Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-12-1995 ]

Γνωμ. 256/2252/1995 Διακανονισμός αντιτίμου αγοραπωλησιών αγαθών με τίτλο "Trade credit"

(Διακανονισμός αντιτίμου αγοραπωλησιών αγαθών με τίτλο "Trade credit")

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Διακανονισμός αντιτίμου αγοραπωλησιών αγαθών με τίτλο "Trade credit"
97658/2252/Αρ.Γνωμ.256/4.12.1995

Ι. Στην πιο πάνω επιστολή αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Eμπορική εταιρεία προτίθεται να συνεργαστεί με οίκο του εξωτερικού, ο οποίος έχει ως αντικείμενο εργασιών την αγορά υπεραποθεμάτων διαφόρων εταιρειών, ως εξής:

1. Περιγραφή του τρόπου συνεργασίας

Πρόθεση της ελληνικής εταιρείας είναι να συνεργαστεί με οίκο του εξωτερικού που έχει γραφεία σε διάφορες πόλεις του κόσμου και συνεργάζεται με πολλές επιχειρήσεις που έχουν διαφορετικά αντικείμενα εργασιών.

Αντικείμενο της δραστηριότητας του οίκου αυτού είναι η αγορά αποθεμάτων και η εν συνεχεία διάθεσή τους σε άλλες επιχειρήσεις, με τις οποίες έχει συμβληθεί.

Ο οίκος δεν θα παραλαμβάνει από την εταιρεία τα αγοραζόμενα και τιμολογούμενα είδη αλλά θα δίνει εντολή να αποθηκεύονται στους χώρους της εταιρείας για λογαριασμό του.

Για την εξόφληση του συμφωνηθέντος τιμήματος παραδίδει στην εταιρεία ένα τίτλο με την ονομασία «trade credit» και αυτή στη συνέχεια τον χρησιμοποιεί προκειμένου να αγοράσει αποθέματα από άλλες επιχειρήσεις συμβεβλημένες με τον οίκο αυτό.

Όταν θα βρίσκεται ο κατάλληλος αγοραστής των αποθεμάτων αυτών (εκτός Ελλάδος) τότε θα αποστέλλονται αυτά από την ελληνική εταιρεία, σύμφωνα με σχετική εντολή που προηγουμένως θα της έχει δοθεί.

2. Τρόπος εξόφλησης

2.1 Η εταιρεία θα πωλεί τα συγκεκριμένα αποθέματα στον οίκο του εξωτερικού. Τα αποθέματα θα παραμένουν προς φύλαξη στις αποθήκες της εταιρείας κατΆ εντολή του οίκου του εξωτερικού. Όταν ο οίκος του εξωτερικού θα βρίσκει τον κατάλληλο αγοραστή (από το εξωτερικό) θα δίνει εντολή στην εταιρεία να τα αποστείλει.

2.2 Η εταιρεία θα εκδίδει προς τον οίκο του εξωτερικού Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο Αποστολής, στο οποίο θα σημειώνεται ότι τα Εμπορεύματα παραμένουν στις αποθήκες της προς φύλαξη.

Έτσι για πώληση εμπορευμάτων ποσού Α εκατομ. δρχ. θα γίνεται η κάτωθι λογ/κή εγγραφή:

 

Χρέωση

Πίστωση

 

 

 

 

 

 

 

30.01 Πελάτες εξωτερικού

 

 

30.01 Οίκος εξωτερικού

Α

 

εις

 

 

70.ΧΧ Πωλήσεις Εμπορευμάτων στο εξωτερικό

Α

 

 

 

 

 

 

 2.3 Ο οίκος του εξωτερικού παραδίδει στην εταιρεία ένα τίτλο που καλείται «trade credit» με τον οποίο, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση εξοφλεί την υποχρέωσή του στην εταιρεία.

Παράλληλα δίδεται δικαίωμα στην εταιρεία να προμηθευτεί από τις εταιρείες οι οποίες είναι συμβεβλημένες με τον οίκο του εξωτερικού, τα είδη που αυτές, με τον ί-διο τρόπο, διακινούν διακανονίζοντας το τίμημα κατά:

α. 35% μετρητοίς

β. 65% με trade credit:

Για την κατανόηση των ανωτέρω αναφέρω το εξής παράδειγμα:

Έστω ότι η εταιρεία θέλει να προμηθευτεί ένα πάγιο στοιχείο (π.χ. Ηλεκτρονικό Υπολογιστή). Ενημερώνει τον οίκο του εξωτερικού για το είδος καθώς και για την επιθυμητή τιμή έστω 10 εκατομ. δρχ.

Όταν θα βρεθεί το πάγιο στοιχείο από τον οίκο του εξωτερικού και ειδοποιηθεί σχετικά η εταιρεία, ο προμηθευτής του πάγιου (που θα είναι εταιρεία του εξωτερικού) θα εξοφληθεί, από την ελληνική εταιρεία ως εξής:

κατά 35% X10.000.000 Δρχ. = 3.500.000 Μετρητοίς

κατά 65% X10.000.000 Δρχ. = 6.500.000 με trade credit

To ποσό των 6.500.000 δρχ. που αντιπροσωπεύει το trade credit θα συμψηφισθεί με το εμφανιζόμενο στο λογ/σμό 30.01.ΧΧ υπόλοιπο του οίκου του εξωτερικού ποσού Α Δραχμών.

Η ελληνική εταιρεία για την αγορά του ηλεκτρονικού υπολογιστή θα κάνει την κά-τωθι λογιστική εγγραφή:

 

Χρέωση

Πίστωση

 

 

 

 

 

 

 

14.03.00 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

 

 

              και ηλεκτρονικά συγκροτήματα

10 εκ.

 

εις

 

 

38.00.00         Ταμείο

3.5 εκ.

30.01.ΧΧ       Οίκος εξωτερικού

6.5 εκ.

 

 

 

 

 

 

 3. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και για την προμήθεια και άλλων ειδών μέχρι εξαντλήσεως του υπολοίπου του trade credit.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Με βάση την ανωτέρω περιγραφή παρακαλώ όπως μου γνωρίσετε αν η ελληνική εταιρεία ορθά συμψηφίζει την απαίτηση που έχει από τον οίκο του εξωτερικού με υποχρέωση που δημιουργεί σε άλλο προμηθευτή εξωτερικού ή εάν θα πρέπει να ακολουθείται άλλος λογιστικός χειρισμός.

ΙΙ. Η γνώμη μας επί των ανωτέρω πραγματικών δεδομένων είναι η ακόλουθη:

Εφόσον με τον τίτλο: «trade credit» εξοφλείται το αντίτιμο των πωληθέντων εμπορευμάτων και στη συνέχεια, ο τίτλος αυτός χρησιμοποιείται για την εξόφληση μέρους (μέχρι του 65% κάθε φορά) της αξίας αγοραζομένων αγαθών και μέχρι εξαντλήσεως της αξίας του, συνάγεται ότι ο τίτλος αυτός συγκεντρώνει τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εμπορικού χρεωστικού ομολόγου του άρθρου 76 του Ν.Δ. 17-7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών» και συνεπώς, για την παρακολούθησή του ενδείκνυται, αντί του λογαριασμού 30.01 «πελάτες εξωτερικού», να χρησιμοποιείται ο λογαριασμός 31 «Γραμμάτια εισπρακτέα» και ο νεοδημιουργούμενος δευτεροβάθμιός του 31.95 «Τίτλοι trade credit», ο οποίος αναλύεται σε τριτοβάθμιους κ.λπ. ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο