Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-04-1997 ]

Γνωμ. 292/2355/1997 Λογιστική απεικόνιση ακινήτων που αποκτήθηκαν από δωρεάν παραχώρηση

(Λογιστική απεικόνιση ακινήτων που αποκτήθηκαν από δωρεάν παραχώρηση)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Λογιστική απεικόνιση ακινήτων που αποκτήθηκαν από δωρεάν παραχώρηση
2355/Αρ. Γνωμ. 292/21.4.1997

Ι. Στο πιο πάνω έγγραφο της ΠΑΣΕΓΕΣ περιλαμβάνονται τα εξής:

«Με την υπΆ αριθμ. 329590/96 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μεταβιβάσθηκαν σιταποθήκες της ΚΥΔΕΠ που είχαν αναγερθεί σε γήπεδα Γεωργικών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων αυτών, και τα οποία είχαν παραχωρηθεί στην ΚΥΔΕΠ με ειδικές συμβάσεις παραχώρησης, στους ιδιοκτήτες τους.

Η ανέγερση των σιταποθηκών αυτών είχε χρηματοδοτηθεί από κονδύλια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Παρακαλούμε να έχουμε και τη δική σας άποψη σχετικά με το ποιά αξία τα ακίνητα θα καταχωρηθούν στα Βιβλία των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων».

ΙΙ. Η γνώμη μας επί του ανωτέρω θέματος είναι η ακόλουθη:

Από το περιεχόμενο της 329590/1996 (ΦΕΚ τ. β΄ 891) υπουργικής αποφάσεως, με την οποία έγινε η μεταβίβαση των σιταποθηκών, συνάγεται ότι για τα ακίνητα αυτά δεν υπάρχουν στοιχεία της αξίας κτήσεώς τους (όπως αυτή πρέπει να έχει διαμορφωθεί με τις εκάστοτε αναπροσαρμογές κ.λπ.). Συνεπώς επιβάλλεται να καθορισθεί η σημερινή αξία των ακινήτων αυτών, με εκτίμησή τους από επιτροπές ειδικών (τεχνικών του Τ.Ε.Ε. και της Αγροτικής Τράπεζας ή, ενδεχομένως, άλλως καταλληλοτέρων), οι οποίες (επιτροπές) θα εκτιμήσουν την αξία τους με βάση την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα, προσδιορίζοντας αξία γηπέδων ιδιαίτερη εκείνης των κτιρίων και εγκαταστάσεών τους. Για ακίνητα, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που ισχύει το προβλεπόμενο από τις οικείες φορολογικές διατάξεις «σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ως αξία των ακινήτων αυτών λαμβάνεται η προσδιοριζόμενη με βάση το σύστημα αυτός.

Με την αξία που προσδιορίζεται σύμφωνα με τα προηγούμενα θα διενεργηθεί, στα λογιστικά βιβλία κάθε Γεωργικού ή Αγροτικού Συνεταιρισμού ή Ενώσεως αυτών, λογιστική εγγραφή, με την οποία θα χρεωθούν οι λογαριασμοί του ΕΓΛΣ 10.00 «Γήπεδα - Οικόπεδα» και 10.00 «Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων» (και σχετικοί υπολογαριασμοί τους), με πίστωση του νεοδημιουργούμενου λογαριασμού 41.12 «Αξία ακινήτων παραχωρηθέντων δωρεάν» και οικείων υπολογαριασμών του και ιδιαίτερη καταχώρηση της αξίας των γηπέδων και κτιρίων.

Εάν για τα γήπεδα - οικόπεδα, που περιλαμβάνονται στην προμνημονευθείσα υπουργική απόφαση, έχουν διενεργηθεί, κατά την παραχώρησή τους στο παρελθόν, οι δέουσες λογιστικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία των Συνεταιρισμών ή Ενώσεών τους, η πιο πάνω διαδικασία θα ακολουθηθεί μόνο για τα κτίρια των σιταποθηκών και τις εγκαταστάσεις τους.

Για τα φορολογικά θέματα, που τυχόν ανακύπτουν από τον προαναφερθέντα λογιστικό χειρισμό, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο