Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-12-1996 ]

Γνωμ. 280/2314/1996 Ποιές εταιρίες υποχρεούνται και ποιές όχι να εφαρμόζουν την Αναλυτική Λογιστική, σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.

(Ποιές εταιρίες υποχρεούνται και ποιές όχι να εφαρμόζουν την Αναλυτική Λογιστική, σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.Ποιές εταιρίες υποχρεούνται και ποιές όχι να εφαρμόζουν την Αναλυτική Λογιστική, σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.
Νο 280/Γνωμ.2314/16.12.1996


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ τ.Α' 43/23.3.1990), υποχρέωση να εφαρμόζουν πλήρως το ΕΓΛΣ, συμπεριλαμβανομένων και των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής, έχουν οι ανώνυμες εταιρίες, οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι κατά μετοχές ετερόρρυθμες εταιρίες, "οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, υποχρεούνται να επιλέγουν τους ελεγκτές τους από τους ορκωτούς λογιστές" (ελεγκτές). Η υποχρέωση αυτή, της επιλογής των ελεγκτών από ορκωτούς λογιστές - ελεγκτές, με μεταγενέστερες διατάξεις (άρθρο 2 Π.Δ.326/1994, ΦΕΚ τ.Α' 174/24.10.1994) επεξετάθη και στις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες οι οποίες, αφενός υπερβαίνουν τα εκάστοτε ισχύοντα όρια του άρθρου 42α παρ. 6 κωδ.Ν.2190/1920,
αφετέρου όλοι οι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι τους είναι:

- είτε Α.Ε., Ε.Π.Ε. και κατά μετοχές ετερόρρυθμες ή εταιρίες διεπόμενες από το δίκαιο κράτους μέλους της ΕΟΚ (Ε.Ε.) με νομικό τύπο ανάλογο των προαναφερθέντων,
- είτε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες των οποίων όλοι οι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι τους είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή κατά μετοχές ετερόρρυθμες εταιρίες.

2. Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι, υποχρέωση να εφαρμόζουν και τους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής του ΕΓΛΣ, έχουν μόνο οι επιχειρήσεις που φέρουν έναν από τους προαναφερθέντες τύπους εταιρίας και επιπροσθέτως
υποχρεούνται να επιλέγουν τους ελεγκτές τους από τους ορκωτούς λογιστές - ελεγκτές γιατί υπερβαίνουν τα εκάστοτε ισχύοντα όρια του άρθρου 42α παρ. 6 κωδ.Ν.2190/1920. Αντίθετα, οι εταιρίες που δεν υπερβαίνουν τα όρια αυτά, αλλά υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο των ορκωτών λογιστών - ελεγκτών από άλλες ειδικές διατάξεις, δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν τους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής του ΕΓΛΣ.

Επίσης, δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν τους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής και οι επιχειρήσεις που δεν έχουν έναν από τους προαναφερθέντες (ανωτ. περ. 1) νομικούς τύπους εταιρίας, ανεξάρτητα από το εάν υπερβαίνουν ή όχι τα εκάστοτε όρια του άρθρου 42α παρ. 6 κωδ. Ν.2190/1920.

3. Για την ελάφρυνση των υποχρεώσεων των εταιριών που δεν υπερβαίνουν το εκάστοτε προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 42α παρ. 6 κωδ.Ν.2190/1920 ύψος κύκλου εργασιών, αλλά υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο των ορκωτών λογιστών - ελεγκτών γιατί υπερβαίνουν τα δύο άλλα κριτήρια των διατάξεων αυτών,
γίνεται δεκτό οι εταιρίες αυτές να ενημερώνουν τους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής σε ετήσια βάση και να υπολογίζουν το κόστος και τα κατ' είδος αποτελέσματα στο τέλος κάθε χρήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο