Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-09-2005 ]

ΠΟΛ.1117/2.9.2005 Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της ΑΥΟ Π.8271/4879/ ΠΟΛ. 366/18-12-87 (ΦΕΚ 3 Β/ 8-1-88), όπως ισχύει. (Παράδοση σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά) )

(Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της ΑΥΟ Π.8271/4879/ ΠΟΛ. 366/18-12-87 (ΦΕΚ 3 Β/ 8-1-88), όπως ισχύει. (Παράδοση σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά) ))

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1084478/5955/685/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΠΑ
2. Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
Ομάδα ΦΠΑ – ΕΡΓΟ TAXIS
Τμήματα Α΄- Β΄

ΠΟΛ.: 1117

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της ΑΥΟ Π.8271/4879/ ΠΟΛ. 366/18-12-87 (ΦΕΚ 3 Β/ 8-1-88), όπως ισχύει.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248/A), όπως ισχύουν:

α) των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 27.

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59.

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Την 14650/Δ10 Ε 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/8/17.3.2004) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

3. Σχετικά αιτήματα αλιέων και αναφορών Δ.Ο.Υ. όσον αφορά τις δυσκολίες εφαρμογής της ΑΥΟ Π. 8271/4879/ΠΟΛ. 366/18.12.1987 για τη χορήγηση απαλλαγής Φ.Π.Α. κατά την κατασκευή ή την αγορά αλιευτικών επαγγελματικών σκαφών (κουφαριού) και μηχανής από χωριστό προμηθευτή.

4. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον Προϋπολογισμό του Κράτους, δεδομένου ότι θεσπίζει διαδικασία εφαρμογής διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) όπως ισχύει.

Αποφασίζουμε

Τη συμπλήρωση της απόφασής μας Π.8271/4879/ΠΟΛ.366/18.12.1987 (ΦΕΚ 3 Β/8.1.88), όπως ισχύει, ως εξής:

Αρθρο 1

Στο Κεφάλαιο Β΄ «Παράδοση σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά) της απόφασης Π.8271/4879/ ΠΟΛ.366/12.12.1987 (ΦΕΚ3 Β/8.1.88), όπως ισχύει, μετά το άρθρο 6 προστίθεται άρθρο 6 α, ως εξής:

Αρθρο 6α
Παράδοση αλιευτικού σκάφους (κουφαριού) και μηχανής


1. Για Την απαλλαγή της παράδοσης σκαφών που προορίζονται για την αλιεία ή τη σπογγαλιεία, ανεξάρτητα από το καθεστώς στο οποίο υπάγεται ο αγοραστής στην περίπτωση που ο προμηθευτής της μηχανής είναι διαφορετικός από τον πωλητή ή κατασκευαστή του σκάφους, ο αγοραστής υποβάλει στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.:

α) για την απαλλαγή στην αγορά σκάφους (κουφαριού), αίτηση - δήλωση, η οποία περιλαμβάνει:

-Τα πλήρη ατομικό στοιχεία του αγοραστή και του πωλητή

-Τον ΑΦΜ του αγοραστή και του πωλητή

-Τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. του πωλητή

-Την αρμόδια λιμενική αρχή στην οποία θα πραγματοποιηθεί η νηολόγηση του σκάφους καθώς και τη Δ.Ο.Υ. που θα φορολογείται αυτό

-Τα πλήρη στοιχεία του σκάφους (είδος σκάφους, άνομα, χωρητικότητα, κ.λ.π.) εφόσον ή όσα υπάρχουν

-Αίτημα για τη χορήγηση βεβαίωσης για την χωρίς φόρο αγορά του συγκεκριμένου σκάφους (κουφαριού) και

-Έγγραφο του πωλητή ή κατασκευαστή (π.χ. προτιμολόγιο, προσφορά κ.λ.π.) από το οποίο προκύπτει η αξία της αιτούμενης απαλλαγής.

β) για την απαλλαγή στην αγορά μηχανής υποβάλει επιπλέον των αναφερομένων στην ανωτέρω περίπτωση α΄ και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Απλή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη ατομικά στοιχεία του προμηθευτή της μηχανής, τον ΑΦΜ αυτού καθώς και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται

-Έγγραφο του προμηθευτή (π.χ. προτιμολόγιο, προσφορά κλπ.) από το οποίο να προκύπτει η αξία της μηχανής

-Υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή ότι η εν λόγω μηχανή θα ενσωματωθεί στο συγκεκριμένο σκάφος (κουφάρι) για το οποίο υποβάλλεται αίτημα απαλλαγής Φ.Π.Α.

2. Για τα αποδεικτικά στοιχεία του επαγγελματικού προορισμού του σκάφους, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1 του (άρθρου 40 της εν λόγω απόφασης, τη διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής και τις υποχρεώσεις του αγοραστή ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 περίπτ. β, 2, 3 και 4 του άρθρου 6 της παρούσας.

3. Σε περίπτωση ναυπήγησης σκάφους στο εσωτερικό της χώρας όπου χρησιμοποιείται η παλαιά μηχανή, στα πλαίσια αντικατάστασης παλαιών σκαφών λόγω ένταξης σε κοινοτικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης, για τη χορήγηση της απαλλαγής ισχύουν τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της ανωτέρω παραγράφου.

Αρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή που ισχύει από την έκδοσή της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η "Βεβαίωση" που αναφέρεται στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου β της Π.8271/4879/ΠΟΛ.366/18.12.1987 απόφασής μας αντικαθίσταται με το συνημμένο Υπόδειγμα Βεβαίωσης στην παρούσα.


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ.Ο.Υ. ..............................

ΒΕΒΑΙΩΣΗ (αρ. / / )

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ...................

Βεβαιώνει ότι, όπως προκύπτει από τα τηρούμενα στοιχεία στην Υπηρεσία μας, καθώς και από την υποβληθείσα αίτηση με Aρ.Πρωτ................. και τα συνημμένα σ΄ αυτή δικαιολογητικά, η επιχείρηση ......................... με Α.Φ.Μ. ..................... είναι υποκείμενη στο φόρο και ασκεί το επάγγελμα του εκμεταλλευτή σκάφους, το δε σκάφος θα έχει επαγγελματικό προορισμό.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑΥΟ Π. 8271/4879/ΠΟΛ.366/18.12.1987, όπως ισχύει, συντρέχουν οι προϋποθέσεις αγοράς από την επιχείρηση:

Ι. Σκάφους ....................... αξίας ευρώ ................. και με αναλογούντα Φ.Π.Α. ευρώ...................

Ή

ΙΙ. Σε εφαρμογή του άρθρου 6α΄ της ανωτέρω ΑΥΟ:

α) Σκάφους (κουφαριού) αξίας ευρώ ............................. και με αναλογούντα ΦΠΑ ευρώ .............................

β) Μηχανής αξίας ευρώ .................................. και με αναλογούντα ΦΠΑ ευρώ...............................

Η παρούσα χορηγείται με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος του Δημοσίου και για όσο χρόνο το σκάφος διατηρεί τον επαγγελματικό του προορισμό.

Ημερομηνία βεβαίωσης ........................................
ο Προϊστάμενος ΔΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο