Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-07-2005 ]

Αριθ. Δ.973/26/13.07.05 (ΦΕΚ Β 972/13.7.2005) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Δ.1418/13/11.9.1898 απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί "Υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή χωρίς τη χορήγηση σχετικής έγκρισης από την Τελωνειακή Περιφέρεια".

((ΦΕΚ Β 972/13.7.2005) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Δ.1418/13/11.9.1898 απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί "Υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή χωρίς τη χορήγηση σχετικής έγκρισης από την Τελωνειακή Περιφέρεια". )

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές ΦορολογίεςΑριθ. Δ.973/26/18Γ/Γ.Α.10Γ (ΦΕΚ Β 972/13.7.2005) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Δ.1418/13/11.9.1898 απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί  "Υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή χωρίς τη χορήγηση  σχετικής έγκρισης από την Τελωνειακή Περιφέρεια".

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ΚΑΝ. (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/1992 "περί Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα".

2. Τις διατάξεις του ΚΑΝ. (ΕΟΚ) αριθμ. 2454/1993 "περί εφαρμογής των διατάξεων του
Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα", όπως τροποποιήθηκε με τον ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθμ.
993/01, και ειδικότερα τα άρθρα 497 και 499.

3. Τις διατάξεις του ν. 1676/1986 (άρθρα 32 - 39).

4. Την υπ αριθμ. Δ.895/23/25.6.2001, με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες υπαγωγής
εμπορευμάτων στο καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης.

5. Την ανάγκη απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών εφαρμογής του καθεστώτος
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή στις περιπτώσεις που εισάγονται εμπορεύματα για επισκευή
και επανεξαγωγή.

6. Την υπ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 (ΦΕΚ Β΄ 519), κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών".

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

Το άρθρο 1 της Δ.1418/13/11.9.1998 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β 1008/1998) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"1. Για όλες τις Τελωνειακές Περιφέρειες, τα Τελωνεία Εισαγωγής Α΄ Τάξης καθίστανται
αρμόδια για την εφαρμογή της διαδικασίας που απαιτείται σχετικά με την υπαγωγή
εμπορευμάτων στο καθεστώς τελειοποίησης με σκοπό την επισκευή και επανεξαγωγή τους
(κωδικός οικονομικών όρων 30, άρθρο 539 στοιχείο α σημείο (v) του ΚΑΝ. (ΕΟΚ) αριθμ.
2454/1993, όπως τροποποιήθηκε με τον ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθμ. 993/01).

2. Η κατάθεση διασάφησης υπαγωγής στο καθεστώς, στις ανωτέρω περιπτώσεις, αποτελεί και
αίτηση για την έκδοση της άδειας, η δε αποδοχή αυτής θα αποτελεί και έγκριση υπαγωγής στο
καθεστώς.

3. Στη διασάφηση θα επισυνάπτεται έγγραφο, το οποίο θα περιέχει όλα τα στοιχεία που
αναφέρονται στο άρθρο 499 του παραπάνω Κανονισμού.

Κατά την παράδοση των εμπορευμάτων στο εν λόγω καθεστώς, θα λαμβάνονται όλα τα
ενδεικνυόμενα μέτρα και θα πραγματοποιείται πλήρης και λεπτομερής έλεγχος των
στοιχείων και ενδείξεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταυτότητά τους κατά την
επανεξαγωγή".

Αρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2005

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ


 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο