Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-09-1996 ]

Γνωμ. 274/2302/1996 Λογιστικός χειρισμός χρηματοδοτήσεως επενδυτικών προγραμμάτων Δημοσίων Επιχειρήσεων

(Λογιστικός χειρισμός χρηματοδοτήσεως επενδυτικών προγραμμάτων Δημοσίων Επιχειρήσεων)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Λογιστικός χειρισμός χρηματοδοτήσεως επενδυτικών προγραμμάτων Δημοσίων Επιχειρήσεων

Αρ. Γνωμ. 274/9.9.1996

Η γνώμη μας, επί των περιλαμβανομένων στα πιο πάνω έγγραφα του ΥΠΕΘΟ και ΗΣΑΠ, είναι η ακόλουθη:
Ο λογιστικός χειρισμός της χρηματοδοτήσεως, από το Δημόσιο, των επενδυτικών προγραμμάτων των Δημόσιων Επιχειρήσεων είναι ανάλογος του σκοπού κάθε χρηματοδοτήσεως και της διαδικασίας που ακολουθείται για την παροχή της. Ειδικότερα:

α) Οι χρηματοδοτήσεις που παρέχονται με τη διαδικασία των επιχορηγήσεων για την απόκτηση πάγιου εξοπλισμού, καταχωρούνται στο λογαριασμό του ΕΓΛΣ 41.10 "Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων" (και σε σχετικούς υπολογαριασμούς του) και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παραγρ. 2.2.402 αριθ. 8 περίπτ. Ζ' του ΕΓΛΣ
(Π.Δ. 1123/1980 όπως η παραγρ. αυτή τροποποιήθηκε με την παραγρ. 17 του Π.Δ. 502/1984) (σχετική και η γνωμοδότησή μας 56/1351/1990). Τα ποσά όμως των επιχορηγήσεων, που παρέχονται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, καταχωρούνται σε σχετικούς υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 74 και
εφαρμόζονται τα περιλαμβανόμενα στις γνωματεύσεις μας 41/1063/1989,
47/1228/1989, 192/2113/1994 και 206/2138/1994.
β) Για τις χρηματοδοτήσεις, οι οποίες παρέχονται με την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις του κωδ. Ν.2190/1920"περί ανώνυμων εταιριών" για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εφαρμόζεται ο
λογιστικός χειρισμός που προβλέπεται στην παραγρ. 2.2.401 του ΕΓΛΣ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο