Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-07-2005 ]

ΠΟΛ.1110/27.7.2005 Απαλλαγή από ΦΠΑ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), για την προμήθεια εξοπλισμού μέσω του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

(Απαλλαγή από ΦΠΑ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), για την προμήθεια εξοπλισμού μέσω του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1074031/5376/811/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄: «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικών Καθεστώτων»
ΤΜΗΜΑ Α΄: «Κανονικό Καθεστώς»

ΠΟΛ.: 1110

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από ΦΠΑ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), για την προμήθεια εξοπλισμού μέσω του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2859/2000, όπως ισχύουν:

Α) της υποπερίπτωσης ββ) της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 27

Β) της παραγράφου 2 του άρθρου 27

Γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64

2. Την από 22.4.2005 συμφωνία Έδρας μεταξύ της Ελλάδος και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) με την οποία ο ENISA αναγνωρίστηκε ως Διεθνής Οργανισμός με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και για τον οποίο εφαρμόζεται το Πρωτόκολλο προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965.

3. Την από 3-6-2005 συμφωνία μεταξύ της Ελλάδος και του ENISA, στην οποία προβλέπεται ότι το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, στα πλαίσια συνδρομής για την εγκατάσταση και λειτουργία του ENISA, υποχρεούται να αγοράσει και να προμηθεύσει στον ENISA, τον απαραίτητο εξοπλισμό γραφείου, μέχρι το τέλος Ιουλίου 2005, το αργότερο, αξίας περίπου 800.000 ευρώ.

4. Την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας απαλλαγής του ENISA, για την προμήθεια εξοπλισμού των γραφείων του στην Ελλάδα, στα πλαίσια της από 3.6.2005 συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδος και του ENISA.

5. Τις διατάξεις της 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519 Β) κοινής Απόφασης του, Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Οι αγορές αγαθών και η λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), για επίσημη χρήση, απαλλάσσεται από το ΦΠΑ.

2. Για την υλοποίηση της ανωτέρω απαλλαγής, ο ENISA υποχρεούται να υποβάλλει στη 14η Διεύθυνση ΦΠΑ, το συνημμένο έντυπο «πιστοποιητικό απαλλαγής». Το έντυπο αυτό υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα, για κάθε προμηθευτή αγαθών ή παρέχοντα υπηρεσίες, στα πλαίσια της από 3.6.2005 συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδος και του ENISA.

3. Η 14η Διεύθυνση ΦΠΑ, παραδίδει θεωρημένα τα δύο αντίτυπα του ανωτέρω εντύπου στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

4. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών προσκομίζει το ένα θεωρημένο αντίτυπο στον προμηθευτή των αγαθών ή τον παρέχοντα υπηρεσίες, στα πλαίσια της από 3.6.2005 συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδος και του ENISA.

5. Ο προμηθευτής των αγαθών ή ο παρέχων υπηρεσίες εκδίδει το σχετικό φορολογικό στοιχείο χωρίς ΦΠΑ, προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναγράφοντας σε αυτό την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΟΟ 1074031/5376/811/0014/ΠΟΛ.1110/27.7.2005» και επισυνάπτει το θεωρημένο αντίτυπο στο στέλεχος του φορολογικού στοιχείου για την απόδειξη της απαλλαγής.

6. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει το τιμολόγιο για τη διάθεση των αγαθών ή υπηρεσιών προς τον ENISA, χωρίς ΦΠΑ, αναγράφοντας σ΄ αυτό την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΟΟ 1074031/5376/811/0014/ΠΟΛ.1110/27.7.2005» και επισυνάπτει το δεύτερο θεωρημένο αντίτυπο του πιστοποιητικού απαλλαγής στο στέλεχος του στοιχείου για την απόδειξη της απαλλαγής.

7. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν υποχρεούται στην υποβολή περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, για τις πράξεις που πραγματοποιεί στα πλαίσια της από 3-6-2005 συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και ENISA.

8. Η απόφαση αυτή που ισχύει από την έκδοσή της να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο