Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-08-2005 ]

Αριθ. ΔΙΠΠ/οικ. 15205/18.08.05 Καθορισμός διαδικασίας διενέργειας της συνέντευξης.(ΦΕΚ Β΄ 17.8.05)

(Καθορισμός διαδικασίας διενέργειας της συνέντευξης.(ΦΕΚ Β΄ 17.8.05) )

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. ΔΙΠΠ/οικ. 15205/18.08.05 Καθορισμός διαδικασίας διενέργειας της συνέντευξης.(ΦΕΚ Β΄ 17.8.05)


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 ΦΕΚ Α28 όπως  συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3320/2005 ΦΕΚ Α48, αποφασίζουμε:Καθορίζουμε τη διαδικασία διενέργειας της συνέντευξης που προβλέπεται στην  παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3320/2005, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Η συνέντευξη διενεργείται από Τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται για το σκοπό  αυτό, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3320/2005. Σε περίπτωση που η διαδικασία διεξάγεται από τον ίδιο το φορέα, ο πρόεδρος και το μέλος που ορίζονται από το ΑΣΕΠ γνωστοποιούνται στο φορέα την ημέρα που έχει ορισθεί η συνέντευξη. Το ΑΣΕΠ ή ο φορέας ορίζει τριμελή γραμματεία για
την υποβοήθηση του έργου της τριμελούς επιτροπής.Άρθρο 2

Η Κεντρική Επιτροπή του άρθρου 18 ή η Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε περίπτωση που η διαδικασία διεξάγεται από το φορέα, ευθύς ως καταρτίσει τον οριστικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων Α έως και Δ των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 παραδίδει αυτόν στη γραμματεία της Επιτροπής Διενέργειας της συνέντευξης.

Η Γραμματεία της Επιτροπής καλεί σε συνέντευξη αριθμό υποψηφίων ίσο με τον  αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 1,3. Αν προκύπτει κλασματικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν οι θέσεις είναι μέχρι πέντε καλείται σε συνέντευξη αριθμός υποψηφίων διπλάσιος του αριθμού των θέσεων.Άρθρο 3

Η Επιτροπή καθορίζει το κατάστημα της Αρχής, την ημέρα και ώρα της συνέντευξης ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι ειδοποιούνται από το Γραμματέα της Επιτροπής εγκαίρως, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνέντευξη με κάθε πρόσφορο τρόπο (ταχυδρομικώς επί αποδείξει, με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικώς). Σε περίπτωση τηλεφωνικής ειδοποιήσεως η ειδοποίηση καταχωρείται σε ειδικά τηρούμενο για το σκοπό αυτό βιβλίο με αναφορά στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, στην ημέρα και
ώρα και στο πρόσωπο με το οποίο έγινε η τηλεφωνική επικοινωνία. Αν η  τηλεφωνική επικοινωνία δεν έγινε με τον ίδιο τον υποψήφιο η ειδοποίηση είναι έγκυρη εφόσον η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε με σύζυγο ή ενήλικο τέκνο ή άλλο συγγενή του υποψηφίου μέχρι και το δεύτερο βαθμό, που συνοικεί μ αυτόν.


Άρθρο 4

1. Η Επιτροπή καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη κατά τη σειρά αναγραφής  τους στον πίνακα που κατήρτισε η Κεντρική Επιτροπή του άρθρου 18 ή η Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε περίπτωση που η διαδικασία διεξάγεται από το φορέα. Η συνέντευξη γίνεται ενώπιον όλων των μελών της Επιτροπής. Η βαθμολογία των μελών της Επιτροπής αποτυπώνεται με συντελεστή που κυμαίνεται από 0,80 έως και 1,20 επί της βαθμολογίας που ο υποψήφιος έχει λάβει συνολικά στα κριτήρια Α έως και Δ των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994. Τα
μέλη της Τριμελούς Επιτροπής βαθμολογούν τους υποψηφίους ξεχωριστά το καθένα,  χωρίς να γνωστοποιούν το βαθμό τους στα υπόλοιπα μέλη, και καταχωρούν τον αντίστοιχο συντελεστή με δύο δεκαδικά ψηφία σε ειδικό προς τούτο πίνακα βαθμολογίας. Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης, η Επιτροπή μεταφέρει τη βαθμολογία του κάθε μέλους σε συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας, εξάγει το μέσο όρο που αντιστοιχεί στο συντελεστή και υπολογίζει τον τελικό βαθμό του κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζοντας το συντελεστή αυτό επί το βαθμό που έλαβε ο
υποψήφιος στον οριστικό πίνακα κατάταξης.

2. Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων η Επιτροπή καταρτίζει  πίνακα με τους υποψηφίους που κλήθηκαν και προσήλθαν στη συνέντευξη και στον οποίο καταχωρείται ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μελών της Επιτροπής, ο οποίος και αποτελεί τον τελικό βαθμό στο κριτήριο της συνέντευξης για κάθε υποψήφιο.

Επίσης καταρτίζει και πίνακα με τους υποψηφίους που κλήθηκαν και δεν  προσήλθαν στη συνέντευξη.

3. Για την όλη διαδικασία της συνέντευξης συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Επιτροπής προκειμένου να καταρτισθεί από την Κεντρική Επιτροπή του άρθρου 18 ή την Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού του φορέα ο τελικός πίνακας με την προσθήκη και της βαθμολογίας του κριτηρίου της συνέντευξης.

4. Ένσταση κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης δεν χωρεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2005

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο