Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2004 ]

ΠΟΛ.1062/2.7.2004 Ρύθμιση του τρόπου τήρησης του βιβλίου αποθήκης των λιανοπωλητών ή των κατά κύριο λόγο λιανοπωλητών .

(Ρύθμιση του τρόπου τήρησης του βιβλίου αποθήκης των λιανοπωλητών ή των κατά κύριο λόγο λιανοπωλητών .)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1055485/492/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1062

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση του τρόπου τήρησης του βιβλίου αποθήκης των λιανοπωλητών ή των κατά κύριο λόγο λιανοπωλητών.

Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ (υποπερίπτωση γβ΄) του άρθ. 38 του Π.Δ. 186/1992  όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 40 του άρθ. 9 του Ν. 2753/99 (ΦΕΚ 249 Α»). 

2.Την 14650/ΔΙΟΕ85/17-3-2004 (ΦΕΚ 519 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών». 

3.Τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τα είδη τους λιανικά ή κατά κύριο λόγο λιανικά στην τήρηση του βιβλίου αποθήκης λόγω του μεγάλου αριθμού των ειδών που εμπορεύονται, της μικρής αξίας ορισμένων από αυτά, καθώς και του πλήθους των συναλλαγών και των στοιχείων που εκδίδουν. 

4.Την αναγκαιότητα διευκόλυνσης των επιχειρήσεων αυτών. 

5.Την σχετική πρόταση - γνωμάτευση της Ε.Λ.Β., όπως διατυπώθηκε στη συνεδρίαση της 01/07/2004. 

6.Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Αποφασίζουμε 


1. Παρέχουμε την δυνατότητα στις επιχειρήσεις, που διαθέτουν τα είδη τους λιανικά ή κατά κύριο λόγο λιανικά, τήρησης του βιβλίου αποθήκης κατά την εξαγωγή για τα είδη τιμής κτήσης κάτω των 15 ευρώ, με τον ακόλουθο τρόπο: 

α) Για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης αναλυτικής λογιστικής (ομάδα 9) και εξαγωγής βραχύχρονων αποτελεσμάτων, κατ΄ είδος, ποσότητα και αξία, μόνο για τις χονδρικές πωλήσεις, η εξαγωγή των λιανικών πωλήσεων να προσδιορίζεται στο τέλος της χρήσης με την απογραφή. 

β) Για τις λοιπές επιχειρήσεις, που τηρούν αναλυτική λογιστική (ομάδα 9) και εξάγουν βραχύχρονα αποτελέσματα, κατά γενική κατηγορία όμοιων ειδών, ποσότητα και αξία για τις λιανικές και χονδρικές πωλήσεις. 

2. Σε περίπτωση μεταβολής της τιμής κτήσης ορισμένων ειδών στην διάρκεια της χρήσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον τρόπο τήρησης του βιβλίου αποθήκης. Αλλαγή στον τρόπο παρακολούθησης τους στο βιβλίο αποθήκης θα γίνεται από την έναρξη της νέας χρήσης. 

3. Ο τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης που ορίζεται με την παρούσα ισχύει για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1/1/2004 και μετά. 

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο