Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-03-1996 ]

Γνωμ. 267/2275/1996 Λογιστικός χειρισμός προϊόντος πωλήσεως τοκομεριδίων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, αποκοπτόμενων και πωλούμενων πριν τη λήξη της τοκοφόρου περιόδου -Συμπλήρωση της 264/2265/12.2.96 γνωματεύσεώς μας

(Λογιστικός χειρισμός προϊόντος πωλήσεως τοκομεριδίων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, αποκοπτόμενων και πωλούμενων πριν τη λήξη της τοκοφόρου περιόδου -Συμπλήρωση της 264/2265/12.2.96 γνωματεύσεώς μας)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Λογιστικός χειρισμός προϊόντος πωλήσεως τοκομεριδίων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, αποκοπτόμενων και πωλούμενων πριν τη λήξη της τοκοφόρου περιόδου - Συμπλήρωση της 264/2265/1996 γνωματεύσεώς μας
Λ.Σ. 2275/Αρ.Γνωμ. 267/18.3.1996

Ι. Στην πιο πάνω επιστολή του Τεχνικού Γραφείου του ΣΟΛ περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

«Aναφερόμενοι στην υπΆ αριθμ. 264/1996 γνωμοδότησή σας, με την οποία αποφανθήκατε ότι η απόφαση 42/1995 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν αφορά τις Τράπεζες και συνεπώς δεν πρέπει να εφαρμόζεται από τις Τράπεζες, παρακαλούμε να μας παράσχετε ορισμένες διευκρινίσεις, που τις θεωρούμε απαραίτητες, ύστερα από τα ερωτήματα που μας υπέβαλαν οι συνάδελφοι Ορκωτοί - Λογιστές - Ελεγκτές.

Ερωτηθήκαμε, αν το σύνολο του εισπραττόμενου ποσού από την πώληση των τοκομεριδίων αποτελεί έσοδο από τόκους της χρήσεως μέσα στην οποία εισπράττεται, ανεξαρτήτως χρόνου λήξεως των τοκομεριδίων ή αν πρέπει να κατανέμεται, ως χρονικό έσοδο, ήτοι να καταχωρείται το δουλευμένο μέρος των τόκων στα έσοδα της χρήσεως και το υπόλοιπο ποσό να κατανέμεται αναλογικά στο τυχόν υπόλοιπο χρονικό διάστημα της χρήσεως που εισπράχθηκε και στην επόμενη, εφόσον βέβαια το το-κομερίδιο λήγει την επόμενη χρήση και κατά το χρόνο οριοθετήσεως του εσόδου (τέλος χρήσεως) η Τράπεζα συνεχίζει να διακατέχει το σώμα του Ομολόγου.

Παράδειγμα: Ομόλογο δρχ. 1.000.000 με επιτόκιο 20% εκδόθηκε την 1.4.1995 και αγοράστηκε από μία Τράπεζα. Την 1.7.1995 η Τράπεζα πώλησε το τοκομερίδιο περιόδου 1.4.1995 - 31.3.1995 και εισέπραξε δρχ. 155.325. Την 31.12.1995 η Τράπεζα συνεχίζει να διακατέχει το σώμα του Ομολόγου.

Ερώτημα: To ποσό των Δρχ. 155.325 θα θεωρηθεί ως έσοδο από τόκους χρήσεως 1995 ή θα κατανεμηθεί ως εξής:

 

1.4-30.6.1995

 

Δρχ. 50.000

 

(Δουλευμένο μέρος την 1.7.1995 - Έσοδο χρήσεως 1995)

1.7-31.12.1995

Δρχ. 70.217

(Τόκοι αναλογούντες στη χρήση 1995)

1.1-31.3.1996

Δρχ. 35.108

(Τόκοι αναλογούντες στη χρήση 1996)

Σύνολο

Δρχ.155.325

 Δηλαδή, ο αδούλευτος τόκος εκ Δρχ. 105.325 (155.325 μείον 50.000) κατανέμεται σε μέρη ανάλογα 1.7 - 31.12.1995 και 1.1.-31.3.1996 (2 τρίμηνα + 1 τρίμηνο)»

ΙΙ. Με βάση τα νέα ερωτήματα της πιο πάνω επιστολής του Τεχνικού Γραφείου του ΣΟΛ, η γνωμάτευσή μας 264/2265/12-2-96 συμπληρώνεται ως ακολούθως:

1. Για τους λόγους που αναφέρουμε στην παράγρ. 2 της πιο πάνω γνωματεύσεώς μας 264/2265/1996, τα περιλαμβανόμενα στην 42/16-5-1995 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν επιτρέπεται να εφαρμόζονται από τις Τράπεζες ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, παρά μόνο από τα Αμοιβαία Κεφάλαια και τις εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

2. Όπως υπογραμμίζεται στην παραγρ. 3 της ίδιας γνωματεύσεώς μας (264/2265/1996), σε κάθε περίπτωση, το εισπραττόμενο από Τράπεζα ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ποσό, από μεταβίβαση τοκομεριδίου, το οποίο έχει αποκοπεί από ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου πριν την λήξη της τοκοφόρου περιόδου, είναι έσοδο από τόκους για τον πωλητή και κάτοχο του σώματος του τίτλου.

3. Δεδομένου ότι σύμφωνα με τις βασικές λογιστικές αρχές, σε οποιαδήποτε περίπτωση οι τόκοι είναι χρονικό έσοδο, κατανεμόμενο αναλογικά στην τοκοφόρο περίοδο, εξυπακούεται ότι οι τόκοι της προηγούμενης παραγρ. 2 θα κατανεμηθούν αναλογικά, όπως περιγράφεται στο παράδειγμα της παρατιθέμενης προηγούμενα επιστολής του τεχνικού Γραφείου ΣΟΛ. Δηλαδή, οι εκ δρχ. 155.325 τόκοι του παραδείγματος δεν θα αποτελέσουν, στο σύνολό τους, έσοδο της χρήσεως 1995, αλλά θα κατανεμηθούν και στις δύο χρήσεις και το αφορών την επόμενη χρήση 1996 ποσό δρχ. 35.108 θα καταχωρηθεί στην πίστωση του μεταβατικού λογαριασμού 56.00 «έσοδα επόμενων χρήσεων».

Επισημαίνεται ότι, οποιοσδήποτε άλλος χειρισμός των τόκων αυτών, αποτελεί παράβαση των βασικών λογιστικών αρχών και των διατάξεων του κωδ. Ν.2190/1920 (άρθρα 42α παρ. 2, 42ε παρ. 12 και 43 παρ. 1, στα οποία παραπέμπει και το αφορών ειδικά τις τράπεζες νέο άρθρο 111 του ίδιου νόμου, που προστέθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 367/1994).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο