Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-2005 ]

ΠΟΛ.1112/4.8.2005 Αρχικές, συμπληρωματικές και ανακλητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2005.

(Αρχικές, συμπληρωματικές και ανακλητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2005.)

Κατηγορία: Φορολογία ΚεφαλαίουΑθήνα, 4 Αυγούστου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1075871/265/0013ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α΄ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13η)
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
2. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄
Β΄ Γ.Γ.Π.Σ.

ΠΟΛ.: 1112


ΘΕΜΑ: Αρχικές συμπληρωματικές και ανακλητικές δηλώσεις στοιχείων και ακινήτων έτους 2005.


Αναφορικά με το θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και παρακαλούμε για την ορθή και oμoιόμoρφη εφαρμογή τους:

Με τις 1104276/333/0013 ΠΟΛ.1150/28.12.2004, 1016387/52/0013 ΠΟΛ.1023/14.2.2005, 1026213/477/A0012 ΠΟΛ.1048/15.3.2005, 1037710/122/0013, ΠΟΛ.1062/12.4.2005 και 1060209/226/0013 ΠΟΛ.1089/23.6.2005 διαταγές, ορίσθηκε ο τρόπος και οι ημερομηνίες υποβολής των δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτος 2005.

Οι συμπληρωματικές και οι ανακλητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2005, δεν υποβάλλονται μηχανογραφικά, αλλά υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Οι πιο πάνω δηλώσεις των φυσικών προσώπων συνυποβάλλονται με το έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), ενώ των νομικών προσώπων χωρίς το έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εφόσον αυτή έχει ήδη υποβληθεί.

Α΄ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Ε9) ΕΤΟΥΣ 2005

1. Εισαγωγή νέου ακινήτου

Ο υπόχρεος που υποβάλλει συμπληρωματική δήλωση για να προσθέσει ακίνητο το οποίο είχε παραλείψει, πρέπει να αναγράψει τα στοιχεία του ακινήτου και στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή τη στήλη 22 του πίνακα 2, να συμπληρώσει τον κωδικό αριθμό 1 (δήλωση νέου ακινήτου).

2. Διαγραφή ακινήτου.

Ο υπόχρεος που υποβάλλει ανακλητική δήλωση για να αφαιρέσει ακίνητο το οποίο εκ παραδρομής ανέγραψε στην δήλωση του, πρέπει να αναγράψει τα στοιχεία του ακινήτου (επακριβώς όπως το έχει αναγράψει στην αρχική του δήλωση, αναγράφοντας τον Α/Α που είχε το ακίνητο στην αρχική δήλωση του Ε9) και στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή τη στήλη 22 του πίνακα 2, να συμπληρώσει τον κωδικό αριθμό 3 (διαγραφή ακινήτου ).

3. Μεταβολή στοιχείων ακινήτου.

Ο υπόχρεος που υποβάλλει δήλωση (συμπληρωματική ή ανακλητική κατά περίπτωση) για να τροποποιήσει στοιχεία ακίνητου τα οποία δεν ανέγραψε ορθά στην αρχική δήλωση του, πρέπει να αναγράψει τα ορθά στοιχεία του ακινήτου και τον Α/A που είχε το ακίνητο στην αρχική δήλωση του Ε9 και στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή τη στήλη 22 του πίνακα 2, να συμπληρώσει τον κωδικό αριθμό 2 (μεταβολή στοιχείων ακινήτου).

Σημειώνεται ότι:

-Σε κάθε περίπτωση θα συμπληρώνεται το αντίστοιχο τετράγωνο του είδους δήλωσης της πρώτης σελίδας (συμπληρωματική ή ανακλητική).

-Στις περιπτώσεις «διαγραφής ή μεταβολής στοιχείων ακινήτου» πρέπει να αναγράφεται ο A/Α που είχε το ακίνητο στην αρχική δήλωση του Ε9, προκειμένου να μπορεί να ταυτοποιηθεί το ακίνητο κατά την καταχώρησή του.

-Στις περιπτώσεις που διαγράφεται ακίνητο ή μεταβάλλονται στοιχεία ακινήτων απαραίτητα στις σημειώσεις του φορολογουμένου πρέπει να αναγράφεται ότι:

-«Ανακαλώ το με Α/Α (αναγράφεται ο Α/Α που είχε το ακίνητο στην αρχική δήλωση του Ε9) ακίνητο της αρχικής μου δήλωσης

-ή τροποποιώ το με Α/Α (αναγράφεται ο Α/ Α που είχε το ακίνητο στην αρχική δήλωση του Ε9) ως προς τα περιγραφικά στοιχεία, ή τα τετραγωνικά μέτρα ή ...».

Β΄. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9

Με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 5 του Ν. 3296/2004, θεσπίστηκε η υποχρέωση δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντ. Ε9) για το οικονομικό έτος 2005, με την οποία πραγματοποιείται η καταγραφή του συνόλου των ακινήτων που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2005 στην Ελλάδα, τα οποία κατέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως κατοικίας 1) έδρας, με σκοπό τη δημιουργία περιουσιολογίου. Στόχος είναι η δημιουργία και η ορθή ενημέρωση μιας βάσης δεδομένων ακινήτων, η οποία θα αποβεί τόσο προς όφελος των πολιτών όσο και του δημοσίου συμφέροντος. Επειδή στόχος είναι η ορθή καταγραφή των ακινήτων και όχι η επιβολή κυρώσεων, εκπρόθεσμες δηλώσεις του Ε9 αντιμετωπίζονται ως ακολούθως:

1. Συμπληρωματικές και ανακλητικές δηλώσεις Ε9 έτους 2005.

Σε όσες συμπληρωματικές ή ανακλητικές δηλώσεις Ε9 υποβληθούν (χειρόγραφα) από τον υπόχρεο, μέχρι την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αρχικών δηλώσεων (30 Νοεμβρίου 2005), δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997, ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της αρχικής δήλωσης (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

2. Αρχικές δηλώσεις Ε9 έτους 2005

Στις χειρόγραφες εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, επιβάλλεται το αυτoτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997. Τονίζεται όμως, ότι όλοι οι υπόχρεοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, (εκτός από τους κατοίκους εξωτερικού, για τους οποίους ισχύουν όσα αναφέρονται στην 1060209/226/0013 ΠΟΛ.1089/23.6.2005 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών), μπορούν να υποβάλλουν αρχική δήλωση Ε9 ηλεκτρονικά από 25/10/2005 μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2005, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού τους Μητρώου. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά, ακόμα και αν ο υπόχρεος στη δήλωση εκ παραδρομής δεν υπέβαλλε υπεύθυνη δήλωση για την υποβολή της.

Γ΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

1. Συμπληρωματικές και ανακλητικές δηλώσεις Ε9 έτους 2005.

Μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, το ένα αντίγραφο από τις ανωτέρω δηλώσεις αποσυσχετίζεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και στη συνέχεια οι δηλώσεις Ε9 θα συσκευάζονται σε δέματα των 100 τεμαχίων. Το δεύτερο αντίτυπο θα παραμείνει εντός της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υποχρέου.

Με νεώτερο έγγραφο θα ενημερωθείτε για τον τρόπο και τον χρόνο αποστολής τους στη Γ.Γ.Π.Σ.

Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον για την συνυποβολή της συμπληρωματικής ή ανακλητικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων δεν θα εκκαθαρίζονται, αλλά θα αρχειοθετούνται απευθείας, με την σημείωση στο σώμα της δήλωσης ότι αφορά υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9.

2. Εκπρόθεσμες χειρόγραφες αρχικές δηλώσεις Ε9 έτους 2005.

Μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, το ένα αποσυσχετισμένο αντίγραφο της δήλωσης Ε9, θα αποστέλλεται στην Γ.Γ.Π.Σ., σύμφωνα με τις οδηγίες αποστολής των αρχικών δηλώσεων Ε9.

Συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο για την συνυποβολή της αρχικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων, δεν Θα εκκαθαρίζονται, αλλά θα αρχειοθετούνται απευθείας, με την σημείωση στο σώμα της δήλωσης ότι αφορά υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9.

Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ., παρακαλούνται να διανείμουν αντίτυπα της παρούσας στο τμήμα εισοδήματος.

Τέλος, παρακαλούνται οι Επιθεωρητές των Δ.Ο.Υ. να παρακολουθήσουν την εφαρμογή της παρούσας και να παρέχουν τη συνδρομή τους για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν σε φορολογικές αρχές που εποπτεύουν.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο