Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-09-2005 ]

Εγκ.ΙΚΑ 57/2005 Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων Ν. 3345/05 άρθ. 16 (ΦΕΚ 138/Α716.6.2005).

(Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων Ν. 3345/05 άρθ. 16 (ΦΕΚ 138/Α716.6.2005). )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκ.ΙΚΑ 57/2005 Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων Ν. 3345/05 άρθ. 16 (ΦΕΚ 138/Α716.6.2005).


Σχετ. Εγκ. : 73/00, 34/02, 73/02, 51/05.


Σχετικά με την αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ. 15/ΟΙΚ. 13143/1.7.05 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. (θέσπιση νέων διατάξεων) (άρθρο 16 Ν. 3345/05) για τις αναφερόμενες στο θέμα διαδικασίες, επισημαίνουμε τα εξής :


Όπως γνωρίζετε με τις παραπάνω σχετικές Εγκύκλιες έχουν δοθεί οδηγίες για τα θέματα της Βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής καθώς και της Επικύρωσης αντιγράφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα τόσο από τις διατάξεις του Ν. 2690/99 "Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας" όσο και από σχετική γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (επικύρωση αντιγράφων επίσημων μεταφράσεων του Υπουργείου Εξωτερικών).


Με τις διατάξεις του άρθρου 16 Ν. 3345/05 θεσπίζονται νέες ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν στα εξής :


Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου πολίτη, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.


Κατάργηση της Βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου πολίτη, όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα ή στα Κ.Ε.Π.


Επικύρωση αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων και εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, από ακριβή αντίγραφα αυτών εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή. Για την σωστή εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά την Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο Κεφ. Β' όπου διευκρινίζεται η υποχρέωση επικύρωσης εγγράφων που εκδίδονται από ∆ιοικητική Αρχή και όχι από ∆ικαστική (δεν επικυρώνονται π.χ. δικαστικές αποφάσεις), καθώς και αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, από ακριβή αντίγραφα αυτών, εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.


Η ∆ΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.3.05 Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. είναι καταχωρημένη στην ιστοσελίδα του, στο Κεφάλαιο Γ' της οποίας γίνεται αναλυτική καταγραφή περιπτώσεων επικύρωσης ή μη αντιγράφων εγγράφων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο