Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-06-2004 ]

Γνωμ.ΣΛΟΤ 24/336/21.06.04 Λογιστικός χειρισμός από τον εκμισθωτή της αξίας ανεγερθέντος κτιρίου σε μισθώμενο οικόπεδο.

(Λογιστικός χειρισμός από τον εκμισθωτή της αξίας ανεγερθέντος κτιρίου σε μισθώμενο οικόπεδο. )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Γνωμ.ΣΛΟΤ/ 24/336/21.06.04 Λογιστικός χειρισμός από τον εκμισθωτή της αξίας ανεγερθέντος κτιρίου σε μισθώμενο οικόπεδο.

ΣΧΕΤΙΚΑ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΘΕΜΑ: Ανέγερση κτιρίου σε έδαφος κυριότητας τρίτου.

Προκειμένου η υπηρεσία μας να αποφανθεί για τα θέματα φορολογίας εισοδήματος που ανακύπτουν σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου από επιχείρηση σε μισθούμενο οικόπεδο άλλης επιχείρησης, σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:

α) Αν η εκμισθώτρια επιχείρηση υποχρεούται να εμφανίσει στα βιβλία της το κόστος ανέγερσης του κτιρίου κατά το χρόνο αποπεράτωσης του κτιρίου ή κατά το χρόνο λήξης της μίσθωσης.

β) Σε περίπτωση που στο μισθωτήριο συμβόλαιο υπάρχει ο όρος παράδοσης του μισθίου στην αρχική του μορφή, δηλαδή χωρίς το κτίριο, αν το κόστος ανέγερσης του κτιρίου θα εμφανισθεί ή όχι στα βιβλία της εκμισθώτριας επιχείρησης.

Β. Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:

(α) Σύμφωνα με την παραγρ. 2.2.105 υποπαρ. 5 του ΕΓΛΣ (ΠΔ 1123/1980) Στους λογ/σμούς: 11.07 «Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων», 11.08 «Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων», 11.09 «Λοιπά Τεχνικά Έργα σε ακίνητα τρίτων» και 11.10 «Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεως γηπέδων τρίτων», παρακολουθούνται (από τον μισθωτή του) τα κτίρια και τα τεχνικά έργα που κατασκευάζονται, καθώς και τα έξοδα που γίνονται σε ακίνητα κυριότητας τρίτων, όταν η οικονομική μονάδα έχει δικαίωμα χρήσεως για ορισμένο χρόνο που καθορίζεται συμβατικά, με τα την πάροδο του οποίου τα εν λόγω έργα (π.χ. κτίρια ή διαμορφώσεις) περιέρχονται στον κύριο του ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα. Στους λογ/σμούς αυτούς καταχωρούνται: (α) Το κόστος ανεγέρσεως κτιρίων και τεχνικών έργων, (β) το κόστος διαμορφώσεων, βελτιώσεων και προσθηκών πάνω σε κτίρια και τεχνικά έργα και (γ) τα έξοδα διαμορφώσεως εδαφικών εκτάσεων.

Τα κτίρια και τα τεχνικά έργα που κατασκευάζονται από την οικονομική μονάδα σε ακίνητα τρίτων, καθώς και τα έξοδα που πραγματοποιούνται γι΄ αυτά, αποσβένονται ανάλογα με το χρόνο της συμβατικής χρησιμοποίησης τους με τον όρο ότι ο Συν/της αποσβέσεως που προσδιορίζονται με βάση το χρόνο χρησιμοποιήσεως τους δεν θα είναι μικρότερος από τον Συν/τη που εφαρμόζεται σε ομοειδή ιδιόκτητα πάγια στοιχεία.

(β) Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι :

Ο εκμισθωτής του ακινήτου - οικοπέδου, δεν παρακολουθεί στα βιβλία του τίποτα από ότι γίνεται σε αυτό από τον μισθωτή ενοικιαστή. Μόνο ο μισθωτής θα εμφανίσει στα βιβλία που τηρεί και στους λογαριασμούς που αναφέρονται στην παράγραφο α (11.07, 11.08, 11.09, 11,10 κ.λπ.) το κόστος ανεγέρσεως του κτιρίου και των τεχνικών έργων, το κόστος διαμορφώσεων, βελτιώσεων και προσθηκών στα κτήρια ή τεχνικά έργα, τις δαπάνες διαμορφώσεως των εδαφικών εκτάσεων κ.λπ.

Εάν ο μισθωτής έχει αναλάβει την συμβατική υποχρέωση παραδόσεως στον εκμισθωτή του μισθίου (του οικοπέδου) στην αρχική του μορφή (στην κατάσταση που το παρέλαβε) ουδεμία επίσης εγγραφή ή καταχώρηση στα βιβλία του ενεργεί, ο εκμισθωτής σχετική με δαπάνες ανέγερσης σε αυτό κτιρίων, κατασκευής τεχνικών έργων, κατεδάφισης αυτών των κτιρίων ή άλλων τυχόν εργασιών αποκατάστασης του μισθίου στην αρχική του κατάσταση ή μορφή.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής παραδίδει στον εκμισθωτή το οικόπεδο μαζί με ανεγερθέντα πάνω σε αυτό κτίσματα, τεχνικά έργα, ο εκμισθωτής κύριος του οικοπέδου καταχωρεί στα βιβλία του την αξία των κτιρίων, τεχνικών έργων κ.λπ. με μια λογιστική μονάδα, π.χ. Ευρώ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο