Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-05-2004 ]

Γνωμ.ΣΛΟΤ. 21/333/15.5.04 Σε ποιους λογαριασμούς καταχωρούνται οι λαμβανόμενες επιχορηγήσεις από κοινοτικά προγράμματα - οι δαπάνες που γίνονται για τα προγράμματα αυτά τα ποσά των λαμβανομένων επιχορηγήσεων που μεταβιβάζονταί σε άλλους δικαιούχους.

(Σε ποιους λογαριασμούς καταχωρούνται οι λαμβανόμενες επιχορηγήσεις από κοινοτικά προγράμματα - οι δαπάνες που γίνονται για τα προγράμματα αυτά τα ποσά των λαμβανομένων επιχορηγήσεων που μεταβιβάζονταί σε άλλους δικαιούχους. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Γνωμ. ΣΛΟΤ. 21/333/15.5.04 Σε ποιους λογαριασμούς καταχωρούνται οι λαμβανόμενες επιχορηγήσεις από κοινοτικά προγράμματα  οι δαπάνες που γίνονται για τα προγράμματα αυτά τα ποσά των λαμβανομένων επιχορηγήσεων που μεταβιβάζονταί σε άλλους δικαιούχους.

Σχετικά: Επιστολή Εταιρίας «Διεθνείς Υπηρεσίες Περιβάλλοντος & Ποιότητας Α.Ε.» της 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. επιχορηγείται από την κοινότητα με 4 προγράμματα. Από τα 4 προγράμματα στα 2 είναι αρχηγός, που σημαίνει ότι εισπράττει όλο το πακέτο της χρηματοδότησης και στην συνέχεια μοιράζει τα χρήματα στα κράτη - μέλη με τιμολόγιο που εκδίδουν προς την εταιρεία.

Στην συνέχεια η εταιρεία προβαίνει σε διάφορες δαπάνες καθώς και σε αγορές παγίων που επιδοτούνται από τα εν λόγω κοινοτικά προγράμματα.

Στο σημείο αυτό σημειώνω ότι τα κοινοτικά προγράμματα αφορούν την έρευνα και την ανάπτυξη.
Τα ερωτήματα μου είναι τα εξής :

1. Σε ποιον λογαριασμό καταχωρείται το ποσό της επιχορήγησης

2. Σε ποιους λογαριασμούς καταχωρούνται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται (έξοδα ταξιδιών, γραφική ύλη, μισθοί προσωπικού, αμοιβές συνεργατών κ.λπ.) καθώς και οι αγορές παγίων

3. Σε ποιον λογαριασμό καταχωρείται το τιμολόγιο που εκδίδει το κράτος  μέλος προς την εταιρεία για το ποσό της επιχορήγησης που δικαιούται (το κράτος - μέλος) στις περιπτώσεις που η ανώνυμη εταιρεία είναι αρχηγός.

Β. Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:

1. Οι επιχορηγήσεις που λαμβάνονται από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων μπορεί να τις καταχωρούνται στην ΠΙΣΤΩΣΗ του λογ/σμού 74.03 «Ειδικές Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις» ο οποίος δημιουργήθηκε με βάση τη ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Ν. 41/1063/1989 του ΕΣΥΛ και σε κατάλληλους τριτοβάθμιους λογαριασμούς ανάλογα με τα επιχορηγούμενα προγράμματα ή άλλες πληροφοριακές σας ανάγκες.

2. Οι δαπάνες που γίνονται για την υλοποίηση των επιχορηγούμενων προγραμμάτων καταχωρούνται στους κατάλληλους λογ/σμούς της ομάδας 6 του Ε.Γ.Λ.Σ.

3. Το κόστος των παγίων που αγοράζονται για την υλοποίηση των προγραμμάτων που επιχορηγούνται, εφ΄ όσον μετά την εκτέλεση του προγράμματος πρόκειται να παραμείνουν στην επιχείρηση, καταχωρείται στους οικείους λογ/σμούς της ομάδας 1 του Ε.Γ.Λ.Σ., το δε αντίστοιχο ποσό μεταφέρεται από το λογ/σμό 74.03 και τον οικείο τριτοβάθμιο στο λογ/σμό 41.10 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» ο λογ/σμός αυτός (ο 41.10) λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.402 περίπτωση 8 υποπερίπτωση j του Ε.Γ.Λ.Σ.

4. Τα ποσά που δίδονται (μοιράζονται) σε άλλους δικαιούχους άλλων κρατών εάν μεν είναι γνωστά κατά τη λήψη της επιχορήγησης από την εταιρία σας, καταχωρούνται στην πίστωση του πρωτοβάθμιου λογ/σμού 53 «πιστωτές διάφοροι» και σε έναν από τους κενούς δευτεροβάθμιους λογ/σμούς 51.91 - 51.97 και σε κατάλληλους τριτοβάθμιους. Όταν τα ποσά αυτά αποδοθούν στους τρίτους δικαιούχους, οι πιστωθέντες λογ/σμοί χρεώνονται και κατά την πλήρη εξόφλησή τους εξισώνονται. Εάν όμως τα ποσά αυτά δεν είναι γνωστά κατά τη λήψη της επιχορήγησης, αλλά προσδιορίζονται αργότερα και αφορούν πρόγραμμα ή έργο για το οποίο η εταιρία σας δεν έχει οποιαδήποτε ανάμιξη και ευθύνη μεταφέρονται υπό μορφή αντιλογισμού από το λογ/σμό 74.03 και τον οικείο υπολογαριασμό στην πίστωση του κατάλληλου υπολογαριασμού του 53 που αναφέρουμε προηγούμενα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο