Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-01-1996 ]

Γνωμ. 261/2260/1996 Αξία κτήσεως ιδίων μετοχών και λοιπά σχετικά θέματα

(Αξία κτήσεως ιδίων μετοχών και λοιπά σχετικά θέματα)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Αξία κτήσεως ιδίων μετοχών και λοιπά σχετικά θέματα
2260/Αρ.Γνωμ. 261/11.1.1996

Ι. Στην αίτηση της πιο πάνω εταιρίας περιλαμβάνονται τα εξής ερωτήματα:

α) Εάν, οι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφοι 5-14 κωδ. Ν.2190/1920 (που προστέθηκαν με το Π.Δ. 14/1993) αποκτώμενες από ανώνυμη εταιρεία δικές της μετοχές («ίδιες μετοχές»), καταχωρούνται στα λογιστικά της βιβλία με την αξία αποκτήσεώς τους, ή με την ονομαστική αξία τους.

β) Εάν το αναλογούν μέρισμα, στις πιο πάνω αποκτηθείσες ίδιες μετοχές, λαμβάνεται από την ίδια εταιρεία.

γ) «Σε περίπτωση πώλησης, η τυχόν προκύψασα υπεραξία μεταξύ τιμής κτήσης και τιμής πώλησης, υπάγεται στις διατάξεις των παραγρ. 1 και 3 άρθρου 38 Ν.2238/1994».

ΙΙ. Η γνώμη μας επί των ανωτέρω είναι η ακόλουθη:

α) Οι αποκτώμενες από ανώνυμη εταιρεία, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύει, δικές της μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε παράγραφοι 5 εδ. β' και 13 κωδ. Ν.2190/1920 και των παραγρ. 2.2.305 αριθ. 13 και 2.2.402 αριθ. 8 περ. στ. Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980) καταχωρούνται, με την αξία κτήσεώς τους, στο λογ/σμό 34.25 «ίδιες μετοχές» και στο τέλος της χρήσεως σχηματίζεται ισόποσο με την αξία κτήσεως αποθεματικό, το οποίο καταχωρείται στο λογαριασμό 41.09 «αποθεματικό για ίδιες μετοχές».

β) Η απόκτηση από ανώνυμη εταιρεία δικών της μετοχών συνεπάγεται σύμπτωση, στο ίδιο πρόσωπο (της ανώνυμης εταιρείας), της ιδιότητας του δικαιούχου του μερίσματος μετόχου και της υποχρέου για την καταβολή της ανώνυμης εταιρείας. Η σύμπτωση αυτή επιφέρει απόσβεση, δια συγχύσεως (άρθρο 453 Αστικού Κώδικα), της υποχρεώσεως καταβολής μερίσματος και επομένως για τις αποκτηθείσες ίδιες μετοχές δεν υπολογίζεται και δεν καταβάλλεται μέρισμα.

γ) Για τα φορολογικά θέματα αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο