Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-02-1997 ]

Γνωμ. 287/2349/1997 Τρόπος τηρήσεως υποχρεωτικών τριτοβάθμιων λογαριασμών (συμπλήρωση της Γνωμ.282/2326/1996) Νο 287/Γνωμ.2349

(Τρόπος τηρήσεως υποχρεωτικών τριτοβάθμιων λογαριασμών (συμπλήρωση της Γνωμ.282/2326/1996) Νο 287/Γνωμ.2349)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Τρόπος τηρήσεως υποχρεωτικών τριτοβάθμιων λογαριασμών (συμπλήρωση της Γνωμ.282/2326/1996)
Νο 287/Γνωμ.2349/21.2.1997

Ι. Με τις πιο πάνω αιτήσεις τίθεται το ερώτημα εάν, στις περιπτώσεις που το χρησιμοποιούμενο μηχανογραφικό πρόγραμμα δεν παρέχει δυνατότητα δημιουργίας τεταρτοβάθμιων λογαριασμών, επιτρέπεται στους υποχρεωτικούς τριτοβάθμιους λογαριασμούς να προστεθούν ένα ή δύο ακόμη ψηφία και να διαμορφωθούν αυτοί με τρία ή τέσσερα ψηφία, με τα οποία να καλύπτονται οι ανάγκες της επιχειρήσεως (παρακολούθηση των εξόδων και κατά συντελεστή ΦΠΑ, κατά υποκαταστήματα κ.λπ.), όπως π.χ.:

- Ο υποχρεωτικός τριτοβάθμιος λογ/σμός 62.05.00 «ασφάλιστρα πυρός, να τηρηθεί ως εξής:

62.05.0000 ή 62.05.000 Ασφάλιστρα πυρός κεντρικού
62.05.0001 ή 62.05.001 ² ² Υποκ/τος Α΄
62.05.0002 ή 62.05.002 ² ² Υποκ/τος Β΄

- Ο υποχρεωτικός τριτοβάθμιος λογ/σμός 64.09.00 «έξοδα δημοσιεύσεως ισολογισμών και προσκλήσεων» να τηρηθεί ως εξής:

64.09.0001 ή 64.09.001 έξοδα δημοσιεύσ. ισολ. και προσκλ. χωρίς ΦΠΑ
64.09.0013 ή 64.09.013 ² ² ² ² με ΦΠΑ 13%
64.09.0018 ή 64.09.018 ² ² ² ² με ΦΠΑ 18%

ΙΙ. Η γνώμη μας επί των ανωτέρω είναι η ακόλουθη:

α) Όπως και στη γνωμάτευσή μας 282/2326/1996 διευκρινίζεται, με τον «κατάλογο» των υποχρεωτικών λογαριασμών, ο οποίος επισυνάπτεται στη γνωμάτευσή μας 270/2273/1996 για διευκόλυνση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, επισημαίνονται οι λογαριασμοί που είναι υποχρεωτικής τηρήσεως, εφόσον συντρέχουν οι αντίστοιχες περιπτώσεις, χωρίς να θίγονται οι ευχέρειες που παρέχονται από τις διατάξεις των παρ. 1.202, 1.203, 1.204, 2.2.603, 2.2.703 και 2.2.801 του ΕΓΛΣ (Π.Δ. 1123/1980) και ούτε τίθεται απαγόρευση χρησιμοποιήσεως των προαιρετικών λογαριασμών που περιλαμβάνονται στο σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ.

β) Για όσους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς δεν παρατίθεται στο σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ καμία ανάλυσή τους σε τριτοβάθμιους λογαριασμούς, η ανάλυση αυτή αφήνεται να γίνει από κάθε επιχείρηση σύμφωνα με τις ανάγκες της.

γ) Σύμφωνα με την παραγρ. 1.201 περ. δ΄ του ΕΓΛΣ, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα, για κάλυψη των αναγκών της, να αναλύσει κάθε δευτεροβάθμιο λογαριασμό σε 100 ή σε 1.000 ή σε 10.000 κ.λπ. τριτοβάθμιους, χωρίς όμως μεταβολή της σειράς τους. Δηλαδή, επιτρέπεται στους τριτοβάθμιους λογαριασμούς (υποχρεωτικούς και προαιρετικούς), χωρίς μεταβολή της σειράς τους, να προστεθούν, στα ήδη υπάρχοντα δύο ψηφία της βαθμίδας τους, ένα ή δύο κ.λπ. ακόμη ψηφία και να γίνει η βαθμίδα των λογαριασμών αυτών με τρία ή τέσσερα κ.λπ. ψηφία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υποστούν καμία μεταβολή τα υπάρχοντα δύο ψηφία, αλλά απλώς δίπλα τους θα προστεθούν τα νέα (ένα ή δύο κ.λπ.). Η αύξηση αυτή των τριτοβάθμιων λογαριασμών, από 100 σε 1.000 ή σε 10.000 κ.λπ., επιτρέπεται να γίνεται για κάλυψη αυξημένου αριθμού νέων περιπτώσεων, που δεν καλύπτονται από τους υπάρχοντες (υποχρεωτικούς και προαιρετικούς) τριτοβάθμιους λογαριασμούς, και όχι για τη διάσπαση των υφιστάμενων τριτοβάθμιων σε περισσότερους, όπως γίνεται στα παρατιθέμενα προηγουμένως (υπό Ι) παραδείγματα των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων, στα οποία οι κατΆ είδος εξόδου υποχρεωτικοί τριτοβάθμιοι λογαριασμοί διασπώνται σε περισσότερους. Αυτή η διάσπαση απαγορεύεται και αντί αυτής πρέπει να τηρηθούν σχετικοί τεταρτοβάθμιοι λογαριασμοί.

Επιτρέπεται, κατΆ εξαίρεση, η διάσπαση των υποχρεωτικών τριτοβάθμιων λογαριασμών σε περισσότερους μόνο στους τριτοβάθμιους λογαριασμούς του 54.00 «Φ.Π.Α.», όπως προβλέπεται από την οικεία γνωμάτευσή μας 243/2162/1995. Συνεπώς επιβάλλεται να γίνει ανάλογη τροποποίηση στα χρησιμοποιούμενα μηχανογραφικά προγράμματα, ώστε να είναι εφικτή η δημιουργία τεταρτοβάθμιων λογαριασμών.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων παρέχεται η ευχέρεια η τροποποίηση αυτή να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1997. Μέχρι τότε (31.12.1997) επιτρέπεται, κατΆ εξαίρεση, να συνεχιστεί η τήρηση των τριτοβάθμιων λογαριασμών με τον τρόπο που τηρούνται σήμερα.

δ) Για τις περιπτώσεις που τα υποκαταστήματα(1) δεν έχουν καμία λογιστική αυτοτέλεια, οπότε δεν τηρείται ούτε ο λογ/σμός 48 «λογ/σμός συνδέσμου με τα υποκ/ματα» και ολόκληρη η συναλλακτική δραστηριότητα των υποκαταστημάτων παρακολουθείται, λογιστικώς, σε ιδιαίτερους λογαριασμούς των λογιστικών βιβλίων του κεντρικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ε.ΓΛΣ (βλ. παρ. 1.204, 2.2.603, 2.2.703 και 2.2.801) ενδείκνυται να εφαρμόζεται ένας από τους ακόλουθους δύο χειρισμούς, από τους οποίους προτιμότερος είναι ο 2ος (υπό δβ):

δα) Οι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί να διατίθενται για την τήρηση των περιληπτικών λογαριασμών του Κεντρικού και κάθε υποκαταστήματος, οι δε υφιστάμενοι τριτοβάθμιοι (υποχρεωτικοί και προαιρετικοί) να εντάσσονται (χωρίς καμία μεταβολή τους) στον 4ο βαθμό, δηλαδή να γίνονται οι τεταρτοβάθμιοι κάθε τριτοβάθμιου, στους οποίους να παρακολουθείται η δραστηριότητα του Κεντρικού και κάθε υποκαταστήματος. Π.χ. ο λογ/σμός 60 «αμοιβές και έξοδα προσωπικού» δύναται να διαμορφωθεί ως εξής:

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού
60.00.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού Κεντρικού
60.00.00.00 Τακτικές αποδοχές
01 Οικογενειακά επιδόματα
02 Αμοιβές υπερωριακής απασχολήσεως
03 Δώρα εορτών
05 Αποδοχές ασθενείας
06 Αποδοχές κανονικής άδειας
07 Επιδόματα κανονικής άδειας
08 Αποζημιώσεις μη χορηγούμενων αδειών
09 Ποσοστά για πωλήσεις και αγορές
10 Έκτακτες αμοιβές
11 Αμοιβές εκτός έδρας
12 Αμοιβές μαθητευομένων
60.00.01 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού Υποκ/τος Α΄
Ακολουθεί η ανάπτυξή του σε τεταρτοβάθμιους, όπως προηγ. ο λογ/σμός 60.00.00
60.00.02 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού Υποκ/τος Β΄
Αναπτύσσεται σε τεταρτοβάθμιους, όπως προηγ. ο 60.00.00
κ.λπ.

Με τον ίδιο τρόπο αναπτύσσονται όλοι οι δευτεροβάθμιοι λογ/σμοί των Ομάδων 1 - 8 και 0.

Υπογραμμίζεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα εφαρμόσουν τον πιο πάνω χειρισμό, στις περιπτώσεις που θα ζητούνται από αρμόδιες Αρχές (Υπουργείο Οικονομικών, Εθνικούς Λογαριασμούς, Ε.Σ.Υ.Ε. κ.λπ.) στοιχεία για τους τριτοβάθμιους λογαριασμούς, υποχρεούνται, διΆ ενοποιήσεως των πιο πάνω τεταρτοβάθμιων λογαριασμών (στους οποίους έχουν ενταχθεί οι τριτοβάθμιοι), να προβαίνουν σε ανασύσταση των τριτοβάθμιων λογαριασμών, ώστε σε επίπεδο επιχειρήσεως να δίνονται τα ποσά που θα προέκυπταν αν είχαν τηρηθεί κανονικά οι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί.

δβ) Οι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί να αναπτύσσονται σε τεταρτοβάθμιους λογαριασμούς στους οποίους να παρακολουθείται η δραστηριότητα του Κεντρικού και κάθε υποκαταστήματος. Π.χ. ο λογαριασμός 60 που λήφθηκε ως παράδειγμα για τον προηγούμενο χειρισμό, στον παρόντα χειρισμό θα αναπτυχθεί ως εξής:

60. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού
60.00.00 Τακτικές αποδοχές
60.00.00.00 Κεντρικο
01 Υποκαταστήματος Α΄
02 Υποκαταστήματος Β΄
60.00.01 Οικογενειακά επιδόματα
60.00.01.00 Κεντρικού
01 Υποκαταστήματος Α΄
02 Υποκαταστήματος Β΄
60.00.02 Αμοιβές υπερωριακής απασχολήσεως
60.00.02.00 Κεντρικού
01 Υποκαταστήματος Α΄
02 Υποκαταστήματος Β΄
60.00.03 Δώρα εορτών
Αναπτύσσεται όπως προηγούμενα ο λογ. 60.00.00
κ.λπ.

Με τον ίδιο, όπως προηγούμενα, τρόπο αναπτύσσονται όλοι οι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί των Ομάδων 1 - 8 και 0. Όπως προαναφέρθηκε (προηγ. περ. β΄), για όσους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς δεν παρατίθεται στο σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ ανάλυσή τους σε τριτοβάθμιους λογαριασμούς, η ανάλυση αυτή γίνεται από κάθε επιχείρηση σύμφωνα με τις ανάγκες της, οπότε οι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί των δευτεροβάθμιων αυτών δύνανται να διατεθούν για την παρακολούθηση της δραστηριότητας του Κεντρικού και των υποκ/μάτων, εφόσον βεβαίως αυτό δεν δημιουργεί δυσχέρειες (στη μηχανογράφηση κ.λπ.).

ε) Επισημαίνεται ότι, για τη λογιστική παρακολούθηση των υποκαταστημάτων που έχουν λογιστική αυτοτέλεια, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παραγρ. 2.2.409 του ΕΓΛΣ και στις γνωματεύσεις μας 64/1414/1990, 131/1877/1993 και 200/2125/1994.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο