Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-09-2005 ]

ΠΟΛ.1120/12.9.2005 Έναρξη λειτουργίας της νέας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας «Πιστοποίηση Εγκυρότητας Στοιχείων Εκκαθαριστικού Σημειώματος» στη δικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στη διεύθυνση www.gsis.gr (Αρ.πρ. 4009680/12.09.05)

(Έναρξη λειτουργίας της νέας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας «Πιστοποίηση Εγκυρότητας Στοιχείων Εκκαθαριστικού Σημειώματος» στη δικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στη διεύθυνση www.gsis.gr (Αρ.πρ. 4009680/12.09.05))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.:4009680/2172/0030

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
Β. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
12η Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
Γ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
6η Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΆ

ΠΟΛ.: 1120

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έναρξη λειτουργίας της νέας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας «Πιστοποίηση Εγκυρότητας Στοιχείων Εκκαθαριστικού Σημειώματος» στη δικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στη διεύθυνση www.gsis.gr .

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 4-5 του άρθρου 18 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α'), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να ορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο εγγράφου που θα αναπληρώνει κάθε πιστοποιητικό, το οποίο καθορίζεται με βάση τις φορολογικές ή άλλες ισχύουσες διατάξεις,

2. Τις 1014179/258/Α0012/2001 (ΦΕΚ 182 Β'/2001) και 1023240/1107/163 /0014/2001 (ΦΕΚ 251 Β'/2001) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, με τις οποίες ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής χρηστών στο σύστημα TAXISnet για την υποβολή δηλώσεων μέσω διαδικτύου,

3. Την 2837/0030/11.11.2003 (ΦΕΚ 1685 Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της Ηλεκτρονικής υπηρεσίας χορήγησης εγγράφων μέσω του συστήματος www.e-oikonomia.gr,

4. Την 1022576/28.2.2005 (ΦΕΚ 317 Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί ένταξης σε παραγωγική λειτουργία της νέας δικτυακής πύλης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στη διεύθυνση www.gsis.gr,

5. Το Π.Δ. 284/1988 περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

6. Την 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών,

7. Την ανάγκη βελτίωσης του τρόπου εξυπηρέτησης των πολιτών και ενδυνάμωσης του κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και των φορέων παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες οι οποίοι, για τη χορήγηση παροχής, απαιτούν την προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος,

8. Το 2960/24-6-2005 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Σ. προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα περί γνωστοποίησης ηλεκτρονικής υπηρεσίας,

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό προϋπολογισμό,

Αποφασίζουμε

Την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία, της νέας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Πιστοποίηση Εγκυρότητας Στοιχείων Εκκαθαριστικού Σημειώματος».

Η νέα υπηρεσία είναι προσβάσιμη μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση www.gsis.gr και αποτελεί περιεχόμενο της ενότητας «On Line Υπηρεσίες - Υπηρεσίες προς Δημόσια Διοίκηση (ή Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις) - Εγκυρότητα φορολογικών στοιχείων».ΑΡΘΡΟ 1

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πιστοποίηση Εγκυρότητας Στοιχείων Εκκαθαριστικού Σημειώματος» απευθύνεται σε κάθε φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, που χρειάζεται να πιστοποιήσει στοιχεία που αναφέρονται σε Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος φυσικού προσώπου, του τρέχοντος ή των δύο προηγουμένων οικονομικών ετών.

Ειδικά η πιστοποίηση της φορολογικής ενημερότητας αφορά μόνο στο τρέχον έτος και εφόσον στο εκκαθαριστικό σημείωμα υπάρχει σχετική ένδειξη.

Με τη νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία δίνεται η δυνατότητα πιστοποίησης, από φορείς ή υπηρεσίες, ενός ή περισσοτέρων στοιχείων από τα εμφανιζόμενα στην υπηρεσία αυτή, ώστε να μην απαιτείται, γι' αυτές τις περιπτώσεις, η υποβολή ή η επίδειξη του Εκκαθαριστικού Σημειώματος από το συναλλασσόμενοΑΡΘΡΟ 2
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


Η πιστοποίηση στοιχείων του Εκκαθαριστικού Σημειώματος γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1. Ο συναλλασσόμενος πολίτης γνωστοποιεί στην υπηρεσία ή στο φορέα από το εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος Φυσικών προσώπων τα παρακάτω στοιχεία:

1) Αριθμό φορολογικού Μητρώου(Α.Φ.Μ),
2) Αριθμό Δήλωσης,
3) Οικονομικό Έτος και
4) Τα στοιχεία για τα οποία απαιτείται πιστοποίηση,
Πιστοποίηση μηδενικών στοιχείων δε γίνεται.

2. Από την υπηρεσία ή τον φορέα καταχωρούνται στα αντίστοιχα πλαίσια της σελίδας της ηλεκτρονικής αυτής υπηρεσίας τα παρεχόμενα από τον συναλλασσόμενο στοιχεία.

Ειδικά για τη φορολογική ενημερότητα, καταχωρείται η ημερομηνία μέχρι την οποία το εκκαθαριστικό σημείωμα επέχει θέση φορολογικής ενημερότητας (μόνο για τον υπόχρεο σε υποβολή δήλωσης Φόρου Εισοδήματος).

3. Τα αποτελέσματα του ελέγχου εμφανίζονται επιλέγοντας το πλαίσιο «ΕΛΕΓΧΟΣ»:

Ø Εφόσον έχει εκδοθεί Εκκαθαριστικό Σημείωμα στον συγκεκριμένο Α.Φ.Μ. με τον ίδιο Αριθμό Δήλωσης, για το ζητούμενο οικονομικό έτος, εμφανίζεται ένδειξη (Σωστό / Λάθος) δίπλα από το κάθε ένα από τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί. Αν τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι σωστά, εμφανίζεται επίσης το ονοματεπώνυμο του φορολογούμενου, καθώς και, σε περίπτωση κοινής δήλωσης, το ονοματεπώνυμο της συζύγου του.

Εφόσον δεν έχει εκδοθεί τέτοιο Εκκαθαριστικό Σημείωμα, εμφανίζεται η σχετική πληροφορία


ΑΡΘΡΟ 3
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πιστοποίηση Εγκυρότητας Στοιχείων Εκκαθαριστικού Σημειώματος» είναι ελεύθερα προσβάσιμη, από κάθε ενδιαφερόμενο Φορέα που διαθέτει Η/Υ με σύνδεση στο internet.

Η χρήση της Υπηρεσίας διέπεται από τους όρους του άρθρου 3 της 1022576/28.2.2005 (ΦΕΚ 317 Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί ένταξης σε παραγωγική λειτουργία της νέας δικτυακής πύλης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στη διεύθυνση www.gsis.gr.


ΑΡΘΡΟ 4
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 20η Ιουλίου 2005, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο