Σχόλια

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε από 1.1.2012 με την ΠΟΛ.1267/30.12.2011.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-06-2004 ]

ΠΟΛ.1063/28.6.2004 Προαιρετική υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου ( TAXISnet), από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

(Προαιρετική υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου ( TAXISnet), από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ: Α'
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2004
Αρ.Πρωτ.: 1055431/4327/615 /Α0014

ΠΟΛ 1063

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κωδ. :106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφ. : Κατερίνα Καρύδα Γεώργ. Αναγνωστόπουλος
Τηλ. : 210 3647202-5
FAX : 210 3645413
E-mail : [email protected]


ΘΕΜΑ: Προαιρετική υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet), από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/7.11.2000 ΦΕΚ 248 Α΄) όπως ισχύουν:
α) της παραγράφου 11 του άρθρου 36 β) των παραγράφων 1 περίπτωση α΄, 2,3,6 του άρθρου 38 γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64
2. Τις διατάξεις των ακόλουθων Αποφάσεων Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών:
α) 1042252/1534/355/0014/ΠΟΛ.1149/15.5.2002 (ΦΕΚ 656 Β)
β) 1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ.1055/2.3.2001 (ΦΕΚ 215 Β)
γ) 1023404/1363/0016/ΠΟΛ.1054/2.3.2001
δ) 1101260/6084/787/0014/ΠΟΛ.1257/14.11.2001 (ΦΕΚ 1578 Β)
ε) 1063644/194/27/0014/ΠΟΛ.1019/4.2.2003 (ΦΕΚ 154 Β) στ) 1002414/204/25/0014/ΠΟΛ.1005/8.11.1993 (ΦΕΚ 238 Β) όπως ισχύει μετά τις 1042660/3595/Α0014/ΠΟΛ.1115/23.3.1993 (ΦΕΚ 252 Β) και 1105799/1797/8881/0014/ΠΟΛ.1214/19.9.1994 (ΦΕΚ 727 Β) ΑΥΟ.
ζ) 1084866/1962/338/0014/ΠΟΛ.1106/24.9.2003 (ΦΕΚ 1453 Β).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 69 και 76 του Π.Δ. 16/89 (ΦΕΚ 6 Α΄)

4. α) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α΄)
β) Τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 10 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄)

5. Την 14650/ΔΙΟΕ/17-3-2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Το γεγονός της ύπαρξης αδυναμίας εκ μέρους κάποιων υποκειμένων για υποβολή περιοδικών δηλώσεων αποκλειστικά και μόνο μέσω του ειδικού συστήματος ΤΑΧΙSnet.

7. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. των υπόχρεων που τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας του ΚΒΣ επιτρέπεται να υποβάλλονται προαιρετικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSnet, για φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από 1.7.2004 και εφεξής.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει η ισχύς κάθε απόφασης αντιθέτου περιεχομένου.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο