκληση προϋποθέτει τη νόµιµη τεκµηρίωση της απόρριψης της αίτησης για συνταξιοδότηση, θα πρέπει να τηρηθεί η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 2676/99 διαδικασία της προηγούµενης ακρόασης, οπότε θα πρέπει να σταλεί πρόσκληση στους ενδιαφεροµένους, µε απόδειξη παραλαβής της. Εάν δεν προσκοµιστεί κάποιο από τα κατά τα ανωτέρω αποδεκτά στοιχεία, θα πρέπει οι εγκριτικές αποφάσεις συνταξιοδότησης να ανακληθούν και να εφαρµοστούν οι οδηγίες του Γενικού Εγγράφου µε αρ. πρωτ. Σ81/3/1.2.2005.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο