Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1995 ]

Γνωμ. 253/2243/1995 Aξία με την οποία παρακολουθούνται τα παραδιδόμενα στον Ο.Δ.Δ.Υ. για εκποίηση κινητά πράγματα και χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ.

(Aξία με την οποία παρακολουθούνται τα παραδιδόμενα στον Ο.Δ.Δ.Υ. για εκποίηση κινητά πράγματα και χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ.)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Aξία με την οποία παρακολουθούνται τα παραδιδόμενα στον Ο.Δ.Δ.Υ. για εκποίηση κινητά πράγματα και χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ.

Νο 253. Γνωμ.2243/1995

Στα ερωτήματα της υπ' αριθ. 189638/2.8.95 επιστολής, η γνώμη μας, με βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, είναι η ακόλουθη:

α) Τα διάφορα αποθέματα υλικών, που παρακολουθούνται σε λογαριασμούς του κυκλοφορούντος ενεργητικού (πρώτες ύλες, εργαλεία, αναλώσιμα υλικά και παρόμοια), τα οποία παραδίνονται στον Ο.Δ.Δ.Υ. προς πώληση για λογαριασμό της ......, καταχωρούνται, με την αξία κτήσεώς τους, στη χρέωση των ιδιαίτερων υποχρεωτικών υπολογαριασμών του πρωτοβάθμιου 94 "Αποθέματα", που ανοίγονται και λειτουργούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ. 13 της παραγρ. 5.215 του Γ.Λ.Σ. (Π.Δ.1123/1980). Σημειώνεται ότι στη Γενική Λογιστική δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση της διακινήσεως των αποθεμάτων (για οποιαδήποτε αιτία).

β) Τα μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, έπιπλα και λοιπά κινητά πάγια στοιχεία, που παραδίδονται στον Ο.Δ.Δ.Υ. προς πώληση, καταχωρούνται, με την αξία κτήσεώς τους, στη χρέωση ιδιαίτερων δευτεροβάθμιων λογαριασμών, που ανοίγονται ως εξής:

12.90 Μηχανήματα και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός στον ΟΔΔΥ για εκποίηση.
13.90 Μεταφορικά μέσα στον ΟΔΔΥ για εκποίηση.
14.90 Επιπλα και σκεύη στον ΟΔΔΥ για εκποίηση.

Οι πιο πάνω δευτεροβάθμιοι αναπτύσσονται σε τριτοβάθμιους κατ' είδος μηχανήματος ή μεταφορικού μέσου κ.λπ.
γ) Υπογραμμίζεται ότι οι πιο πάνω (α' και β') λογιστικές εγγραφές διενεργούνται πάντοτε με την αξία κτήσεως των παραδιδόμενων στον ΟΔΔΥ για εκποίηση κινητών πραγμάτων και όχι με "συμβατική τιμή", όπως αναφέρεται στην επιστολή της ..... Το δε αποτέλεσμα προσδιορίζεται μετά την πραγματοποίηση της πωλήσεως κάθε πράγματος, κατά τα γνωστά (βλ. και παραγρ. 2.2.106 περίπτ. 12 Γ.Λ.Σ.).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο