Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-11-1995 ]

Γνωμ. 255/2551/1995 Λογιστικός χειρισμός προεισπραττόμενου αντιτίμου καθαρισμού ενδυμάτων από στεγνοκαθαριστήρια

(Λογιστικός χειρισμός προεισπραττόμενου αντιτίμου καθαρισμού ενδυμάτων από στεγνοκαθαριστήρια)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Λογιστικός χειρισμός προεισπραττόμενου αντιτίμου καθαρισμού ενδυμάτων από στεγνοκαθαριστήρια
2551/Αρ. Γνωμ.255/28.11.1995

Ι. Στην από .......... επιστολή της εταιρείας ............... αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Aντικείμενο εργασιών της εταιρείας μας είναι «στεγνοκαθαριστήρια», όλη δε η δραστηριότητά της διενεργείται στο υποκατάστημα (στο οποίο τηρούνται τα υπό του Κ.Β.Σ. προβλεπόμενα βιβλία, αλλά αυτό δεν προσδιορίζει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα). Έχει εγκαταστήσει μηχανογραφικό σύστημα, το οποίο περιορίζεται μόνο στην παρακολούθηση παραλαβής των ενδυμάτων, εκδίδοντας, κατά την παράδοση του ενδύματος από τον πελάτη, αθεώρητη απόδειξη με τα εξής στοιχεία: επωνυμία επιχείρησης, Α/Α απόδειξης, ημερομηνία, ώρα, περιγραφή του ενδύματος, την αξία, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τον τρόπο πληρωμής.

Αρχή της επιχείρησης είναι ο πελάτης να προπληρώνει το τίμημα (δηλαδή την αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας μας - το στεγνό καθάρισμα) κατά την παράδοση του ενδύματος για καθάρισμα, οπότε στην ως άνω αθεώρητη απόδειξη αναγράφεται η ένδειξη «μετρητοίς», ενώ στην περίπτωση που ο πελάτης δεν καταβάλλει το τίμημα κατά την παράδοση του ενδύματος για καθάρισμα, αναγράφεται η ένδειξη «επί πιστώσει».

Σε κάθε περίπτωση, κατά την ολοκλήρωση των παρεχομένων εκ μέρους μας υπηρεσιών (στεγνού καθαρίσματος) και κατά την παραλαβή του ενδύματος από τον πελάτη, εκδίδεται απόδειξη από φορολογική ταμειακή μηχανή, η οποία αποτελεί το νόμιμο φορολογικό συνοδευτικό του ενδύματος στοιχείο κατά την παραλαβή αυτού (από τον πελάτη) και την έξοδό του από το κατάστημα.

Με τον τρόπο αυτό στις ημερήσιες εισπράξεις της ταμειακής μηχανής εμφανίζονται δύο (2) μετρητές. Ένας, αυτός ο οποίος περιλαμβάνει τοις « μετρητοίς» εισπράξεις της ημέρας και δεύτερος, αυτός ο οποίος περιλαμβάνει τοις «επί πιστώσει» εισπράξεις της ημέρας, αυτές, δηλαδή, που οι πελάτες δεν είχαν καταβάλει κατά την παράδοση του ενδύματος για στεγνό καθάρισμα. Το σύνολο των δύο αυτών μετρητών αποτελεί τα ημερήσια έσοδα του υποκαταστήματος.

Με τις ημερήσιες εισπράξεις χρεώνεται ο λογ/σμός «Ταμείου» υποκαταστήματος (38.00.ΧΧΧΧ), με πίστωση διαμέσου λογ/σμού Πωλήσεων» (73.96.ΧΧΧΧ), με περαιτέρω ανάλυση σε διάμεσους λογ/σμούς «Προεισπραχθεισών Πωλήσεων» και Πωλήσεων Μετρητοίς».

Με την ολοκλήρωση των παρεχομένων υπηρεσιών μας (δηλαδή την παραλαβή του ενδύματος από τον πελάτη) και με παραστατικό στοιχείο το «Ζ»της φορολογικής ταμειακής μηχανής πιστώνεται ο λογ/σμός «Εσόδων» (73.00.ΧΧΧΧ), πιστώνεται ο λογ/μός «ΦΠΑ» και χρεώνονται οι ως άνω διάμεσοι λογ/σμοί.

Σημειώνεται ότι απόκομμα ταυτάριθμο των προαναφερθεισών αθεώρητων αποδείξεων, που εκδίδονται κατά την παράδοση των ενδυμάτων για καθάρισμα, επικολλάται στο ένδυμα και έτερο ταυτάριθμο απόκομμα παραδίδεται στον πελάτη, ώστε κατά την παραλαβή (από τον πελάτη) του ενδύματος, με την επίδειξη του αποκόμματος, να είναι απολύτως ευχερής η ανεύρεση του ενδύματος, επί του οποίου έχει επικολληθεί, κατά τα προεκτεθέντα, απόκομμα ταυτάριθμο της εκδοθείσης αθεώρητης απόδειξης.

Με την διαδικασία αυτή και με τον ανωτέρω τρόπο εμφάνισης των ημερησίων εισπράξεων στην ταμειακή μηχανή, καθίσταται, απολύτως ευχερής η επαλήθευση των εισπράξεων και ο έλεγχος της διακίνησης των ενδυμάτων και συνεπώς των παρεχομένων υπηρεσιών μας, καθόσον, εάν στο σύνολο των εισπράξεων της ταμειακής μηχανής προστεθεί και η αξία των μη παραδοθέντων ενδυμάτων έχουμε το σύνολο της αξίας των παρεχομένων υπηρεσιών της επιχείρησής μας, που αντιστοιχούν στα παραληφθέντα για στεγνό καθάρισμα ενδύματα από την επιχείρησή μας και προκύπτουν από το τηρούμενο μηχανογραφικό σύστημα παραλαβής των ενδυμάτων (δηλαδή την έκδοση αθεώρητων αποδείξεων).

Ενόψει των προεκτεθέντων τίθενται τα εξής ερωτήματα για τα οποία παρακαλούμε να γνωματεύσετε:

- Πρώτο: Eάν η χρησιμοποίηση του διαμέσου λογ/σμού 73.96, αντί του λογ/σμού 30.05 είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και τις παραδεδεγμένες αρχές της λογιστικής.

- Δεύτερο: Εάν συμφωνείτε ότι το τυχόν υπόλοιπο του λογ/σμού 73.96, στις 31.12......... μεταφέρεται στο μεταβατικό λογ/σμό 56.00.

- Τρίτο: Εάν η καταχώρηση στο Ημερήσιο Διπλότυπο Φύλλο Συναλλαγών (υποκαταστήματος) με ένα ποσό, του συνόλου των προεισπραχθεισών εισπράξεων, βάσει των αθεώρητων αποδείξεων εισπράξεων είναι σύννομη ή απαιτείται η καταχώρηση μίας, αθεώρητης απόδειξης είσπραξης με το ποσό έκαστης, δεδομένου ότι αυτές (οι αποδείξεις) δεν είναι ονομαστικές (δεν αναγράφουν το ονοματεπώνυμο του πελάτη), καθόσον η εργασία αυτή, επειδή γίνεται χειρόγραφα και αφορά εκατοντάδες εκδιδό-μενες ημερησίως αποδείξεις, είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και ουδέν προσφέρει, στην ουσία, όσον αφορά τις ελεγκτικές επαληθεύσεις.

ΙΙ. Η γνώμη μας επί των προεκτεθέντων, με βάση το Ελλην. Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ. 1123/1980) και τις λογιστικές αρχές που αυτό υιοθετεί, είναι η ακόλουθη:

α) Το προεισπραττόμενο αντίτιμο καθαρισμού ενδυμάτων δύναται να καταχωρείται προσωρινά, για το διάστημα των ολίγων ημερών που μεσολαβεί μέχρι τον καθορισμό και παράδοση των ενδυμάτων (οπότε και γίνεται η μεταφορά του στον αρμόδιο λογαριασμό 73.00):

- είτε στην πίστωση του λογαριασμού 30.05 «προκαταβολές πελατών», ο οποίος αναπτύσσεται σε τριτοβάθμιους λογαριασμούς, ανάλογα με τις ανάγκες (π.χ. κατά υποκατάστημα), χωρίς υποχρέωση αναπτύξεώς του και στους προσωπικούς λογαριασμούς πελατών.

- είτε στην πίστωση του λογαριασμού 73.96 «διάμεσος λογ/σμός πωλήσεων», ο οποίος αναπτύσσεται ανάλογα με τις ανάγκες.

β) Το απομένον την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού υπόλοιπο, στους υπολογαριασμούς του 30.05 ή του 73.96, μεταφέρεται στην πίστωση του μεταβατικού λογαριασμού του παθητικού 56.00 «έσοδα επόμενων χρήσεων», γιατί το υπόλοιπο αυτό αντιπροσωπεύει προεισπραχθέν αντίτιμο καθαρισμού ενδυμάτων των οποίων ο καθορισμός και η παράδοση στους πελάτες θα γίνει τις πρώτες ημέρες της επόμενης χρήσεως. Ευθύς μετά το άνοιγμα των βιβλίων της νέας χρήσεως το υπόλοιπο αυτό επαναφέρεται στο λογαριασμό 30.05 ή στον 73.96 (δηλ. σε εκείνον που έχει επιλεγεί και τηρείται).

γ) Τα προεισπρατόμενα εκάστη ημέρα ποσά αντιτίμου καθορισμού ενδυμάτων καταχωρούνται με ένα ποσό στο προβλεπόμενο από το άρθρο 9 παρ. 3 του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992) «Ημερήσιο Διπλότυπο Φύλλο Συναλλαγών Υποκαταστήματος», όπως προκύπτουν από τις επισυναπτόμενες σΆ αυτό αθεώρητες αποδείξεις εισπράξεως του μηχανογραφικού συστήματος, χωρίς να είναι απαραίτητη, ως μη χρήσιμη, η καταχώρηση μίας - μίας αποδείξεως. Δεδομένου ότι, όπως αναφέρεται στην επιστολή της εται-ρίας, είναι δυνατή ή διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου ανά πάσα στιγμή, έχουμε τη γνώμη ότι η συγκεντρωτική αυτή καταχώρηση δεν αντίκειται στις διατάξεις του Κ.Β.Σ., αρμόδιο, όμως, να αποφανθεί είναι το Υπουργείο Οικονομικών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο