Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-09-2005 ]

Εγκ. IKA 58/2005 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών α) Βεβαίωση Φορολογικής Ενηµερότητας β) Εκκαθαριστικό σηµείωµα δήλωσης φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων».

(Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών α) Βεβαίωση Φορολογικής Ενηµερότητας β) Εκκαθαριστικό σηµείωµα δήλωσης φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων».)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκ. 58/2005 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών α) Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας β) Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων".


ΣΧΕΤΙΚΑ : Εγκ. : 71/2000 16/2003 Γεν. Έγγρ. :Γ31/7/2.2.2001.


Η με αριθ. ∆ΙΑ∆Π/Α/12421/23.6.05 Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. Με τα παραπάνω σχετικά έχουν δοθεί οδηγίες για την πιστοποίηση των υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την παροχή φορολογικής ενημερότητας με τηλεομοιοτυπία (FAX), για λογαριασμό των συναλλασσομένων με το Ίδρυμα, σε εφαρμογή της 1039904/2430/0016Α/10.5.00 (ΦΕΚ 618/Β') Υπουργικής Απόφασης.


Με την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση ∆ΙΑ∆Π/Α/9981/ 30.5.05 (ΦΕΚ 726/Β'), η οποία έχει εκδοθεί στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3242/04 άρθ. 5 για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, ορίζεται ότι, θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα μέσω του συστήματος, πιστοποιημένης τηλεομοιοτυπίας


α) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας


β) Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και έχει ισχύ από 30/8/05. Κατά συνέπεια προστίθεται στην ήδη ισχύουσα προαναφερόμενη διαδικασία της παροχής φορολογικής ενημερότητας (μέσω FAX) και η παροχή Εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.


Μετά από τηλεφωνικές διευκρινίσεις που μας δόθηκαν από την Γ.Γ.Π.Σ. επισημαίνουμε τα εξής : Στις υπηρεσίες μας που έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την παροχή φορολογικής ενημερότητας δεν απαιτείται νέα πιστοποίηση για την παροχή Εκκαθαριστικού σημειώματος.


Με το PIN (Κωδικός Αριθμός Επικοινωνίας) που έχουν ήδη θα ζητούν Εκκαθαριστικό σημείωμα ακολουθώντας τις οδηγίες του ηχητικού μηνύματος.


Όποιες υπηρεσίες μας δεν έχουν πιστοποιηθεί θα πρέπει να το κάνουν άμεσα υποβάλλοντας στην Γ.Γ.Π.Σ. την αίτηση πιστοποίησης για την παροχή φορολογικής ενημερότητας με τηλεομοιοτυπία.


Υπενθυμίζουμε ότι το έντυπο αυτό καθώς και οι σχετικές οδηγίες έχουν σταλεί με την αρχική εγκύκλιο μας (71/00). Επίσης οδηγίες για την χορήγηση προτύπων εντύπων μέσω FAX μπορείτε να βρείτε εφόσον το επιθυμείτε στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr στη θέση : on line Υπηρεσίες > υπηρεσίες προς ∆ημόσια ∆ιοίκηση > TAXIS phone > e - έντυπα.


Τέλος σας ενημερώνουμε ότι, δεδομένου ότι δεν έχουν δοθεί γραπτές οδηγίες για την εφαρμογή της νέας Κ.Υ.Α., η Γ.Γ.Π.Σ. θα είναι σύντομα σε θέση να σας αποστείλει στις πιστοποιημένες συσκευές FAX ενημερωτικά έντυπα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο