Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-08-2005 ]

ΙΚΑ εγκ. 51/2005 Αποδεικτική ισχύς δελτίου κομμένης αστυνομικής ταυτότητας» Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/10138/21.6.05 εγκύκλιο της Γεν.Γραμματείας δημόσιας διοίκησης & Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ ΔΙΑ, η οποία μας διαβιβάστηκε με το παραπάνω έγγραφο.

(Αποδεικτική ισχύς δελτίου κομμένης αστυνομικής ταυτότητας» Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/10138/21.6.05 εγκύκλιο της Γεν.Γραμματείας δημόσιας διοίκησης & Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ ΔΙΑ, η οποία μας διαβιβάστηκε με το παραπάνω έγγραφο. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΙΚΑ εγκ. 51/2005
Αποδεικτική ισχύς δελτίου κομμένης αστυνομικής ταυτότητας»

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/10138/21.6.05 εγκύκλιο της Γεν.Γραμματείας ∆ημόσιας ∆ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α, η οποία μας διαβιβάστηκε με το παραπάνω έγγραφο.
Σχετικά με την αποδεικτική ισχύ δελτίου κομμένης αστυνομικής ταυτότητας σας ενημερώνουμε, ότι οι ∆ημόσιες Υπηρεσίες δεν υποχρεούνται να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνουν αντίγραφα εγγράφων στις περιπτώσεις στις οποίες οι πολίτες προσκομίζουν δελτίο «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας.
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆,ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ∆/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2005
Αρ. Πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/10138,σχετ. 8813,6834

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτική ισχύς δελτίου "κομμένης" αστυνομικής ταυτότητας».

Με αφορμή ερωτήματα ∆ημοσίων Υπηρεσιών και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, σχετικά με την ισχύ της «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας ως μέσου απόδειξης των στοιχείων των προσώπων που υποβάλλουν αιτήσεις προς τη ∆ιοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας» και ως εκ τούτου σχετικά με τη χρησιμοποίηση αυτής για επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και για βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σας πληροφορούμε τα

Το Υπουργείο ∆ημόσιας Τάξης (∆/νση Οργάνωσης - Νομοθεσίας) σε ερώτημα της Υπηρεσίας μας, το οποίο υποβλήθηκε για την αποσαφήνιση από αυτό, ως καθύλην αρμόδιας υπηρεσίας, της αποδεικτικής ισχύος του δελτίου της «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας, με έγγραφο του στις 17-5-2005 δέχεται, ότι το δελτίο «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας είναι άκυρο.

Κατά συνέπεια, η διοίκηση δεν υποχρεούται να προβεί στη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής με την επίδειξη του και οφείλει να υποδεικνύει στο ενδιαφερόμενο πολίτη την έκδοση νέου, υποχρέωση που προκύπτει από ης διατάξεις των άρθρων 6 και 13 του Ν.∆. 127 (Φ.Ε.Κ. 29/Α718-2-1969).

Συνεπώς, οι ∆ημόσιες Υπηρεσίες δεν υποχρεούνται να προβαίνουν στη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, στις περιπτώσεις στις οποίες οι πολίτες προσκομίζουν δελτίο «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού των Υπουργείων καθώς και οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοίκησης των Περιφερειών, να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλους τους φορείς τους δημόσιου τομέα που εποπτεύουν, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού. Σημειώνεται ότι η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στο δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας - www.aspa.gr - στη διαδρομή ∆ημόσια ∆ιοίκηση /' Οργάνωση / Επικύρωση Αντιγράφων.
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο