Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-08-2005 ]

TEBE 59/25.08.05 Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του 3385/2005 άρθρο 10 (ΦΕΚ 210 Α 19-8-05).

(Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του 3385/2005 άρθρο 10 (ΦΕΚ 210 Α 19-8-05). )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)TEBE 59/25.08.05 Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις
του Ν.3385/05 άρθρο 10 (ΦΕΚ 210 Α΄ 19-8-05).

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του Ν.3385/05 άρθρο 10 παρατείνεται η εφαρμογή των διατάξεων Ν. 3144/03 άρθρο 17 παραγρ. 13 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 26 Ν. 3227/04 και το άρθρο 9 του Ν. 3250/7-7-04 και ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2676/99 .

Για την εφαρμογή των οριζομένων στη διάταξη αυτή σας δίνουμε τις παρακάτω οδηγίες.

Α. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

1. ΕΦΑΠΑΞ, με έκπτωση σε ποσοστό 80% επί των προσθέτων τελών.

Όσοι επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών πρέπει να καταβάλουν το σύνολο της οφειλής τους μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, ήτοι μέχρι 30-11-2005.

2. ΣΕ ΟΓΔΟΝΤΑ (80) ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ με έκπτωση σε ποσοστό 50% επί των πρόσθετων τελών .

Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 150 €.

Τα ποσά των εκπτώσεων των πρόσθετων τελών , αφαιρούνται από τις τελευταίες δόσεις.

Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι 30/11/2005.

Ειδικά για το μηχανογραφικό σύστημα είσπραξης εισφορών η είσπραξη της πρώτης διμηνιαίας δόσης θα γίνει μετά την εμπρόθεσμη καταβολή της προκαταβολής μαζί με τις τρέχουσες εισφορές του αμέσως επόμενου διμήνου.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης το συνολικό ποσό αυτής, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την κεφαλαιοποίηση προσαυξάνεται με τα προβλεπόμενα κάθε φορά πρόσθετα τέλη.Β. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Όσοι επιλέξουν την καταβολή της οφειλής σε δόσεις πρέπει να προκαταβάλλουν το 5% της κεφαλαιοποιουμένης οφειλής μέχρι 30-11-2005.

Οι ασφαλισμένοι των Μηχανογραφικών Τμημάτων πληρώνουν την προκαταβολή ΜΟΝΟ στα Ε.Λ.Τ.Α, διαφορετικά θα υπάρχει απώλεια της ρύθμισης.

Γ. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ – ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Η σχετική αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση , πρέπει να υποβληθεί μέχρι 18-11-2005

Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται:

α) Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης από τη μη καταβολή της οφειλής μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία.

β) Σε περίπτωση εξόφλησης σε δόσεις, από τη μη καταβολή της προκαταβολής και 1ης δόσης μέσα στην οριζόμενη προθεσμία.

γ) Από την μη εμπρόθεσμη καταβολή τρεχουσών εισφορών.

δ) Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή έξι (6) μηνιαίων δόσεων συνολικά.

ε) Στα μηχανογραφικά τμήματα από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή περισσότερων των τριών (3) διμηνιαίων δόσεων και των τρεχουσών εισφορών συνολικά.

στ) Από την καταβολή οποιασδήποτε δόσης μετά την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης .


Δ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται οι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ (εν ενεργεία – διακόψαντες – πρώην ΤΣΕ), για καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μετά την εγγραφή τους στα μητρώα του Ταμείου και μέχρι & το τρίτο δίμηνο 2005 για τα μηχανογραφικά Τμήματα – Γραφεία ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ & μέχρι και τον Ιούνιο 2005 για τα μη μηχανογραφικά Τμήματα – Γραφεία , με την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται από το άρθρο 3 του Π.Δ 116/88.

Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με τις διατάξεις των Ν. 2676/99 , N. 3144/03 , 3227/04 & Ν. 3250/04 με την προϋπόθεση ότι με αίτησή τους θα ζητήσουν την διακοπή της προηγούμενης ρύθμισης.

Στις περιπτώσεις αυτές οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές του υπολοιπόμενου χρονικού διαστήματος θα υπολογιστούν με τις τρέχουσες τιμές και πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά.

Είναι αυτονόητο ότι όσοι ασφαλισμένοι έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση και έχουν υποβάλει δικαιολογητικά δεν θα ξαναϋποβάλουν.

Δεν ρυθμίζονται εισφορές από προαιρετική ασφάλιση, αναγνώριση χρόνου προ εγγραφής, στρατιωτικής υπηρεσίας κλπ.Ε. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ – ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Στους ασφαλισμένους που θα υπαχθούν στη ρύθμιση, έχουν καταβάλει προκαταβολή και α΄ δόση και εφόσον στη συνέχεια τηρούν τους όρους και έχουν καταβάλει όλες τις απαιτητές εισφορές και δόσεις, χορηγείται βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας, βεβαίωση ενημερότητας για δανειοδότηση από τις Τράπεζες ή οποιοδήποτε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα και θεωρούν βιβλιάριο ασθενείας για έξι μήνες.

Διευκρινίζουμε ότι στην έννοια των απαιτητών δόσεων για την χορήγηση βεβαίωσης ταμειακής ενημερότητας και θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας περιλαμβάνονται και οι ληξιπρόθεσμες δόσεις (αυτές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες)

Στους ασφαλισμένους των μηχανογραφικών τμημάτων χορηγείται βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας κλπ , εφ’ όσον καταβάλλουν την προκαταβολή και τις απαιτητές εισφορές.

ΓΕΝΙΚΑ

Η αρμοδιότητα για ρύθμιση οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών με την παρούσα διάταξη , εκχωρείται στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Τμημάτων και Γραφείων ανεξαρτήτως ύψους οφειλής.

Η ρύθμιση δεν ισχύει μετά την ημερομηνία υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση , διότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της σύνταξης είναι η προηγούμενη εξόφληση των οφειλών.

Εξυπακούεται ότι εφ’ όσον οι ασφαλισμένοι τηρούν τους όρους της ρύθμισης, το υπόλοιπο της οφειλής εάν υποβάλλουν αίτηση για συνταξιοδότηση, δεν αναπροσαρμόζεται.

Στα Μηχανογραφικά Τμήματα όλες οι ρυθμίσεις θα γίνουν μέσω του Η/Υ.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


Για την σωστή εφαρμογή της παρούσας και για να μην υπάρξουν παρερμηνείες επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Με την παρούσα διάταξη υπάρχει

α) προθεσμία υποβολής της αίτησης μέχρι 18-11-2005

β) προθεσμία καταβολής για εφ’ άπαξ εξόφληση μέχρι 30-11-2005

γ) καταβολή της προκαταβολής μέχρι 30-11-2005

δ) καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι 30-11-2005


2. Ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες εισφορές μέχρι & το τρίτο δίμηνο 2005 για τα μηχανογραφικά Τμήματα – Γραφεία ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ & μέχρι και τον Ιούνιο 2005 για τα μη μηχανογραφικά Τμήματα – Γραφεία.

3. Οι λόγοι για τους οποίους επέρχεται απώλεια δικαιώματος ρύθμισης είναι οι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 3144/03 και συγκεκριμένα:

α) Μπορεί να καθυστερήσει την καταβολή μηνιαίων δόσεων μέχρι πέντε συνολικά (σε αντίθεση με τον 2676/99 που αναφέρεται σε συνεχόμενες δόσεις), για τις οποίες δόσεις υπολογίζονται Τ.Κ επί του ποσού της κάθε δόσης, αλλά αν καταβληθούν εκπρόθεσμα έξι (6) συνολικά μηνιαίες δόσεις χάνεται το δικαίωμα της ρύθμισης.

β) Ο ασφαλισμένος μηχανογραφικού τμήματος μπορεί να καθυστερήσει συνολικά 3 διμηνιαίες δόσεις & εισφορές . Αν καταβάλει εκπρόθεσμα 4 διμηνιαίες δόσεις τότε χάνεται το δικαίωμα της ρύθμισης.

γ) Καμμία καθυστερούμενη δόση δεν μπορεί να καταβληθεί μετά την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης . ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο