Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-03-1996 ]

Γνωμ. 268/2272/1996 Λογιστικός χειρισμός χρηματιστηριακών πράξεων Hedging 2272 και 2274

(Λογιστικός χειρισμός χρηματιστηριακών πράξεων Hedging 2272 και 2274)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Λογιστικός χειρισμός χρηματιστηριακών πράξεων Hedging
2272 και 2274/Αρ.Γνωμ. 268/18.3.1996

I. Στις πιο πάνω επιστολές περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

«Οι εταιρείες που επεξεργάζονται ή εμπορεύονται μέταλλα, όταν λαμβάνουν μία παραγγελία από πελάτη τους για παραγωγή προϊόντων (π.χ. σωλήνες χαλκού, σύρμα χαλκού κ.λπ.) ή για πώληση αυτούσιων μετάλλων, προβαίνουν, ταυτόχρονα με την παραγγελία που λαμβάνουν, σε πράξη (αγορά) hedging, έτσι ώστε να εξασφαλισθούν από τον κίνδυνο διακύμανσης των τιμών των αντιστοίχων μετάλλων, δεδομένου ότι οι τιμές αγοράς και πώλησης των μετάλλων διεθνώς συνδέονται άμεσα με τις τιμές που διαμορφώνονται στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου.

Δηλαδή, τις ημερομηνίες κλεισίματος των φυσικών πράξεων αγοράς και πωλήσεως μετάλλων, διενεργούνται συγχρόνως και αντίστοιχες πράξεις hedging, που συνίστανται σε αγορά και πώληση παραστατικών τίτλων μετάλλων ίσης ποσότητας και ίδιου μετάλλου με αυτούς των φυσικών συναλλαγών, οι οποίες (πράξεις hedging) πραγματοποιούνται από μεσίτες (brokers) του Χρηματιστηρίου μετάλλων, που ενεργούν κατΆ εντολή και για λογαριασμό των εταιρειών. Ως παραστατικά στοιχεία, για απόδειξη των Χρηματιστηριακών αυτών συναλλαγών (hedging), λαμβάνονται τα comfirmations trade ή contracts του συνεργαζόμενου Broker (μεσίτη)».

Από τις παραπάνω πράξεις hedging προκύπτει αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) και οι ενδιαφερόμενες εταιρείες ερωτούν για τον ενδεικνυόμενο λογιστικό χειρισμό του.

ΙΙ. Η γνώμη μας επί των ανωτέρω είναι η ακόλουθη:

α) Οι συμβάσεις αγοράς και πωλήσεως τίτλων μετάλλου (πράξεις hedging) παρακολουθούνται σε λογαριασμούς τάξεως, που ανοίγονται (με κατάλληλους τίτλους κ.λπ.) κάτω από το ζεύγος των πρωτοβάθμιων 03 «απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις» και 07 «υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις».

β) Το προκύπτον αποτέλεσμα από τις πράξεις hedging (αγοραπωλησίας τίτλων μετάλλου) καταχωρείται, ανάλογα με τη φύση τους στους ακόλουθους νεοδημιουργούμενους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς, οι οποίοι αναπτύσσονται σε τριτοβάθμιους κ.λπ. ανάλογα με τις ανάγκες:

- 64.91 «Διαφορές (ζημίες) από πράξεις hedging»
- 73.91 «Διαφορές (κέρδη) από πράξεις hedging»

Διευκρινίζεται ότι, με την εφαρμογή των όσων καθορίζονται στην παράγραφο 2.2.803 του Ε.Γ.Λ.Σ. για την κατάρτιση του λογ/σμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως (λογ. 80.00), οι δευτεροβάθμιοι αυτοί λογαριασμοί 64.91 και 73.91 επηρεάζουν, τελικά, τα ποσά των κονδυλίων «Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)» και «Κόστος πωλήσεων» της καταστάσεως λογαριασμού «Αποτελεσμάτων Χρήσεως» (λογ. 86).

γ) Οι καταβαλλόμενες προμήθειες στο μεσίτη (broker) καταχωρούνται στο λογ/σμό 61.02 «λοιπές προμήθειες τρίτων».ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο