Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2005 ]

Αρ.Υ1/Γ.Π.οικ. 81348/29.0 Διαφήμιση και χορηγία προϊόντων καπνού σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/33/ΕΚ (EEL 152/20.6.2003) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.(ΦΕΚ Β΄ 1075/29.07.2005)

(Διαφήμιση και χορηγία προϊόντων καπνού σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/33/ΕΚ (EEL 152/20.6.2003) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.(ΦΕΚ Β΄ 1075/29.07.2005) )

Κατηγορία: ΛοιπάΑρ.Υ1/Γ.Π.οικ. 81348/29.07.05  Διαφήμιση και χορηγία προϊόντων καπνού σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/33/ΕΚ (EEL 152/20.6.2003) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.(ΦΕΚ Β΄ 1075/29.07.2005)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 περίπτωση ζ και η του ν. 1338/1983 "Εφαρμογής του
Κοινοτικού Δικαίου" Φ.Ε.Κ. 34/Α΄/17.3.1983 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του
ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και τις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM" Φ.Ε.Κ. 70/Α΄/21.5.1984, και τις διατάξεις
του άρθρου 65 του ν.1892/31.7.1990 Φ.Ε.Κ. 101/Α΄ "Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη
και άλλες διατάξεις".

2. Την υποχρέωση ενσωμάτωσης στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2003/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (EEL 152/20.6.2003) για την προσέγγιση
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την
διαφήμιση και την χορηγία των προϊόντων καπνού.

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1802/1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 172) με βάση τις
οποίες η διαφήμιση με οποιοδήποτε τρόπο προϊόντων καπνού επιτρέπεται
μόνο με όρους, προϋποθέσεις και διαδικασία που προβλέπει Απόφαση του Υπουργού Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφάπαξ εκδιδόμενη.

4. Τις διατάξεις του ν. 1730/1987 (Α΄ 145) περί Ελληνικής Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης Α.Ε.,
με την κατάργηση της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1730/1987 (Α΄ 145) και την αντικατάστασή
της από την παρ 2 του άρθρου 85 του ν. 1943/1991 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 50), περί απαγόρευσης της
διαφήμισης προϊόντων καπνού, συμπεριλαμβανομένης και της έμμεσης διαφήμισης.

5. Τις διατάξεις των νόμων 1866/1989 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222) με την προσθήκη στο τέλος του άρθρου
4 του ν. 1866/1989 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222) περίπτωσης η), όπως καθορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου
85 του ν. 1943/1991 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 50).

6. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος π.δ. 236/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 124) περί άσκησης
τηλεοπτικών δραστηριοτήτων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 89/552/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3.10.1989.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού, εκδίδουμε την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση:

Αρθρο 1

Σκοπός

1. Σκοπός της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης είναι η προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/ 33/ΕΚ σχετικά με την διαφήμιση των προϊόντων καπνού και
την προώθησή τους:

α) στον τύπο και σε άλλα έντυπα μέσα

β) στο ραδιόφωνο

γ) στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και

δ) μέσω χορηγιών συνδεόμενων με τον καπνό, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν διανομής
προϊόντων καπνού.

2. Η διαφήμιση των φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση καλύπτεται από την Οδηγία
2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη
χρήση (EE L 311 της 28.11.2001).

3. Η διαφήμιση που αφορά προϊόντα τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την
καταπολέμηση του εθισμού του καπνίσματος δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας
Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Αρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, νοούνται ως:

Α) "προϊόντα καπνού": όλα τα προϊόντα που προορίζονται για κάπνισμα, εισρόφηση από τη
μύτη, εκμύζηση ή μάσηση, εφόσον αποτελούνται, έστω και εν μέρει, από
καπνό.

Β) "διαφήμιση": κάθε μορφή εμπορικής ανακοίνωσης με σκοπό ή με άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα
την προώθηση ενός προϊόντος καπνού.

Γ) "χορηγία": κάθε δημόσια ή ιδιωτική συμβολή σε εκδήλωση, δραστηριότητα, ή σε άτομο με
σκοπό ή με άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την προώθηση ενός προϊόντος
καπνού.

Δ) "υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας": οι υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 1,
παράγραφος 2 της Οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον
τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της
κοινωνίας της πληροφορίας, όπως η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το
π.δ. 39/2001 (Α 28).

Αρθρο 3

Διαφήμιση σε έντυπα μέσα ενημέρωσης και σε υπηρεσίες
της κοινωνίας της πληροφορίας

1. Η διαφήμιση στον τύπο και σε άλλα έντυπα μέσα περιορίζεται μόνο σε έντυπα που
προορίζονται αποκλειστικά για τους επαγγελματίες του εμπορίου καπνού και σε έντυπα που
τυπώνονται και εκδίδονται σε τρίτες χώρες, εφόσον η κοινοτική αγορά δεν είναι ο κύριος
προορισμός των εντύπων αυτών. Κάθε άλλη διαφήμιση στον τύπο και σε άλλα έντυπα μέσα
απαγορεύεται.

2. Η διαφήμιση που δεν επιτρέπεται στον τύπο και σε άλλα έντυπα μέσα, δεν επιτρέπεται
ούτε στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας.

Αρθρο 4

Ραδιοφωνική διαφήμιση και χορηγία

1. Απαγορεύεται κάθε μορφή ραδιοφωνικής διαφήμισης των προϊόντων καπνού.

2. Τα ραδιοφωνικά προγράμματα δεν λαμβάνουν χορηγίες από επιχειρήσεις η κύρια
δραστηριότητα των οποίων είναι η παραγωγή ή πώληση προϊόντων καπνού.

Αρθρο 5

Χορηγία υπέρ εκδηλώσεων

1. Απαγορεύεται η χορηγία υπέρ εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν
περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ή οι οποίες διεξάγονται σε περισσότερα του ενός κράτη
μέλη, ή έχουν με άλλο τρόπο διασυνοριακό αντίκτυπο.

2. Απαγορεύεται η διιανομή προϊόντων καπνού δωρεά στα πλαίσια χορηγίας των εκδηλώσεων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και αποσκοπούν ή έχουν ως άμεσο ή
έμμεσο αντίκτυπο την προώθηση των εν λόγω προϊόντων.

Αρθρο 6

Εφαρμογή

1. Η παρούσα Απόφαση δεν θίγει την ισχύουσα απαγόρευση της διαφήμισης προϊόντων καπνού,
ιδίως των τσιγάρων, συμπεριλαμβανομένης και της έμμεσης διαφήμισης, όπως καθορίζεται στην
παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 1943/1991 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 50), σε αντικατάσταση του άρθρου 9 του
ν. 1730/1987 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 145) περί Ελληνικής Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης, Ανώνυμης Εταιρείας
(Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε.)

2. Η παρούσα Απόφαση δεν θίγει την ισχύουσα απαγόρευση κάθε μορφής τηλεοπτικής διαφήμισης
τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού, όπως καθορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ.
236/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 124), περί άσκησης τηλεοπτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα σε
συμμόρφωση προς την Οδηγία 89/552/Ε.Ο.Κ. του Συμ-
βουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3.10.1989.

3. Η παρούσα Απόφαση δεν θίγει την ισχύουσα απαγόρευση της χορηγίας τηλεοπτικών
προγραμμάτων από επιχειρήσεις που έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή ή την πώληση
τσιγάρων ή άλλων προϊόντων καπνού, ή την παροχή υπηρεσιών η διαφήμιση των οποίων
απαγορεύεται από το Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμ. 236/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 124), περί άσκησης
τηλεοπτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα σε συμμόρφωση προς την
Οδηγία 89/552/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3.10.1989.

4. Η παρούσα Απόφαση δεν θίγει την ισχύουσα απαγόρευση κάθε είδους διαφήμισης στους
χώρους υπηρεσιών υγείας, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου, κέντρων νεότητας, χώρων άθλησης κλπ., όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 της υπ
αριθμ. Α2γ/οικ. 1591/29.5.1989 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 411) Υπουργικής Απόφασης, περί όρων και
προϋποθέσεων διαφήμισης προϊόντων καπνού.

Αρθρο 7

Κατάργηση

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης κάθε διάταξη η οποία
αντίκειται στις διατάξεις της παρούσης καταργείται.

Αρθρο 8

Ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και υπηρεσιών

Με την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν απαγορεύεται ούτε περιορίζεται η ελεύθερη
κυκλοφορία προϊόντων ή υπηρεσιών που συμφωνούν με αυτή.

Αρθρο 9

Κυρώσεις

Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσης, τιμωρούνται με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 12
παρ. 3 του ν.1802/1988 (΄Φ.Ε.Κ. Α΄ 172) ποινές.

Αρθρο 10

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 31 Ιουλίου 2005.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2005


 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο