Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-07-1996 ]

Γνωμ. 272/2293/1996 Τρόπος τηρήσεως λογαριασμών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξ.Ν.

(Τρόπος τηρήσεως λογαριασμών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξ.Ν.)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Τρόπος τηρήσεως λογαριασμών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξ.Ν.
Νο 272/Γνωμ.2293/12.7.1996

Σε καθένα από τα ερωτήματα της πιο πάνω αιτήσεως, η γνώμη μας είναι η ακόλουθη:

Ερώτημα 1: Οι λογαριασμοί της τελευταίας βαθμίδας (που στην πράξη συνηθίζεται να αποκαλούνται «προσωπικοί» ή «ατομικοί») των απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) τηρούνται κατά τρόπο που να προκύπτουν, από αυτούς, και τα ποσά των σε Ξ.Ν. απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με την τήρηση στους λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας, εκτός από την δραχμική εσωλογιστική (κανονική) στήλη, και μιας βοηθητικής (εσωτερικής - εξωλογιστικής ) στήλης σε Ξ.Ν., εφαρμοζομένων αναλόγως των όσων ακολουθούνται για την τήρηση των μερίδων αποθήκης (κατΆ είδος, ποσότητα και αξία).

Οι καταχωρήσεις στους λογαριασμούς αυτούς γίνονται με βάση την επίσημη τρέχουσα τιμή (αγοράς ή πωλήσεως, ανάλογα) της Τράπεζας Ελλάδος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παραγρ. 2.3.2. του Ε.Γ.Λ.Σ. και στις γνωματεύσεις μας 159/2035/1993 και 214/2168/1994. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την είσπραξη απαιτήσεων σε Ξ.Ν. ή πληρωμή υποχρεώσεων σε Ξ.Ν., προσδιορίζονται με την πάγια εφαρμογή μίας των γνωστών μεθόδων υπολογισμού της μέσης τιμής (μέσου σταθμικού όρου ή κόστους, διαδοχικών υπολοίπων, F.I.F.O.).

Με την εφαρμογή των προεκτεθέντων εξουδετερώνονται ολοσχερώς τα προβλήματα που αναφέρει στην αίτησή της ότι αντιμετωπίζει η αιτούσα εταιρεία, τα οποία οφείλονται στο ότι, η εταιρεία αυτή, έχει διασπάσει τους λογαριασμούς απαιτήσεών της σε Ξ.Ν. και παρακολουθεί τα ποσά του Ξ.Ν. σε ιδιαίτερη σειρά προσωπικών λογαριασμών, που τηρεί κάτω από ζεύγος λογαριασμών τάξεως, στους δε υπολογαριασμούς του 30.01 «πελάτες εξωτερικού» παρακολουθεί μόνο τις δραχμές.

Ερώτημα 2: Oι αμοιβές που καταβάλλονται στα οργανωμένα (και εποπτευόμενα από την Επιθεώρηση Εργασίας) Σωματεία Φορτοεκφορτωτών, εάν σύμφωνα με τις κείμενες φορολογικές διατάξεις δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, δύνανται να καταχωρούνται στον υιοθετημένο με τη γνωμάτευσή μας 252/2244/1995 λογ/σμό 61.90 «Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος».

Ερώτημα 3: Tα γραμμάτια εισπρακτέα που μεταβιβάζονται (διΆ οπισθογραφήσεως) στις τράπεζες για εγγύηση (χρηματοδοτήσεων της επιχειρήσεως κ.λπ.), καταχωρούνται και παρακολουθούνται στο λογαριασμό 31.02 «γραμμάτια στις Τράπεζες σε εγγύηση».ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο