Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-12-2005 ]

1117836/6456/ΔΕ-Β/13.12.2005 Οδηγίες για τον έλεγχο των στοιχείων που προέκυψαν από τη διασταύρωση των συναλλαγών που καταχωρήθηκαν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) έτους 2003.

(Οδηγίες για τον έλεγχο των στοιχείων που προέκυψαν από τη διασταύρωση των συναλλαγών που καταχωρήθηκαν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) έτους 2003. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αριθ. Πρωτ. 1117836/6456/ΔΕ-Β/13.12.05 Οδηγίες για τον έλεγχο των στοιχείων που προέκυψαν από τη διασταύρωση των συναλλαγών που καταχωρήθηκαν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών � προμηθευτών του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) έτους 2003.

Αριθ. Πρωτ.: 1117836/6456/ΔΕ-Β/13.12.2005 - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της εντατικοποίησης του έργου των ελεγκτικών υπηρεσιών και προχωρά με συνέπεια και σταθερότητα στη προώθηση των φορολογικών διασταυρώσεων και ελέγχων στη κατεύθυνση της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και την απονομή φορολογικής δικαιοσύνης. Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι ο συνεπής φορολογούμενος πολίτης να απολαμβάνει τα οφέλη από την πάταξη της φοροδιαφυγής.


Σημαντική για την ευόδωση της παραπάνω προσπάθειας είναι η συμβολή των ίδιων των φορολογουμένων αλλά και των υπαλλήλων των Υπηρεσιών και ειδικότερα των Προϊσταμένων, οι οποίοι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αντιμετωπίζουν τους φορολογούμενους με τη δέουσα κατανόηση στα πλαίσια της καλής συνεργασίας και εξυπηρέτησης του πολίτη.


Στα πλαίσια αυτά, η Γ.Γ.Π.Σ. διασταύρωσε συγκεντρωτικές καταστάσεις επιτηδευματιών του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ για τη χρήση 2003 , με τα στοιχεία των προμηθευτών τους που αυτοί δήλωσαν στην ίδια χρήση για να διαπιστωθεί η υποβολή ή μη αντίστοιχων συγκεντρωτικών καταστάσεων εκ μέρους των.


Από την ανωτέρω διασταύρωση προέκυψαν στοιχεία, τα οποία εμφανίζουν φορολογούμενους ως προμηθευτές που δεν έχουν υποβάλει συγκεντρωτικές καταστάσεις για τη χρήση αυτή. Οι καταστάσεις αυτές απεστάλησαν από τη Γ.Γ.Π.Σ. προς όλες τις Δ.Ο.Υ. σε ηλεκτρονική μορφή.


Ειδικότερα οι καταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν φορολογουμένους που ενώ αναφέρονται ως προμηθευτές στην οικεία συγκεντρωτική κατάσταση των πελατών τους:


α) δεν έχουν υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. συγκεντρωτική κατάσταση πελατών του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992, έτους 2003 παρότι εμφανίζονται ως ενεργοί φορολογούμενοι..


β)είχαν κάνει διακοπή εργασιών πριν την 1/1/2003.


γ)έκαναν έναρξη εργασιών μετά τις 31/12/2003


Μεταξύ των παραπάνω υφίστανται και περιπτώσεις φορολογουμένων που δεν είχαν υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων, αλλά είναι αναγκαία η πιστοποίηση εκ μέρους των της συναλλαγής που έχει συμπεριληφθεί στις συγκεντρωτικές καταστάσεις που έχει επεξεργαστεί η Γ.Γ.Π.Σ.


Προθεσμία υποβολής εκπρόθεσμης συγκεντρωτικής κατάστασης

Σε όλους τους παραπάνω φορολογούμενους φερόμενους προμηθευτές έχουν ήδη αποσταλεί με κοινοποίηση και στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ, σχετικές επιστολές- προσκλήσεις από τον Γενικό Δ/ντή Φορολογικών Ελέγχων, με τις οποίες καλούνται να προσέλθουν μέχρι 20/12/2005 στη Δ.Ο.Υ προς τακτοποίηση της παραπάνω εκκρεμότητας και υποβολή της συγκεντρωτικής κατάστασης.


Επισημαίνεται ότι η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται μέχρι 30/1/2006.


Ενέργειες Δ.Ο.Υ.


Σε όλες τις περιπτώσεις προσέλευσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ των φορολογουμένων που έλαβαν τις παραπάνω επιστολές-προσκλήσεις θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:


1. Θα γίνεται έρευνα από υπάλληλο της Δ.Ο.Υ που θα έχει οριστεί ειδικά για το σκοπό αυτό από τον Υποδιευθυντή Ελέγχου της Δ.Ο.Υ, .στις καταστάσεις της Γ.Γ.Π.Σ προκειμένου να ενημερωθεί ο φορολογούμενος με τις λεπτομέρειες της σχετικής συναλλαγής και να αποδειχθεί η υποχρέωση η μη υποβολής από αυτόν συγκεντρωτικής κατάστασης του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.2. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος σε υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης και αφού του δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις για την αναγκαιότητα της προσωπικής του παρουσίας, πιστοποιεί ή όχι την ύπαρξη της σχετικής συναλλαγής και αποχωρεί από την Δ.Ο.Υ χωρίς καμία συνέπεια. Στη συνέχεια και σε επόμενη φάση εσωτερικά στην Υπηρεσία θα γίνεται έρευνα στα αρχεία των Τμημάτων Κ.Β.Σ., Μητρώου, Εισοδήματος και Φ.Π.Α προκειμένου να επεξεργαστούν όλες οι παρεχόμενες από τη Γ.Γ.Π.Σ. πληροφορίες. Επίσης θα ελέγχεται από τη Δ.Ο.Υ. αν έχουν εκπληρωθεί ως προς τα σχετικά ποσά οι οποιεσδήποτε τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις του π.χ στη φορολογία εισοδήματος και σε θετική περίπτωση η υπόθεση θα τίθεται στο αρχείο.


3. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία που διαθέτει η Δ.Ο.Υ. προκύπτει υποχρέωση υποβολής της προβλεπόμενης από τις ανωτέρω διατάξεις συγκεντρωτικής κατάστασης θα ακολουθείται η προβλεπόμενη από τον Κ.Β.Σ διαδικασία.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο