Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-09-2005 ]

ΣΛΟΤ Αρ πρωτ: 573/19.09.05 Υποχρέωση τήρησης Αναλυτικής Λογιστικής όταν εφαρμόζονται ΔΛΠ και τηρούνται τα λογιστικά βιβλία βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

(Υποχρέωση τήρησης Αναλυτικής Λογιστικής όταν εφαρμόζονται ΔΛΠ και τηρούνται τα λογιστικά βιβλία βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

 ΣΛΟΤ Αρ πρωτ: 573/19.09.05 Υποχρέωση τήρησης Αναλυτικής Λογιστικής όταν εφαρμόζονται ΔΛΠ και τηρούνται τα λογιστικά βιβλία βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 050919/0032

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

Με την ηλεκτρονική επιστολή σας της 6ης Σεπτεμβρίου 2005 μας ερωτάτε εάν, κατά την εφαρμογή των ΔΛΠ για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και στην περίπτωση που επιλέξατε να τηρείτε τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας σας σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, έχετε υποχρέωση τήρησης της Αναλυτικής Λογιστικής, με τον τρόπο που προδιαγράφεται στο ΕΓΛΣ, με βάση τις αρχές και τους κανόνες των ΔΛΠ. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατά τη γνώμη μας, όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύμφωνα με τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΛΠ, δεν υποχρεούστε να τηρείτε την Αναλυτική Λογιστική, με τον τρόπο που προδιαγράφεται από το ΕΓΛΣ, με βάση τις αρχές και τους κανόνες των ΔΛΠ.

Εννοείται ότι για την κατάρτιση των κατά τα ΔΛΠ χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το κόστος παραγωγής και τα αποτελέσματα προσδιορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες των ΔΛΠ. Με βάση τους κανόνες των ΔΛΠ, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται με αρχές και μεθόδους λογισμού οι οποίες δεν μεταβάλλονται από χρήση σε χρήση, εκτός εάν η μεταβολή υπαγορεύεται από αλλαγές στις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης ή εάν η μεταβολή οδηγεί σε ορθότερο μερισμό του κόστους. Τα σχετικά μεγέθη του κόστους παραγωγής και των αποτελεσμάτων, με βάση τα ΔΛΠ, δεν απαιτείται να απεικονίζονται στους λογαριασμούς της Ομάδας 9 (Αναλυτική Λογιστική).

Περαιτέρω, εφόσον υποχρεούστε να τηρείτε Αναλυτική Λογιστική με τον τρόπο που προδιαγράφεται από το ΕΓΛΣ, έχοντας επιλέξει να τηρείτε τα λογιστικά σας βιβλία με βάση τη φορολογική νομοθεσία, τα μεγέθη της Αναλυτικής Λογιστικής θα πρέπει να εναρμονίζονται με τα μεγέθη της Γενικής Λογιστικής και αμφότερα τα μεγέθη αυτά θα προσδιορίζονται με βάση τη φορολογική νομοθεσία. Επιπλέον, η εταιρεία σας έχει την υποχρέωση να παρέχει στα ελεγκτικά όργανα όλα εκείνα τα στοιχεία και τους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό του κόστους παραγωγής και των αποτελεσμάτων με βάση τις αρχές και τους κανόνες των ΔΛΠ.

Τέλος, θα πρέπει, στην περίπτωσή σας, να υπάρχει και να διατίθεται στα ελεγκτικά όργανα, πλήρης «λογιστική συμφωνία» (reconciliation) μεταξύ των δεδομένων των τηρουμένων λογαριασμών (που προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία) και των σχετικών στοιχείων του κόστους και των αποτελεσμάτων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (που προσδιορίζονται με βάση τις αρχές και τους κανόνες των ΔΛΠ). 

Ο πρόεδρος του ΣΛΟΤ

Κωνσταντίνος Παπαθανασίου

 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο