Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-10-2005 ]

ΕΛΤΕ Αρ. Πρ. 334ΑΠ/19.10.05 Εαν οι επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ είναι υποχρεωτική η τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής κατά τον τρόπο που προδιαγράφεται στο ΕΓΛΣ (ΠΔ1123/1980).

(Εαν οι επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ είναι υποχρεωτική η τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής κατά τον τρόπο που προδιαγράφεται στο ΕΓΛΣ (ΠΔ1123/1980). )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΕΛΤΕ Αρ. Πρ. 334ΑΠ/19.10.05   Εαν για τις  επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ είναι υποχρεωτική η τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής κατά τον τρόπο που προδιαγράφεται στο ΕΓΛΣ (ΠΔ1123/1980).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 - 503, 105 63, ΑΘΗΝΑΤηλέφωνο: 210 3286 343 Fax: 210 3286 075 e-mail: [email protected] 


ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 051019/0034 


ΠΡΟΣ: BLUE STAR FERRIESK. Kαραμανλή 157ΒΟΥΛΑ 166 73
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Δ.Σ. ΕΛΤΕ ΥΠΟΙΟ- Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος ΥΠΟΙΟ- Δ/νση ΚΒΣ 

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2005 
Αριθμός πρωτοκόλλου: 334ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 
Με επιστολή σας της 31ης Μαρτίου 2005 προς τη Διεύθυνση Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, και η οποία επιστολή μας διαβιβάστηκε στη συνέχεια λόγω αρμοδιότητας, ερωτάτε εάν για τις επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ είναι υποχρεωτική η τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής κατά τον τρόπο που προδιαγράφεται στο ΕΓΛΣ (ΠΔ1123/1980).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Κατά τη γνώμη μας, οι επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τους κανόνες που προδιαγράφονται από τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.
α) Δεν είναι υποχρεωμένες να τηρούν το αυτόνομο διπλογραφικό σύστημα της Αναλυτικής Λογιστικής (Ομάδα 9), που προδιαγράφεται από το ΕΓΛΣ (ΠΔ 1123/1980) και σύμφωνα με το οποίο το λειτουργικό κόστος προσδιορίζεται με λογιστικές εγγραφές.
β) Είναι υποχρεωμένες να παρέχουν στα ελεγκτικά όργανα κάθε απαραίτητο λογιστικό ή εξωλογιστικό στοιχείο και υπολογισμό με το οποίο θα αποδεικνύεται ο προσδιορισμός του λειτουργικού κόστους με βάση τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές που προδιαγράφονται στα ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 2 και τα οικονομικά μεγέθη που απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία (Γενική Λογιστική).
γ) Έχουν, προαιρετικά, τη δυνατότητα να τηρούν το αυτόνομο διπλογραφικό σύστημα της Αναλυτικής Λογιστικής (Ομάδα 9) που προδιαγράφεται από το ΕΓΛΣ (ΠΔ 1123/1980) και να προσδιορίζουν το λειτουργικό κόστος με λογιστικές εγγραφές με βάση τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές, που προδιαγράφονται στα ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 2 και τα οικονομικά μεγέθη που απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία (Γενική Λογιστική).
Επισημαίνεται ότι οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις που δεν θα τηρήσουν το αυτόνομο διπλογραφικό σύστημα της Αναλυτικής Λογιστικής του ΕΓΛΣ θα πρέπει να επαναξιολογήσουν τη συμμόρφωσή τους με τη φορολογική νομοθεσία και ιδιαίτερα με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 12 του ΠΔ186/19923 (ΚΒΣ) για την τήρηση του βιβλίου Παραγωγής-Κοστολογίου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Η τήρηση του αυτόνομου διπλογραφικού συστήματος της Αναλυτική Λογιστικής (Ομάδα 9) προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.1882/1990.
2. Στο άρθρο 139 του Ν.2190/1920 ορίζεται ότι οι εταιρείες που συντάσσουν είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα υιοθετούμενα από την ΕΕ, ΔΛΠ/ΔΠΧΠ έχουν δικαίωμα να αποκλίνουν από τις διατάξεις του ΕΓΛΣ ή των αντιστοίχων κλαδικών στο βαθμό που η διοίκηση της εταιρείας κρίνει αιτιολογημένα ότι η απόκλιση είναι αναγκαία για την εύρυθμη εφαρμογή των ΔΛΠ.
3. Στη διεθνή πρακτική δεν είναι νοητή η υπαγωγή των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ σε συγκεκριμένες λογιστικές ρυθμίσεις, πέραν των όσων προβλέπουν τα πρότυπα αυτά.
4. Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.Λ.Ο.Τ.) έγινε δέκτης σχετικών προβληματισμών επιχειρήσεων που επέλεξαν να τηρήσουν τα λογιστικά τους βιβλία με βάση τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ για τις τεχνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο να προσαρμόσουν τη μηχανογραφική εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής στα οριζόμενα από τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Επίσης οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις εξέφρασαν προς το ΣΛΟΤ τη δικαιολογημένη ανησυχία τους για την ερμηνεία του όρου ?αιτιολογημένη κρίση? που προβλέπεται από το άρθρο 139 του Ν.2190 /1920 για την απόκλιση από τα οριζόμενα από το ΕΓΛΣ και τα κλαδικά σχέδια.
Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.Λ.Ο.Τ.) με βάση τα προαναφερόμενα οδηγήθηκε στη διατύπωση της γνώμης του για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση του θέματος .
Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι η παρούσα Ατομική Απάντηση του ΣΛΟΤ δεν έρχεται σε αντίθεση με την Γνωμοδότηση 050919/0032 (αριθμός πρωτοκόλλου 573ΑΠ), δεδομένου ότι η Γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται στις επιχειρήσεις που έχουν επιλέξει να τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία με βάση τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας και συνεπώς ουδεμία αλλαγή επιβάλλεται στα συστήματά τους.

Ο Πρόεδρος του Σ.ΛΟ.Τ.
Κωνσταντίνος Παπαθανασίου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο