Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-09-2005 ]

ΠΟΛ.1119/9.9.2005 Οίκοθεν Απόδοση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπούς, κατοίκους Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα, με σκοπό τη βεβαίωση απαιτήσεων Φ.Π.Α. οφειλόμενου στη χώρα μας καθώς και την είσπραξη των οφειλών αυτών μέσω της Αμοιβαίας Συνδρομής .

(Οίκοθεν Απόδοση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπούς, κατοίκους Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα, με σκοπό τη βεβαίωση απαιτήσεων Φ.Π.Α. οφειλόμενου στη χώρα μας καθώς και την είσπραξη των οφειλών αυτών μέσω της Αμοιβαίας Συνδρομής .)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.:1085890/3092/ΔΜ-Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
2. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ι. Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ: ΔΆ V.I.E.S
ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΆ
3. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΑΆ

ΠΟΛ.: 1119

ΘΕΜΑ: Οίκοθεν Απόδοση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπούς, κατοίκους Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα, με σκοπό τη βεβαίωση απαιτήσεων Φ.Π.Α. οφειλόμενου στη χώρα μας καθώς και την είσπραξη των οφειλών αυτών μέσω της Αμοιβαίας Συνδρομής

Βάσει του Κανονισμού 1798/2003/ΕΟΚ για την αμοιβαία συνδρομή και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την πάταξη της φοροδιαφυγής του ενδοκοινοτικού Φ.Π.Α., οι Διοικήσεις των Κρατών - Μελών μας γνωστοποιούν περιπτώσεις για τις οποίες οι κάτοικοί τους, ενώ δήλωσαν ότι θα καταβάλουν Φ.Π.Α. στην Ελλάδα ως χώρα άφιξης του καινούργιου οχήματος, σκάφους κτλ που αγόρασαν στη χώρα τους, δεν τον κατέβαλαν ως όφειλαν.
Με τον επαναπατρισμό τους στη χώρα τους, διαπιστώθηκε από τις αρμόδιες ελεγκτικές
αρχές του Κράτους - Μέλους, η μη καταβολή του οφειλόμενου φόρου στην Ελλάδα.

Η είσπραξη του Φ.Π.Α., μπορεί να πραγματοποιηθεί εκ των υστέρων από τις Αρμόδιες Αρχές του άλλου Κράτους Μέλους και να αποδοθεί στην Ελλάδα στα πλαίσια της Οδηγίας της Αμοιβαίας Είσπραξης. Η ενεργοποίηση της διαδικασίας είσπραξης του φόρου προϋποθέτει την ύπαρξη Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εν λόγω αλλοδαπούς οφειλέτες θα γίνεται οίκοθεν, ώστε να καταστεί δυνατή η βεβαίωση και η είσπραξη του οφειλόμενου Φ.Π.Α. στην Ελλάδα, από το αρμόδιο Κράτος - Μέλος, το οποίο θα αποδώσει στη χώρα μας το εισπραχθέν ποσό.
Πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, η οίκοθεν απόδοση Α.Φ.Μ. κρίνεται αναγκαία και για τις περιπτώσεις που φορολογούμενος άλλου Κράτους - Μέλους παρείχε υπηρεσίες που φορολογούνται στη χώρα μας, εκδίδοντας τιμολόγιο με αλλοδαπό Α.Φ.Μ. αλλά εισπράττοντας τον ελληνικό Φ.Π.Α. , τον οποίο δεν απέδωσε στην Ελλάδα ως όφειλε. Στις περιπτώσεις αυτές, είτε μέσω της Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής, είτε με απευθείας αλληλογραφία του υπόχρεου με την Υπηρεσία μας, θεωρείται απαραίτητη η ενεργοποίηση παρόμοιας διαδικασίας. Το ίδιο ισχύει και σε κάθε άλλη περίπτωση που αλλοδαπός υποκείμενος στο φόρο, οφείλει να καταβάλει στην Ελλάδα Φ.Π.Α. χωρίς να διαθέτει Α.Φ.Μ. στη χώρα μας (Π.χ. αναγνώριση της οφειλής του και αποστολή επιταγής του στην Υπηρεσία μας, προς είσπραξη του οφειλόμενου ποσού).

Ύστερα από τα παραπάνω σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1) Διαδικασίες βεβαίωσης και οίκοθεν απόδοσης Α.Φ.Μ.
Η Διεύθυνση Φ.Π.Α. (Δ/14) - Τμήμα Δ΄/ V.I.E.S. θα αποστέλλει τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη του Χρηματικού Καταλόγου στο Τμήμα Φ.Π.Α. της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με
συμπληρωμένα, το έντυπο Μ1 για τα Φυσικά Πρόσωπα, για δε τα μη Φυσικά Πρόσωπα
τα έντυπα Μ3 και Μ9. Ο χρηματικός κατάλογος και τα αναφερόμενα έντυπα στη συνέχεια θα διαβιβάζονται στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. για την οίκοθεν απόδοση Α.Φ.Μ.
Για κάθε περίπτωση οίκοθεν απόδοσης ΑΦΜ θα δημιουργείται φάκελος ο οποίος θα τηρείται σε χωριστό Αρχείο από το Τμήμα Μητρώου. Στη συνέχεια ο χρηματικός κατάλογος θα διαβιβάζεται στο Τμήμα Εσόδων για την ολοκλήρωση της βεβαίωσης.
Για τη διαδικασία είσπραξης ισχύουν τα προβλεπόμενα από την Κοινοτική Οδηγία 76/76 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την 2001 /2001 Οδηγία.

2) Ως αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθίσταται:
I. Η Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η διεύθυνση που διέμενε ο αλλοδαπός οφειλέτης, σύμφωνα με την πληροφόρηση που μας παρέχει η αλλοδαπή φορολογική αρχή.
II. Στην περίπτωση που η διεύθυνση αυτή δεν καθορίζεται ακριβώς και μας γνωστοποιείται μόνο η πόλη στην οποία διέμενε ο αλλοδαπός οφειλέτης, ως αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθίσταται η Δ.Ο.Υ. της έδρας της πρωτεύουσας του νομού αυτού και για το νομό Αττικής, η Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθήνας.
III. Στην περίπτωση που λειτουργούν στην πρωτεύουσα του νομού περισσότερες της μιας Δ.Ο.Υ., αρμόδια καθίσταται η Α' Δ.Ο.Υ., εκτός του νομού Θεσσαλονίκης για τον οποίο ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Θ΄ Θεσσαλονίκης.
ΙV. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διεύθυνση διαμονής του αλλοδαπού οφειλέτη στην Ελλάδα, αλλά μας δίδονται όλα τα ικανά και αναγκαία στοιχεία για τη βεβαίωση της
οφειλής, ως διεύθυνση θα χρησιμοποιείται η Δ/νση του Δ' Τμήματος (V.I.E.S.)
της 14ης Δ/νσης Φ.Π.Α., δηλαδή Σίνα 2- 4, ΤΚ 106 72, Αθήνα και αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
η Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθήνας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο