Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-10-2005 ]

ΠΟΛ.1131/10.10.2005 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 91 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια

(Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 91 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2005
Αρ. Πρωτ.: 1095234/3315/ΔΜ-Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΑΆ

ΠΟΛ.: 1131

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 91 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και
κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 7, 10 και 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005 (212/Α΄/23-8-2005) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» οι οποίες βάσει των διατάξεων του άρθρου 98 του ιδίου νόμου ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 23 - 8 - 2005, για ενημέρωση και εφαρμογή.

Στα πλαίσια εφαρμογής των μεταβατικών αυτών διατάξεων και όσον αφορά την συναλλαγή των υπηρεσιών μας με υπηκόους τρίτων χωρών, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Παράγραφος (3)

Με τη διάταξη της παραγράφου 3, οι αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης αδειών διαμονής που λήγουν μέχρι την 1-1-2006, ημερομηνία ισχύος του ν. 3386/2005, θα εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του ν. 2910/01, όπως αυτός ισχύει και από τις αρμόδιες σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο υπηρεσίες.

Επομένως στην περίπτωση που υπήκοος τρίτης χώρας προσέρχεται στη Δ.Ο.Υ. αιτούμενος τη χορήγηση ΑΦΜ θα πρέπει να είναι κάτοχος ισχυρού διαβατηρίου και άδειας διαμονής εν ισχύ.

Εφόσον η άδεια διαμονής του έληξε ή θα λήξει μετά την 23-8-2005, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, θα πρέπει ο υπήκοος τρίτης χώρας πέραν του ισχυρού διαβατηρίου να κατέχει βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής.

2. Παράγραφος (10)

Περίπτωση (α)

Με την παρούσα ρύθμιση παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι 31-12-2005 α) οι άδειες διαμονής η ισχύς των οποίων παρατάθηκε μέχρι 30-6-2004 σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 3242/04 και δεν ανανεώθηκαν και β) οι άδειες διαμονής των οποίων η ισχύς έληξε μετά την 30-6-2004 και δεν ανανεώθηκαν.

Βάσει της οικ. 15888/05/αριθμ. 26/1-9-2005 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. από την παρούσα ρύθμιση εξαιρούνται οι κάτοχοι αδειών διαμονής των οποίων η ισχύς έληξε ή θα λήξει μετά την 23-8-2005, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.

3. Παράγραφος (11)

Ι) Περίπτωση (α)

Με τις διατάξεις της παρούσας παρέχεται η δυνατότητα στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν μη νόμιμα στη χώρα έως 31-12-2004 να αποκτήσουν άδεια διαμονής, εφόσον καλύπτουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται.

Τα εν λόγω πρόσωπα καλούνται να αποδείξουν τη διαμονή τους για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2004. Μια από τις προϋποθέσεις απόδειξης της διαμονής τους είναι η χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ, που τυχόν είχε ο ενδιαφερόμενος μέχρι την 31-12-2004.

Κατ΄ εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης οι Δ.Ο.Υ. θα προβαίνουν κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, σε επανεκτύπωση της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ, ο οποίος έχει χορηγηθεί έως 31-12-2004.

Επιπλέον οι Δ.Ο.Υ. δεν θα προβαίνουν στην απόδοση ΑΦΜ σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι προσέρχονται αιτούμενοι τη χορήγηση ΑΦΜ και είναι κάτοχοι ισχυρού διαβατηρίου και μόνο.

ΙΙ) Περίπτωση (δ)

Με την παρούσα ρύθμιση η διαδικασία εξαγοράς των ενσήμων δεν απαιτεί προηγούμενη χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Επομένως στην περίπτωση που υπήκοος τρίτης χώρας προσέρχεται στη Δ.Ο.Υ. αιτούμενος τη χορήγηση ΑΦΜ, για εξαγορά ενσήμων εν όψει της διαδικασίας νομιμοποίησής του και είναι κάτοχος ισχυρού διαβατηρίου μόνο, η Δ.Ο.Υ. δεν θα προβαίνει στη χορήγηση ΑΦΜ.

4. Παράγραφος 10 (περίπτωση (γ) ) και Παράγραφος 11 (περίπτωση (ζ))

α) Σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παραγράφου 10 η παρ. 12 του άρθρου 32 του ν. 3202/03 για την κατάθεση αίτησης προς λήψη άδειας εργασίας και διαμονής ισχύει και για την παρούσα ρύθμιση.

β) Σύμφωνα με την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 11 η παρ. 12 του άρθρου 32 του ν. 3202/03 για την κατάθεση αίτησης προς λήψη άδειας διαμονής ισχύει και για την παρούσα ρύθμιση.

Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 32 του ν. 3202/03 εφόσον ο αλλοδαπός κατέθεσε αίτηση ανανέωσης άδειας εργασίας ή άδειας διαμονής, θεωρείται νομίμως διαμένων στη χώρα μέχρι η διοίκηση να αποφανθεί με απόφασή της επί του αιτήματός του.

Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω οι Δ.Ο.Υ. θα προβαίνουν στη χορήγηση ΑΦΜ σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι προσέρχονται και είναι κάτοχοι πέραν του ισχυρού διαβατηρίου και της βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας διαμονής ή ανανέωσης άδειας διαμονής ή ανανέωσης άδειας εργασίας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο