Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-08-2001 ]

Γνωμ. 311/2701/2001 Αν η υιοθέτηση ως μεθόδου αποτίμησης των αποθεμάτων της μεθόδου του πρότυπου κόστους, χωρίς αλλαγή της μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσης ή της τιμής του ιστορικού κόστους παραγωγής, με βάση τις οποίες προσδιορίζονται οι αποκλίσεις μεταξύ πρότυπου και ιστορικού κόστους, συνιστά αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2.2.205 του ΕΓΛΣ και στα άρθρα 28 και 37 του Π.Δ.186/1992 περί του ΚΒΣ

(Αν η υιοθέτηση ως μεθόδου αποτίμησης των αποθεμάτων της μεθόδου του πρότυπου κόστους, χωρίς αλλαγή της μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσης ή της τιμής του ιστορικού κόστους παραγωγής, με βάση τις οποίες προσδιορίζονται οι αποκλίσεις μεταξύ πρότυπου και ιστορικού κόστους, συνιστά αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2.2.205 του ΕΓΛΣ και στα άρθρα 28 και 37 του Π.Δ.186/1992 περί του ΚΒΣ)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Αν η υιοθέτηση ως μεθόδου αποτίμησης των αποθεμάτων της μεθόδου του πρότυπου κόστους, χωρίς αλλαγή της μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσης ή της τιμής του ιστορικού κόστους παραγωγής, με βάση τις οποίες προσδιορίζονται οι αποκλίσεις μεταξύ πρότυπου και ιστορικού κόστους, συνιστά αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2.2.205 του ΕΓΛΣ και στα άρθρα 28 και 37 του Π.Δ.186/1992 περί του ΚΒΣ

Νο 2701/Γνωμ. 311/6.8.2001


Αναφερόμαστε στο θέμα της επικεφαλίδας και τη σχετική μ' αυτό από 30.6.2001 επιστολή της εταιρίας Pricewaterhouse Coopers Business Solution Α.Ε. και σας γνωρίζουμε ότι η γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής επί του θέματος αυτού έχει ως εξής:

1. Σύμφωνα με την παρ. 2.2.205, περ. 5 του Π.Δ.1123/1980 "Οι οικονομικές μονάδες που εφαρμόζουν σύστημα πρότυπης κοστολογήσεως έχουν την δυνατότητα να αποτιμούν τα αποθέματά τους στις τιμές του προτύπου κόστους, με την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις, που ενδεχόμενα θα προκύψουν ανάμεσα στο ιστορικό και το πρότυπο κόστος, θα κατανέμονται στα απώλητα (μένοντα) και στα πωλημένα αποθέματά τους. Το ποσό των αποκλίσεων που αναλογεί στα απώλητα αποθέματα της απογραφής εμφανίζεται ιδιαίτερα".

2. Σύμφωνα με την περ. 7ζ' της αυτής ως άνω παρ. 2.2.205 του Π.Δ.1123/1980 "Κατά τη μέθοδο του προτύπου κόστους τα αποθέματα αποτιμούνται στην τιμή του προτύπου κόστους. Η μέθοδος του προτύπου κόστους εφαρμόζεται με την προϋπόθεση της παραπάνω περ. 5" (της παρ. 2.2.205). "Η οικονομική μονάδα έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει οποιαδήποτε από τις παραδεγμένες μεθόδους προσδιορισμού της τιμής κτήσεως, με την προϋπόθεση ότι τη μέθοδο που θα επιλέξει θα την εφαρμόζει κατά τρόπο πάγιο. Σε περιπτώσεις αλλαγής των συνθηκών ή υπάρξεως σοβαρών λόγων επιτρέπεται η αλλαγή της μεθόδου προσδιορισμού της τιμής κτήσεως, με την προϋπόθεση ότι στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις θα δηλώνονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αλλαγή καθώς και η επίδραση που είχε η αλλαγή αυτή στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων".

3. Από τα προηγούμενα προκύπτει σαφώς ότι η υιοθέτηση της τιμής του πρότυπου κόστους ως μεθόδου αποτίμησης των αποθεμάτων, δεν συνιστά από μόνη της αλλαγή μεθόδου αποτίμησης, κατά την έννοια της παρ. 2.2.205, περ. 5 και 7ζ' του Π.Δ.1123/1980, εάν η μέθοδος προσδιορισμού της τιμής κτήσης ή της τιμής του ιστορικού κόστους παραγωγής, από όπου προσδιορίζονται οι αποκλίσεις μεταξύ αυτής και της τιμής του πρότυπου κόστους, παραμένει η ίδια.
Αυτονόητο είναι ότι οι αποκλίσεις που προκύπτουν από τη σύγκριση του πρότυπου με το πραγματικό - ιστορικό κόστος, κατανέμονται αναλογικά μεταξύ πωλημένων και μενόντων αποθεμάτων.

4. Ετσι, εάν μια επιχείρηση εφαρμόζει πάγια ως μέθοδο αποτίμησης των αποθεμάτων της τη μέθοδο π.χ. του μέσου μηνιαίου σταθμικού κόστους και αποφασίζει, από κάποια διαχειριστική περίοδο και μετά, να εφαρμόσει το σύστημα της πρότυπης κοστολόγησης, προσδιορίζοντας όμως τις αποκλίσεις μεταξύ πρότυπου και πραγματικού κόστους, με αφετηρία το πραγματικό κόστος που προσδιορίζεται με βάση τη μέθοδο του μέσου μηνιαίου σταθμικού κόστους, δεν προκύπτει αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης των αποθεμάτων της, αφού το πρότυπο κόστος αποθεμάτων της θα προσαρμόζεται κάθε φορά στο πραγματικό κόστος το οποίο προκύπτει με βάση τη μέθοδο του μέσου μηνιαίου σταθμικού κόστους.
Εάν τώρα η ίδια επιχείρηση, συνεχίζοντας την εφαρμογή του συστήματος της πρότυπης κοστολόγησης, αποφασίσει να αλλάξει τη μέθοδο προσδιορισμού του πραγματικού κόστους των αποθεμάτων, από όπου προσδιορίζονται οι αποκλίσεις μεταξύ πρότυπου και πραγματικού κόστους και επιλέξει π.χ. τη μέθοδο της σειράς εξάντλησης (FIFO) ή της αντίστροφης σειράς εξάντλησης (LIFO), προσαρμόζοντας κάθε φορά το πρότυπο κόστος των αποθεμάτων στο πραγματικό κόστος, με αναλογική κατανομή των αποκλίσεων μεταξύ μενόντων - πωληθέντων, αυτό συνιστά πράγματι αλλαγή μεθόδου αποτίμησης και οφείλει η επιχείρηση να συμμορφωθεί προς τα οριζόμενα από το άρθρο 37 του Π.Δ.186/1992 περί του ΚΒΣ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο