Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-07-2004 ]

ΠΟΛ.1064/6.7.2004 Τροποποίηση των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης 1011295/35/0013/6-2-2004 ΠΟΛ. 1014.

(Τροποποίηση των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης 1011295/35/0013/6-2-2004 ΠΟΛ. 1014.)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1056072/184/0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

ΠΟΛ 1064

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης 1011295/35/0013/6-2-2004 ΠΟΛ. 1014.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 και 35 του Ν. 2459/1997 (Φ.Ε.Κ. 17 Α/18.2.1997).

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 32 του Ν. 2459/1997 με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για το περιεχόμενο του πιστοποιητικού και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης και την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

3. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519Β΄/17-3-2004), με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Τα αιτήματα των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε
Τροποποιούμε την 1011295/35/0013/6.2.2004 Α.Υ.Ο., ΠΟΛ.1014/6.2.2004 ως εξής:

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η δήλωση αυτή, επέχει θέση δήλωσης φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, υποβάλλεται στο συμβολαιογράφο, ο οποίος θα τη διαβιβάσει με τηλεομοιοτυπία, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η σύνταξη του σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου, στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του υποχρέου φυσικού προσώπου και θα τηρεί στο αρχείο του ως δικαιολογητικό την επιβεβαίωση αποστολής συνημμένη στην υπεύθυνη δήλωση».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα διαβιβάζονται με τηλεομοιοτυπία από το συμβολαιογράφο, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η σύνταξη του σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου, στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου φυσικού προσώπου και θα τηρεί στο αρχείο του ως δικαιολογητικό την επιβεβαίωση αποστολής συνημμένη στην υπεύθυνη δήλωση».

3. Στο τέλος της παραγράφου 7 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση σε δύο αντίγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., από τα οποία το ένα θα επιστρέφεται θεωρημένο προκειμένου να επισυναφθεί στο οικείο μεταβιβαστικό συμβόλαιο».

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«Δικαίωμα υποβολής της αίτησης και λήψης του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 ή της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 2 του άρθρου 32, έχουν όλοι οι υπόχρεοι εκ του νόμου σε δήλωση Φ.Μ.Α.Π. και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών, καθώς και οι κύριοι ή όσοι έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα και δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Μ.ΑΠ. ή κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που ειδικά εξουσιοδοτήθηκε γι΄ αυτό και, συγκεκριμένα στην περίπτωση που δικαιούχος για την υποβολή της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης και τη λήψη των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι:».

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο