Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-01-1996 ]

Γνωμ. 263/2263/1996 Εφαρμογή Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων από τις Ανώνυμες Εταιρίες μεσιτείας ασφαλίσεων

(Εφαρμογή Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων από τις Ανώνυμες Εταιρίες μεσιτείας ασφαλίσεων)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Εφαρμογή Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων από τις Ανώνυμες Εταιρίες μεσιτείας ασφαλίσεων
2263/Αρ. Γνωμ. 263/29.1.1996

Ι. Με την πιο πάνω αίτηση τίθεται το ερώτημα: εάν οι συσταθείσες με βάση τις διατάξεις του Ν.2170/1993 (άρθρο 12) ανώνυμες εταιρείες μεσιτείας ασφαλίσεων υποχρεούνται να τηρούν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

ΙΙ. Επί του ανωτέρω ερωτήματος η γνώμη μας είναι η ακόλουθη:

α) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παραγρ. 2 περ. α του Π.Δ.148/1984 (ΦΕΚ. τ.Α 47), το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων εφαρμόζεται υποχρεωτικά, από 1ης Ιανουαρίου 1986, και «από τις ανώνυμες εταιρείες που έχουν ως σκοπό την πρακτόρευση ασφαλιστικών εργασιών (πρακτορεία)».

β) Σύμφωνα με τα άρθρα 4 παραγρ. 2 και 7 παραγρ. 2 του Π.Δ. 186/1992 «Κώδικας βιβλίων και Στοιχείων», οι Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης εντάσσονται στην Τρίτη κατηγορία τηρήσεως βιβλίων του Κώδικα αυτού και υποχρεούνται να εφαρμόζουν (από 1/1/1993) το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (του Π.Δ. 1123/1980), όπως ειδικότερα καθορίζεται στις διατάξεις αυτές.

γ) Με το άρθρο 12 του Ν.2170/1993 (ΦΕΚ τΑ' 150), που ισχύει από 10.9.1993, προστέθηκαν στο Ν.1569/1985 «Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφαλίσεως κλπ» τα νέα άρθρα 15α, 15β, 15γ, 15δ και 15ε, με τα οποία θεσμοθετήθηκε και το επάγγελμα του «μεσίτη ασφαλίσεων» και στο άρθρο 15β ορίζονται και ορισμένες ειδικές υποχρεώσεις για τις «ανώνυμες εταιρείες μεσιτείας ασφαλίσεων».

δ) Από τα προηγούμενα σαφώς συνάγεται, ότι οι ανώνυμες εταιρείες μεσιτείας ασφαλίσεων υποχρεούνται να τηρούν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, αφενός γιατί το επάγγελμα του «μεσίτη ασφαλίσεων» θεσμοθετήθηκε με τα άρθρα 11 παρ. 1 και 12 του Ν.2170/1993, δηλαδή περί τα οκτώ έτη μετά την έναρξη εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων το κύριο αντικείμενο των εργασιών τους ασκείτο από τους ασφαλιστικούς πράκτορες και ένα μικρό τμήμα τους από τους παραγωγούς ασφαλίσεων, και αφετέρου γιατί εάν δεν εφαρμόσουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, που προσιδιάζει απόλυτα στο αντικείμενο των εργασιών τους, με βάση το άρθρο 7 παρ. 2 του Κ.Β.Σ. (ΠΔ 186/1992) πρέπει να εφαρμόσουν το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, το οποίο όμως δεν καλύπτει τις ανάγκες τους και η εφαρμογή του προσκρούει σε διάφορα πρακτικής φύσεως προβλήματα.

ε) Με βάση τα προεκτεθέντα, το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων εφαρμόζεται υποχρεωτικά από όλες τις ανώνυμες εταιρείες και τις ΕΠΕ, των οποίων αντικείμενο δραστηριότητας είναι η διαμεσολάβηση για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων, όπως ειδικότερα καθορίζεται στο άρθρο 11 του Ν.2170/1993.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο