Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-12-2005 ]

ΠΟΛ.1143/24.11.2003 Μη κοινοποίηση στις Δ/νσεις Υγείας των αποφάσεων επιβολής προστίμου που εκδίδονται σε βάρος ιατρών, φαρμακοποιών και ιατρικών εργαστηρίων που είναι συμβεβλημένοι με το Ελληνικό Δημόσιο.

(Μη κοινοποίηση στις Δ/νσεις Υγείας των αποφάσεων επιβολής προστίμου που εκδίδονται σε βάρος ιατρών, φαρμακοποιών και ιατρικών εργαστηρίων που είναι συμβεβλημένοι με το Ελληνικό Δημόσιο.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 24 Nοεμβρίου 2005
Αρ.Πρωτ.: 1113524/860/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1143

ΘΕΜΑ: Μη κοινοποίηση στις Δ/νσεις Υγείας των αποφάσεων επιβολής προστίμου που εκδίδονται σε βάρος ιατρών, φαρμακοποιών και ιατρικών εργαστηρίων που είναι συμβεβλημένοι με το Ελληνικό Δημόσιο.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253/14-12-2004), με τις οποίες καταργήθηκαν από τη δημοσίευση αυτού του νόμου (14.12.2004) οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.2682/1999 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις καταργηθείσες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.2682/1999 οριζόταν ότι «η διάπραξη φορολογικών παραβάσεων για τις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο κατά την κείμενη φορολογική νομοθεσία και η απόκρυψη φορολογητέας ύλης από ιατρούς, ιατρικά εργαστήρια και φαρμακοποιούς που είναι συμβεβλημένοι με το Δημόσιο για την παροχή περίθαλψης στους ασφαλισμένους του συνιστά λόγο διακοπής της σύμβασής τους για τουλάχιστον ένα (1) έτος. Οι αποφάσεις επιβολής προστίμων και οι λοιπές καταλογιστικές πράξεις κοινοποιούνται στο αρμόδιο για τη διακοπή της σύμβασης όργανο, καμπτομένου προς τούτο του φορολογικού απορρήτου».


2. Οι πιο πάνω καταργηθείσες διατάξεις του ν. 2682/1999 κοινοποιήθηκαν με την 2/27839/Δ20/21.4.1999 κοινή εγκύκλιο των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας - Πρόνοιας και Οικονομικών, στο ίδιο δε έγγραφο οριζόταν μεταξύ άλλων ότι οι Δ.Ο.Υ. είναι υποχρεωμένες να κοινοποιούν αμέσως με απόδειξη τις σχετικές πράξεις επιβολής προστίμου που εκδίδονται σε βάρος συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών, φαρμακοποιών και ιατρικών εργαστηρίων στα αρμόδια όργανα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και συγκεκριμένα στις Δ/νσεις Υγείας.

3. Μετά την κατάργηση των εν λόγω διατάξεων οι Δ.Ο.Υ. δεν υποχρεούνται πλέον να κοινοποιούν στις Δ/νσεις Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων τις προαναφερόμενες πράξεις επιβολής προστίμου, ανεξάρτητα αν οι σχετικές παραβάσεις διαπράχθηκαν πριν ή μετά τις 14.12.2004.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο