Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-07-2004 ]

106775/12.07.2004 «Ελεγκτικές ενέργειες υπηρεσιών Σ.Δ.Ο.Ε., ως προς τη διαχείριση υποθέσεων κατασχεμένων και παραληφθέντων βιβλίων και στοιχείων».

(«Ελεγκτικές ενέργειες υπηρεσιών Σ.Δ.Ο.Ε., ως προς τη διαχείριση υποθέσεων κατασχεμένων και παραληφθέντων βιβλίων και στοιχείων».)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

106775/12.07.04  «Ελεγκτικές ενέργειες υπηρεσιών Σ.Δ.Ο.Ε., ως προς τη διαχείριση υποθέσεων κατασχεμένων και παραληφθέντων βιβλίων και στοιχείων».

106775

ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρωτ. 103885/2.4.2003 έγγραφό μας.


Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, αναφορικά με το χρόνο παραγραφής των δικαιωμάτων του Δημοσίου, για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρου (στις 31/12/2004 παραγράφονται οι υποθέσεις που αφορούν την χρήση 1998) επισημαίνουμε τα παρακάτω και παρέχουμε σχετικές οδηγίες ενεργειών, με στόχο την καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ειδικότερα:

1. Ενέργειες υπηρεσιών ως προς την διαχείριση υποθέσεων με κατασχεμένα στη χρήση 1998 και μεταγενέστερα.

΄Υστερα από τα αναφερόμενα παραπάνω και δεδομένου ότι στις μεγάλες κυρίως Περιφερειακές Διευθύνσεις, υφίσταται σημαντικός αριθμός υποθέσεων με κατασχεμένα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία, θα πρέπει άμεσα να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:


1.1 Προσδιορισμός των υποθέσεων με διάκριση αυτών που βρίσκονται στα χέρια των ελεγκτών και στην αποθήκη.

1.2 Στη συνέχεια, για τις υποθέσεις που βρίσκονται στην αποθήκη με ανεπίσημα στοιχεία, επιβάλλεται να έχουν προτεραιότητα ελέγχου αυτές που βαρύνονται με στοιχεία της χρήσης 1998. Εφόσον στην ίδια υπόθεση εμπεριέχονται ανεπίσημα στοιχεία πέραν της αναφερομένης χρήσης, πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτα ο έλεγχος των στοιχείων χρήσεως 1998 και να ακολουθήσει ο έλεγχος των στοιχείων για τις χρήσεις που έπονται. Στο μέτρο που η υπόθεση αυτή μπορεί να ολοκληρωθεί για το σύνολο των χρήσεων θα συντάσσεται ενιαία έκθεση ελέγχου, διαφορετικά θα συντάσσονται δύο (2) εκθέσεις ελέγχου, μία για τη χρήση 1998 και μία για αυτές που ακολουθούν.

1.3 Υποθέσεις που βρίσκονται στα χέρια των ελεγκτών και έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου επεξεργασίας, θα πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα ελέγχου στις υποθέσεις εκείνες που εμπεριέχουν στοιχεία που αναφέρονται στην χρήση 1998 καθώς επίσης και στις υποθέσεις που αφορούν χρήσεις 1992-1997, για τις οποίες έχει παραταθεί ο χρόνος παραγραφής τους με το άρθρο 19 του ν.3091/2002 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 22 του ν.3212/2003.


2. Χρόνος ολοκλήρωσης ελέγχου επεξεργασίας, σύνταξης και αποστολής εκθέσεων ελέγχου Κ.Β.Σ. και πληροφοριακών εκθέσεων, στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Λαμβανομένου υπόψη ότι, ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για τον μετασχηματισμό του Σ.Δ.Ο.Ε., καθίσταται επιτακτική η ανάγκη σύνταξης, με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, σχεδίου με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών για κάθε υπόθεση, με προτεραιότητα τις παραγραφόμενες για τις οποίες ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωσή τους η 15/10/2004.

Αυτονόητο είναι ότι επιβάλλεται η επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης και περαίωσης και των λοιπών εκκρεμών υποθέσεων.

Ο Ειδικός Γραμματέας Σ.Δ.Ο.Ε. Ηλίας Αργυρός

 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο