Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-12-1996 ]

Γνωμ. 282/2326/1996 Σκοπός του καταλόγου υποχρεωτικών λογαριασμών ΕΓΛΣ που επισυνάπτεται στη Γνωμ.ΕΣΥΛ 270/2273/1996

(Σκοπός του καταλόγου υποχρεωτικών λογαριασμών ΕΓΛΣ που επισυνάπτεται στη Γνωμ.ΕΣΥΛ 270/2273/1996)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Σκοπός του καταλόγου υποχρεωτικών λογαριασμών ΕΓΛΣ που επισυνάπτεται στη Γνωμ.ΕΣΥΛ 270/2273/1996
Νο 282/Γνωμ.2326/23.12.1996

Ι. Στην πιο πάνω επιστολή αναφέρεται ότι, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που η αξία κτήσεώς τους είναι κάτω των δρχ. 200.000 και αποσβένονται εφάπαξ, "κατά την απόκτησή τους καταχωρούνται στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς 12.90 ή 14.90, ανάλογα αν είναι μηχανήματα ή έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός", και τίθεται
το ερώτημα, εάν σωστά χρησιμοποιούνται οι λογαριασμοί 12.90 ή 14.90, δεδομένου ότι στον κατάλογο των υποχρεωτικών λογαριασμών της 270/2273/1996 δεν υπάρχει λογαριασμός για τα πάγια κάτω των δρχ. 200.000.

ΙΙ. Επί των ανωτέρω η γνώμη μας είναι η ακόλουθη

Οπου το σχέδιο λογαρισμών του ΕΓΛΣ οι υποχρεωτικοί δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί δεν αναπτύσσονται σε τριτοβάθμιους, όπως συμβαίνει στους πλείστους δευτεροβάθμιους της Ομάδας 1 "πάγιο ενεργητικό" κάτω από καθένα από τους δευτεροβάθμιους αυτούς παρατίθεται η φράση "ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες
κάθε μονάδας". Συνεπώς, τα πάγια των οποίων η αξία κτήσεως εκάστου είναι μικρότερη των δρχ. 200.000, δεν καταχωρούνται στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς 12.90 ή 14.90, όπως αναφέρεται στην πιο πάνω επιστολή, αλλά σε ανοιγόμενους σχετικούς τριτοβάθμιους (ή τεταρτοβάθμιους, αν οι τριτοβάθμιοι χρησιμοποιούνται για επιμέρους κατηγορίες κ.λπ.) κάτω από τον οικείο δευτεροβάθμιο λογαριασμό.

Υπογραμμίζεται ότι ο "κατάλογος" των υποχρεωτικών λογαριασμών, που κατ' επιθυμία του Υπουργείου Οικονομικών (έγγραφό του 1029584/227/1996) επισυνάπτεται στη γνωμάτευσή μας 270/2273/1996 για διευκόλυνση των υπηρεσιών του, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι καταργούνται οι διατάξεις των παραγρ. 1.202, 1.203, 2.2.602, 2.2.703 και 2.2.801 του ΕΓΛΣ (Π.Δ. 1123/1980) και ούτε με τον "κατάλογο" αυτό τίθεται απαγόρευση χρησιμοποιήσεως των προαιρετικών λογαριασμών που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Λογαριασμών του ΕΓΛΣ. Με τον
κατάλογο αυτό επισημαίνονται οι λογαριασμοί που είναι υποχρεωτικής τηρήσεως, εφόσον συντρέχουν οι αντίστοιχες περιπτώσεις, χωρίς να τίθεται απαγόρευση για την, στα πλαίσια των διατάξεων του ΕΓΛΣ, περαιτέρω ανάπτυξή τους κ.λπ. προς κάλυψη των επιμέρους αναγκών κάθε επιχειρήσεως και ούτε θίγεται η ευχέρεια χρησιμοποιήσεως των προαιρετικών λογαριασμών του ΕΓΛΣ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο