Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-09-2005 ]

ΙΚΑ .Α02/1102/23.9.2005 Σχετικά µε την υποβολή Αίτησης Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου και στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου απασχόλησης του ασφαλισμένου

(Σχετικά µε την υποβολή Αίτησης Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου και στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου απασχόλησης του ασφαλισμένου)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΙΚΑ .Α02/1102/23.9.2005  Σχετικά με την υποβολή Αίτησης Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου και στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου απασχόλησης του ασφαλισμένου

Ακολουθούν οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 της Απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αριθμ.Φ11321/30819/1997/2.3.2004 (ΦΕΚ 496/5.3.04 τ.Β), με την οποία τροποποιήθηκε η παραγρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Όπως είναι γνωστό με την Εγκ. 4/2002 δόθηκαν οδηγίες των νέων διαδικασιών για την εφαρμογή του θεσμού της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.
Στην ενότητα Α΄: Μητρώο Ασφαλισμένων και ειδικότερα στο Κεφάλαιο «Απογραφή Άμεσα Ασφαλισμένου» είχαν κοινοποιηθεί οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης, οι οποίες ανέφεραν ότι τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ συμπληρώνουν και υποβάλλουν στο Υποκ/μα ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους «Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου».
Η παράγραφος αυτή τροποποιείται με τις κοινοποιούμενες διατάξεις και από την ημερομηνία ισχύος της Υπουργικής Απόφασης η Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου υποβάλλεται στο Υποκ/μα ή Παρ/μα του τόπου κατοικίας ή του τόπου απασχόλησης.
Με τις νέες διατάξεις δηλαδή ορίζεται ως αρμόδιο Υποκ/μα και το Υποκ/μα του τόπου απασχόλησης, προκειμένου να διευκολύνονται περισσότερο οι ασφαλισμένοι, αλλά και να δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες να απογράφουν τους εργαζόμενους, ώστε να καταχωρούνται με πλήρη στοιχεία στην Α.Π.Δ.
Κρίνουμε σκόπιμο στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απογραφή των ασφαλισμένων και τα οποία θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση απογραφής.
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:

Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο, όταν πρόκειται για αλλοδαπούς.

Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου - ΑΦΜ (εκκαθαριστικό σημείωμα, βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ κλπ.).

Βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προκειμένου να χαρακτηριστεί ο ασφαλισμένος ως «παλαιός» ή «νέος».

Αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας ή Υπεύθυνη Δήλωση, όταν η Αίτηση Απογραφής υποβάλλεται στο Υποκ/μα του τόπου κατοικίας.Φ11321/30819/1997/2-3-2004
ΑΡΘΡΟ 2


2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Τα παραπάνω πρόσωπα συμπληρώνουν και υποβάλλουν στο υποκατάστημα ή παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου της κατοικίας τους ή του τόπου απασχόλησης τους, ειδικό έντυπο που χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με τίτλο "Αίτηση Απογραφής Ασφαλισμένου".

Το παραπάνω έντυπο περιέχει τα εξής στοιχεία:

α) Επώνυμο, όνομα καθώς και προηγούμενο επώνυμο ή άλλο όνομα, αν υπάρχουν
β) Επώνυμο και όνομα πατέρα, μητέρας και συζύγου του ασφαλισμένου.
γ) Υπηκοότητα και φύλο του ασφαλισμένου.
δ) Στοιχεία ταυτότητας
ε) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και ΔΟΥ.
στ) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
ζ) Στοιχεία γέννησης
η) Στοιχεία κατοικίας.
θ) Υποκατάστημα ή παράρτημα τόπου κατοικίας.
ι) Στοιχεία εργοδότη.
ια) Ημερομηνία έναρξης ασφάλισης στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ
ιβ. Στοιχεία προηγούμενης ασφάλισης σε άλλους φορείς στην Ελλάδα ή σε αλλοδαπή
χώρα.
ιγ. Κάθε επιπλέον στοιχείο το οποίο η Υπηρεσία κρίνει ως απαραίτητο για την
καταχώριση του στο Μητρώο Ασφαλισμένων»ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο