Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-1998 ]

Γνωμ. 296/2428/1998 Λογιστικός χειρισμός εξόδων (και τυχόν εσόδων) πραγματοποιούμενων κατά το ιδρυτικό και οργανωτικό στάδιο της επιχείρησης

(Λογιστικός χειρισμός εξόδων (και τυχόν εσόδων) πραγματοποιούμενων κατά το ιδρυτικό και οργανωτικό στάδιο της επιχείρησης)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Λογιστικός χειρισμός εξόδων (και τυχόν εσόδων) πραγματοποιούμενων κατά το ιδρυτικό και οργανωτικό στάδιο της επιχείρησης 2428/Αρ. Γνωμ. 296/13.5.1998

Ι. Περιεχόμενα ερωτήματος

Στην πιο πάνω αίτηση αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Βιομηχανική εταιρεία, που βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευαστικής περιόδου του εργοστασίου της, πραγματοποιεί δαπάνες για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των κτιρίων, την αγορά μηχανημάτων και διάφορες άλλες δαπάνες διοικήσεως που αφορούν κυρίως ενοίκια και λοιπές δαπάνες λειτουργίας των γραφείων, μισθοδοσία λογιστηρίου και διοικήσεως.

Επίσης στο διάστημα της κατασκευαστικής περιόδου προέκυψαν και ορισμένα παρεπόμενα έσοδα από τόκους καταθέσεων και εντόκων γραμματίων που προήλθαν αποκλειστικά από τις καταθέσεις ενός μέρους του μετοχικού κεφαλαίου και των δανείων σε τραπεζικούς λογαριασμούς μέχρι τη χρησιμοποίησή τους στη κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και την αγορά των μηχανημάτων.

Η εταιρεία μέχρι σήμερα έχει καταχωρήσει το σύνολο των δαπανών για την κατασκευή του κτιρίου και των μηχανημάτων στο λογαριασμό 15 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων, με κατάλληλη ανάλυση κατά υπολογαριασμό και τις λοιπές δαπάνες διοικήσεως κ.λπ., καθώς και τα έσοδα που προέκυψαν από τις καταθέσεις, σε κατάλληλους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 16 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης».

Στη συνέχεια τίθεται το ερώτημα, εάν είναι σωστός ο προεκτεθείς λογιστικός χειρισμός, τον οποίο εφαρμόζει η εταιρεία, για τα λειτουργικά της έξοδα της κατασκευαστικής περιόδου (μισθοδοσία προσωπικού λογιστηρίου και διοικητικών υπηρεσιών, ενοίκια και λοιπά έξοδα λειτουργίας της εταιρείας) καθώς και για τα έσοδα από τόκους.

ΙΙ. Η γνώμη του ΕΣΥΛ στο πιο πάνω ερώτημα είναι η ακόλουθη:

1. Από τις διατάξεις της παρ. 2.2.110 αριθ. 11 και 12 του ΕΓΛΣ (Π.Δ. 1129/1980) και των άρθρων 42ε παρ. 1 και 43 παρ. 3 του κωδ. Ν.2190/1920 προκύπτει ότι, τα έξοδα που πραγματοποιούνται κατά το στάδιο της ιδρύσεως και οργανώσεως της επιχειρήσεως, μέχρι δηλαδή την έναρξη της παραγωγικοσυναλλακτικής δραστηριότητάς της, επειδή είναι έξοδα ειδικής φύσεως που δαπανώνται για τη δημιουργία της επιχειρήσεως και την απόκτηση και κατάλληλη οργάνωση των διαρκών μέσων εκμεταλλεύσεώς της, εξυπηρετούν τις ανάγκες της παραγωγικοσυναλλακτικής δραστηριότητας πολλών χρήσεων και για το λόγο αυτό παρέχεται η ευχέρεια να μην επιβαρύνουν μόνον την πρώτη χρήση, αλλά να κατανεμηθούν ισομερώς σε περισσότερες χρήσεις (μέχρι πέντε).

Στην κατηγορία των εξόδων αυτών περιλαμβάνονται τα έξοδα καταρτίσεως και δημοσιεύσεως του καταστατικού των επιχειρήσεων εταιρικής μορφής, τα έξοδα δημόσιας παραβολής της ιδρύσεως, της καλύψεως του εταιρικού κεφαλαίου, ο φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου, τα έξοδα εκτυπώσεως των μετόχων και τα λοιπά παρόμοιας φύσεως έξοδα, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα (αποδοχές λογιστικοδιοικητικού προσωπικού, ενοίκια υπηρεσίες ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.) μέχρι την έναρξη της παραγωγικοσυναλλακτικής δραστηριότητας της επιχειρήσεως.

2. Σύμφωνα με το ΕΓΛΣ (παρ. 2.2.110 αριθ. 23) και τον κωδ. Ν.2190/1920 (άρθρο 43 παρ. 3), τα προαναφερθέντα έξοδα καταχωρούνται στο λογ/σμό 16.10 «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως» και αποσβένονται, είτε εφάπαξ είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μια πενταετία (δηλαδή, είτε εφάπαξ στην πρώτη χρήση ενάρξεως της παραγωγικοσυναλλακτικής δραστηριότητας της επιχειρήσεως, είτε ισόποσα σε 2 ή 3 ή 4 ή 5 συνεχείς χρήσεις).

3. Τα έσοδα από τόκους ή, ενδεχομένως, και από άλλες περιπτωσιακές αιτίες (ενοίκια κ.λπ.), που συνήθως πραγματοποιούνται κατά το ιδρυτικό και οργανωτικό στάδιο, σύμφωνα με το σκοπό των προαναφερθεισών διατάξεων του ΕΓΛΣ και του κωδ. Ν.2190/1920 σε συνδυασμό και με τη διάταξη του (κωδικοπ. με το διάταγμα της 16.1.1973, ΦΕΚ τΑ΄32/6.2.1973) φορολογικού νόμου 4171/1961 (άρθρο 7 παρ. 3), πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη (απόσβεση) ισόποσων εξόδων της ίδιας περιόδου.

4. Τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγρ. 2 και 3 συμβαδίζουν, κατά τη γνώμη μας, με τις οικείες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας (άρθρο 31 παρ. 1 περ. ιβ΄ Ν.2238/1994 και άρθρο 7 παρ. 3 του προαναφερθέντος κωδικ. Ν.4171/1961).

5. Σύμφωνα με τις αρχές της σαφήνειας και διαφάνειας (άρθρα 42α παρ. 2-3 και 42β παρ. 3 κωδ. Ν.2190/1920), για τη σωστή εφαρμογή των εκτεθέμενων στα προηγούμενα, επιβάλλεται να ακολουθηθούν τα εξής:

α. Τα έξοδα και τα τυχόν έσοδα θα καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς των Ομάδων 6 και 7.

β. Στο τέλος της χρήσεως, μετά τη χρονική τακτοποίηση των επιμέρους ποσών εξόδων και εσόδων, με το απομένων ακάλυπτο από έσοδα συνολικό ποσό εξόδων θα διενεργείται λογιστική εγγραφή χρεώσεως του λογ/σμού 16.10 «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως» (και υπολογαριασμών του ανάλογα με τις πληροφοριακές ανάγκες) και πιστώσεως του λογ/σμού 78 «Ιδιοπαραγωγή παγίων - τεκμαρτά έσοδα» (και των οικείων υπολογαριασμών του 78.00.16, 78.00.16.10). Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που τα έσοδα (από τόκους κ.λπ.) υπερκαλύπτουν τα έξοδα, τότε στη συγκεκριμένη χρήση δεν θα διενεργείται η λογιστική εγγραφή αυτή και το απομένον υπόλοιπο εσόδων θα εμφανισθεί τελικά στο λογ/σμό 42.00 «υπόλοιπο κερδών εις νέο».

γ. Ακολουθεί η κατάρτιση του λογ/σμού 80.00 «λογ/σμός Γενικής εκμεταλλεύσεως», με τη μεταφορά σΆ αυτόν των υπολοίπων των λογαριασμών των Ομάδων 6 και

7. Δεδομένου ότι ο λογ/σμός 80.00 δεν θα καλύπτει υπόλοιπο, οι λογαριασμοί 80.01, 80.02 και 80.03 δεν θα τηρούνται.

δ. Για λόγους διαφάνειας και πληροφόρησης των μετόχων και ενδιαφερόμενων τρίτων, θα καταρτίζεται ανάλυση του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως με την ακόλουθη μορφή:

Κατάσταση λογ/σμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» ιδρυτικού - οργανωτικού σταδίου της 31ης Δεκεμβρίου 1998 (από 1/1/1998 - 31/12/1998)


Έσοδα από τόκους (ή ενοίκια κ.λπ.)

 

´´´

Μείον:

-  ¶μεσα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως

´´´

 

 

-  Έξοδα λειτουργίας λογιστικοδιοικητικών υπηρεσιών της εταιρείας

 

´´´

 

´´´

 

   Ακάλυπτα έξοδα μεταφερθέντα στο λογ/σμό

}

 

 

   16.10 «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεων

}

´´´Η κατάσταση αυτή, της οποίας τα κονδύλια δύνανται να αναλυθούν σύμφωνα με τις ανάγκες, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ισολογισμού και δημοσιεύεται, υποβάλλεται κ.λπ. όπου και εκείνος.

ε. Στις περιπτώσεις που η ίδρυση και οργάνωση της επιχειρήσεως ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια της χρήσεως και αρχίζει η παραγωγικοσυναλλακτική δραστηριότητά της, τότε για τα μέχρι την ημερομηνία αυτή πραγματοποιηθέντα έξοδα και έσοδα εφαρμόζονται ανάλογα τα προεκτεθέντα και διενεργούνται στην ημερομηνία αυτή η λογιστικές εγγραφές που προβλέπονται στις προηγούμενες περιπτ. β΄ και γ΄.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο