Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-02-1997 ]

Γνωμ. 293/2402/1997 Δημοσιευόμενες βραχύχρονες οικονομικές καταστάσεις από τις εταιρίες που οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο αξιών

(Δημοσιευόμενες βραχύχρονες οικονομικές καταστάσεις από τις εταιρίες που οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο αξιών)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Δημοσιευόμενες βραχύχρονες οικονομικές καταστάσεις από τις εταιρίες που οι
μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο αξιών
Αρ. Γνωμ.: 293/18.12.1997

Ι. Περιεχόμενο ερωτήματος

Με το έγγραφο υπΆ αριθ. 7989/12.12.1997 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ζητείται από το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής να καταρτισθούν από αυτό, με βάση τα υποχρεωτικώς εφαρμοζόμενα λογιστικά σχέδια (Γενικό και Κλαδικά), αντίστοιχα υποδείγματα των καταστάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Π.Δ. 360/1985, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 90 του Ν.2533/1997.

ΙΙ. Η γνώμη του ΕΣΥΛ στο ανωτέρω αίτημα είναι η ακόλουθη: Για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο επιβλήθηκε η δημοσίευση των πιο πάνω οικονομικών καταστάσεων, πρέπει το ελάχιστο περιεχόμενό τους να είναι το παρακάτω:

Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ


Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της περιόδου

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

Διαθέσιμα

 

Χορηγήσεις

 

Χρεώστες Διάφοροι

 

Συμμετοχές - Επενδύσεις & Μακρ. Απαιτήσεις

 

Πάγια

 

Μείον Αποσβέσεις

 

Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης (αναπόσβ. υπολ.)

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 

(σε μεταφορά)

 

 

 

από μεταφορά

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

Καταθέσεις

 

Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες

 

Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες

 

Πιστωτές Διάφοροι

 

Προβλέψεις

 

Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο

 

Αποθεματικά & λοιποί λογ/σμοί ιδίων κεφαλαίων

 

Αποτελέσματα - Κέρδη

 

Ζημίες

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της περιόδου

 

ΕΣΟΔΑ

 

Από τόκους (καθαρά έσοδα)

 

Από προμήθειες (καθαρά έσοδα)

 

Από τίτλους (μετοχές, ομολογίες, κ.λπ.)

 

Από χρηματοοικονομικές πράξεις

 

Από άλλα έσοδα Εκμετάλλευσης

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

 

 

ΕΞΟΔΑ

 

Δαπάνες προσωπικού

 

¶λλα Έξοδα Διοικήσεως

 

Αποσβέσεις Παγίων

 

Διαφορές προσαρμογής Αξιών

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

 

Έκτακτα Έσοδα

 

Έκτακτα Έξοδα

 

Έκτακτα Αποτελέσματα

 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 Β. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ


Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της περιόδου

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης (αναπόσβ. υπολ.)

 

Πάγιο Ενεργητικό

 

Μείον Αποσβέσεις

 

Συμμετοχές - Επενδύσεις & Μακρ. Απαιτήσεις

 

Απαιτήσεις από Χρεώστες Ασφαλίστρων

 

Λοιπές Απαιτήσεις

 

Χρεόγραφα

 

Διαθέσιμα

 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 

 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο

 

Αποθεματικά & λοιποί λογ/σμοί ιδίων κεφαλαίων

 

Αποτελέσματα Περιόδου (+ / -)

 

Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσεων (+ / -)

 

Προβλέψεις Ασφαλιστικές

 

Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες

 

Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες

 

Μεταβατικοί Λογ/σμοί Παθητικού

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της περιόδου

 

ΕΣΟΔΑ

 

Ασφάλιστρα & λοιπά έσοδα Κλάδου ΖΩΗΣ

 

Ασφάλιστρα & λοιπά έσοδα Κλάδου ΖΗΜΙΩΝ

 

¶λλα έσοδα Εκμεταλλεύσεως

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 

 

 

ΕΞΟΔΑ

 

¶μεσα Έξοδα Κλάδου ΖΩΗΣ

 

¶μεσα Έξοδα Κλάδου ΖΗΜΙΩΝ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 

Μείον:

 

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας

 

Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης

 

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 

Πλέον: Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα - Κέρδη

 

Μείον: Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα - Ζημίες

 

Μείον: Έκτακτες Αποσβέσεις

 

ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

 Γ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ


Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της περιόδου

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης (αναπόσβ. υπολ.)

 

Πάγιο Ενεργητικό

 

Μείον Αποσβέσεις

 

Συμμετοχές & Μακρ. Απαιτήσεις

 

Αποθέματα

 

Πελάτες

 

Λοιπές Απαιτήσεις

 

Χρεόγραφα

 

Διαθέσιμα

 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 

 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο

 

Αποθεματικά & λοιποί λογ/σμοί ιδίων κεφαλαίων

 

Αποτελέσματα Περιόδου (+ / -)

 

Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσεων (+ / -)

 

Προβλέψεις Διάφορες

 

Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες

 

Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες

 

Μεταβατικοί Λογ/σμοί Παθητικού

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της περιόδου

 

ΕΣΟΔΑ

 

Έσοδα από Πωλήσεις

 

Μείον: Κόστος Πωληθέντων

 

Πλέον: ¶λλα έσοδα Εκμετάλλευσης

 

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 

Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας

 

Έξοδα Λειτουργίας Έρευνας - Ανάπτυξης

 

Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης

 

Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα (+ / -)

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 

Πλέον: Ανόργανα Έσοδα - Κέρδη

 

Μείον: Ανόργανα Έξοδα - Ζημίες

 

Μείον: Πρόσθετες Αποσβέσεις

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο