Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-01-1996 ]

Γνωμ. 260/2258/1996 Λογιστικός χειρισμός: α) αναπόσβεστης αξίας κατεστραμμένων μηχανημάτων και αποκαταστάσεως ζημιών σε κτίριο και β) δαπανών μετεγκαταστάσεως της επιχειρήσεως

(Λογιστικός χειρισμός: α) αναπόσβεστης αξίας κατεστραμμένων μηχανημάτων και αποκαταστάσεως ζημιών σε κτίριο και β) δαπανών μετεγκαταστάσεως της επιχειρήσεως)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Λογιστικός χειρισμός: α) αναπόσβεστης αξίας κατεστραμμένων μηχανημάτων και αποκαταστάσεως ζημιών σε κτίριο και β) δαπανών μετεγκαταστάσεως της επιχειρήσεως
Λ.Σ/2258/Αρ. Γνωμ. 260/11.1.1996

Λογιστικός χειρισμός: α) αναπόσβεστης αξίας κατεστραμμένων μηχανημάτων και αποκαταστάσεως ζημιών σε κτίριο και β) δαπανών μετεγκαταστάσεως της επιχειρήσεως

Ι. Στην αίτηση της πιο πάνω εταιρείας περιλαμβάνονται τα εξής:

«Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τον λογιστικό χειρισμό των παρακάτω θεμάτων:

1) Λογιστικός χειρισμός αναπόσβεστης αξίας κατεστραμμένων μηχανημάτων σε περίπτωση που τα μηχανήματα είναι ασφαλισμένα

2) Λογιστικός χειρισμός των δαπανών που γίνονται για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίριο και εγκαταστάσεις κτιρίων σε περίπτωση που είναι ασφαλισμένα.

Σημείωση:

Για την λογιστική αντιμετώπιση των παραπάνω γεγονότων ενεργήσαμε ως ακολούθως:

α) για το πρώτο θέμα με την αναπόσβεστη αξία των μηχανημάτων έχουμε χρεώσει στο λογαριασμό 33.95 την ασφαλιστική εταιρεία για να γίνει συμψηφισμός με την είσπραξη της ασφαλιστικής αποζημίωσης.

β) για το δεύτερο θέμα έχουμε δημιουργήσει το λογαριασμό 16.90 «έξοδα αποκατάστασης ζημιών» και από εκεί έγινε μεταφορά στη χρέωση το λογαριασμού 33.95 με τριτοβάθμιο λογ/σμό την ασφαλιστική εταιρεία.

3) Λογιστικός χειρισμός των δαπανών μετεγκατάστασης της επιχείρησης:

α) δαπάνες για το ξεστήσιμο και την μεταφορά των μηχανημάτων κ.λπ. εξοπλισμού στις νέες εγκαταστάσεις

β) δαπάνες για την τοποθέτηση των μηχανημάτων στις νέες εγκαταστάσεις.

γ) δαπάνες μελετών για τον έλεγχο των νέων κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων».

ΙΙ. Η γνώμη μας επί των ανωτέρω είναι η ακόλουθη:

α) Συμφωνούμε με το λογιστικό χειρισμό που ακολουθήθηκε, για την αναπόσβεστη αξία κατεστραμμένων και καλυπτόμενων με ασφάλιση μηχανημάτων, καθώς και για τις δαπάνες αποκαταστάσεως ζημιών σε καλυπτόμενο από ασφάλιση κτίριο και τις εγκαταστάσεις του, με την επιπρόσθετη διευκρίνιση ότι, τα τυχόν υπόλοιπα (χρεωστικά ή πιστωτικά), που τελικά θα απομείνουν στους υπολογαριασμούς του 33.95, μεταφέρονται σε σχετικούς υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 81 «έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα», εάν η τακτοποίηση ολοκληρωθεί μέσα στη χρήση που έγιναν οι ζημίες, διαφορετικά μεταφέρονται σε υπολογαριασμούς του 82 «έξοδα και έσοδα προηγουμένων χρήσεων».

β) Οι δαπάνες μετεγκαταστάσεως της επιχειρήσεως ενδείκνυται να καταχωρηθούν σε ιδιαίτερο δευτεροβάθμιο της κατηγορίας «Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως», τον 16.90 «έξοδα μετεγκαταστάσεως της επιχειρήσεως», αναλυόμενο σε τριτοβάθμιους ανάλογα με τις πληροφοριακές ανάγκες. Τα έξοδα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 παραγρ. 3 κωδ. Ν. 2190/1920 και 31 παραγρ. 1 περ. ιβ' Ν.2238/1994, «αποσβένονται, είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησής τους, είτε τμηματικά και ισόποσα σε μία πενταετία». Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που για τα έξοδα αυτά, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 παραγρ. 1 περ. ε' και 9 παραγρ.4 Ν.1892/1990 (όπως ισχύει), λαμβάνεται επιχορήγηση, τα ποσά της επιχορηγήσεως καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού 41.10 «επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων» (και σε ιδιαίτερο υπολογαριασμό του), από τον οποίο, στο τέλος κάθε χρήσεως, μεταφέρεται στην πίστωση του λογ/σμού 81.01.05 «αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων», ποσό ίσο με τις διενεργούμενες στην ίδια χρήση αποσβέσεις των εξόδων μετεγκαταστάσεως που αναλογούν στο τμήμα που χρηματοδοτήθηκε από την επιχορήγηση (δηλαδή εφαρμόζεται η παραγρ. 2.2.402 αριθ. 8 περ. ζ' του Γ.Λ.Σ.).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο