Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1995 ]

Γνωμ. 249/2237/1995 Λογιστικός χειρισμός της προκύπτουσας διαφοράς μεταξύ της αξίας κτήσεως των μετοχών και της λογιστικής καθαρής θέσης θυγατρικής Α.Ε., που απορροφάται από τη μητρική της με βάση το Ν.2166/1993

(Λογιστικός χειρισμός της προκύπτουσας διαφοράς μεταξύ της αξίας κτήσεως των μετοχών και της λογιστικής καθαρής θέσης θυγατρικής Α.Ε., που απορροφάται από τη μητρική της με βάση το Ν.2166/1993)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Λογιστικός χειρισμός της προκύπτουσας διαφοράς μεταξύ της αξίας κτήσεως των μετοχών και της λογιστικής καθαρής θέσης θυγατρικής Α.Ε., που απορροφάται από τη μητρική της με βάση το Ν.2166/1993

Νο 249. Γνωμ.2237/1995

I. Η Ανων. ελεγκτική εταιρία Coopers και Lybrand, με την από 28.6.93 επιστολή της, επικαλούμενη το παράδειγμα της ερμηνευτικής του Ν.2166/1993 εγκ. του Υπουρ. Οικον. 1039799/ΠΟΛ.1080/1994 (για άρθρο 2 παρ. 2-3), ερωτά για το λογιστικό χειρισμό και την περαιτέρω τύχη της χρεωστικής διαφοράς, μεταξύ της αξίας κτήσεως των κατεχόμενων, από μητρική ανων. εταιρία, μετοχών της θυγατρικής της και της λογιστικής καθαρής θέσης της θυγατρικής αυτής, η οποία (χρεωστική διαφορά) προκύπτει κατά την απορρόφηση, με βάση τις διατάξεις του Ν.2166/1993, της θυγατρικής εταιρίας από τη μητρική της.

II. Επί των ανωτέρω η γνώμη μας είναι η ακόλουθη:

α) Στην ερμηνευτική του Ν.2166/1993 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 1039799/ΠΟΛ.1080/1994 περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα, για το πιο πάνω θέμα: ".....Σε περίπτωση απορροφήσεως ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία, η οποία κατέχει το σύνολο (το 100% των μετοχών της απορροφούμενης απορρόφηση θυγατρικής από μητρική Α.Ε.), κατά την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-5 του κοινοποιούμενου νόμου, δεν θα εκδίδονται νέες μετοχές από την απορροφώσα εταιρία για το μέρος του εισφερόμενου κεφαλαίου της απορροφούμενης, για το οποίο επέρχεται απόσβεση αυτού με την αξία των συμμετοχών που εμφανίζεται στα βιβλία της απορροφώσας". Εάν κατά την απόσβεση αυτή προκύψει χρεωστική διαφορά, αυτή θα εμφανισθεί σε λογ/σμό "Διαφορά προκύψασα από το μετασχηματισμό Ν.2166/1993". "Το χρεωστικό όμως αυτό ποσό δεν έχει δυνατότητα η απορροφώσα εταιρία να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της προκειμένου υπολογισμού των φορολογητέων κερδών της".

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2.2.110 αριθ. 1-3 του Γ.Λ.Σ. και του άρθρου 43 παράγραφοι 1 και 4 περ. β' κωδ. Ν.2190/1920 και τις βασικές λογιστικές αρχές, αν η πιο πάνω χρεωστική διαφορά αντιπροσωπεύει, (με βάση πάντοτε τις διατάξεις και λογιστικέ  αρχές αυτές), υπεραξία 8πιχειρήσεως (Goodwill), καταχωρείται στη χρέωση του λογ/σμού 16.00 "Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)" και νεοδημιουργούμενου τριτοβάθμιού του (με τον τίτλο που απαιτεί η πιο πάνω εγκ. Υπουρ. Οικον.). Η διαφορά αυτή, με βάση τις προαναφερθείσες διατάξεις του Γ.Λ.Σ. και κωδ. Ν.2190/1920, "αποσβένεται, είτε εφάπαξ είτε τμηματικά και ισόποσα, σε περισσότερες από μια χρήσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα πέντε έτη". Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή η πιο πάνω χρεωστική διαφορά δεν αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις και λογιστικές αρχές, υπεραξία επιχειρήσεως, καταχωρείται στη χρέωση του λογαριασμού 81.02 "έκτακτες ζημίες" και σχετικού τριτοβάθμιου με τον τίτλο που απαιτεί η εγκ. του Υπουρ. Οικονομικών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο