Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1995 ]

Γνωμ. 247/40037/1995 Λογιστικός χειρισμός μεταβιβάσεως τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης

(Λογιστικός χειρισμός μεταβιβάσεως τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης)

Κατηγορία: Φορολογία ΚεφαλαίουΛογιστικός χειρισμός μεταβιβάσεως τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης
Νο 247. Γνωμ.40037/1995

Απαντώντας στην επιστολή σας υπ' αριθμ. 43/24.5.95, σχετικά με το ανωτέρω θέμα και μετά από σχετική γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής (ΕΣΥΛ), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ι. Νομικό Καθεστώς Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης
Με το Ν.2300/1955 "Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ τ.Α' 69/12.4.1995) που ισχύει από της δημοσιεύσεώς του (12.4.95), εισάγεται νέο θεσμικό πλαίσιο για τη μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και αντικαθίστανται οι αντίστοιχες διατάξεις (του άρθρου 2) του Ν.880/1979, ορίζεται όμως στο άρθρο 21 παρ. 2 ότι "εξακολουθούν να ισχύουν τίτλοι Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης που έχουν εκδοθεί πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου".

Στο νέο αυτό νόμο (2300/1995) ρυθμίζονται συστηματικά τα θέματα που αφορούν τη χορήγηση του τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, το περιεχόμενο του ενσωματούμενου σ' αυτόν δικαιώματος, τους όρους της μεταβιβάσεώς του και τα λοιπά σχετικά θέματα. Οι ρυθμίσεις αυτές, οι οποίες δεν διαφέρουν ουσιωδώς
εκείνων του προϊσχύσαντος Ν.880/1979, συνοψίζονται ως ακολούθως:

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3:

"Βαρυνόμενα ακίνητα" είναι εκείνα τα ακίνητα για τα οποία δύναται να χορηγηθεί "Τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης" γιατί τα κτίριά τους έχουν χαρακτηρισθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ ως διατηρητέα ή ως έργα τέχνης και ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως διατηρητέοι αρχαιολογικοί χώροι.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1:
- "Οφελούμενο ακίνητο είναι το ακίνητο στο οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά πρόσθετου συντελεστή δόμησης από βαρυνόμενο ακίνητο".
- "Μεταφορά συντελεστή δόμησης είναι η αφαίρεση συντελεστή δόμησης από βαρυνόμενο ακίνητο και η προσθήκη αυτού σε ωφελούμενο ακίνητο".
- "Τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι ο τίτλος που χορηγείται στους δικαιούχους βαρυνόμενων ακινήτων και στον οποίο ενσωματώνεται το εγκριθέν δικαίωμα αυτών για μεταφορά συντελεστή δόμησης".

- "Βιβλίο Τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης" είναι το τηρούμενο βιβλίο, στο οποίο καταχωρούνται οι εκδιδόμενοι τίτλοι και οι μεταβολές αυτών".
γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2:
- "Η μεταφορά συντελεστή δόμησης γίνεται επ'ωφελεία των εχόντων δικαίωμα κυριότητας στο βαρυνόμενο ακίνητο, στους οποίους ανήκει και το αντάλλαγμα για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης. Η παροχή του ανταλλάγματος αυτού, καθώς και η πρώτη μεταβίβασή του, δεν υπόκειται σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων ή σε
οποιονδήποτε άλλο φόρο ........ κ.λπ.".
- "Ο μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης αφαιρείται παγίως από το βαρυνόμενο ακίνητο και προστίθεται στο ωφελούμενο ακίνητο".
δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10, 12, και 13:
- "Η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης από βαρυνόμενο ακίνητο, σημειώνεται στο περιθώριο των οικείων μερίδων του βιβλίου μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου στο οποίο υπάγεται το βαρυνόμενο ακίνητο".
- "Για την παράσταση του εγκριθέντος δικαιώματος των κυρίων ή συγκυρίων του βαρυνόμενου ακινήτου, επί του μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης, εκδίδεται "Τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης" στον οποίο ενσωματώνεται το δικαίωμα αυτό".

- "Η συμβατική μεταβίβαση των ονομαστικών τίτλων δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης γίνεται με εγγραφή στο Βιβλίο Τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης και ταυτόχρονη πράξη οπισθογράφησης του Τίτλου".

ΙΙ. Λογιστική Αντιμετώπιση Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης
1. Από την προηγούμενη συνοπτική περιγραφή του νομικού πλαισίου, που διέπει τη δημιουργία και μεταβίβαση του δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, προκύπτει σαφώς ότι, ο χαρακτηρισμός ενός κτιρίου ως διατηρητέου και η συνεπεία τούτου απαγόρευση της ανοικοδομήσεώς του, συνεπιφέρει και ανάλογη μείωση της
αξίας του οικείου οικοπέδου ("βαρυνόμενου οικοπέδου"), με την οποία αυξάνεται η αξία του "ωφελούμενου οικοπέδου", δηλαδή του οικοπέδου στο οποίο μεταφέρεται ο αντίστοιχος συντελεστής δόμησης. Συνεπώς, η περιλαμβανόμενη στα λογιστικά βιβλία αξία κτήσεως του βαρυνόμενου οικοπέδου πρέπει να καταναμηθεί αναλογικά, μεταξύ του συντελεστή δόμησης που αντιστοιχεί στο διατηρητέο κτίριο του οικοπέδου αυτού και του μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης, για τον οποίο εκδόθηκε "Τίτλος Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης". Συγκεκριμένα, η αναλογική αυτή κατανομή θα γίνει με βάση τα μ2 της δομημένης επιφάνειας του διατηρητέου
κτιρίου και τα μ2 της μεταφερόμενης δομήσιμης επιφάνειας του μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης.

2. Με βάση τα προηγούμενα, η απάντησή μας στα συγκεκριμένα ερωτήματα της επιστολής σας, είναι η ακόλουθη:

Στο ερώτημα α': Σε περίπτωση που η ιδιοκτήτρια του βαρυνόμενου οικοπέδου ανώνυμος εταιρία πωλήσει σε τρίτο τον Τίτλο δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, η σύμφωνα με τα προηγούμενα αναλογούσα στο μεταφερόμενο συντελεστή δόμησης λογιστική αξία του βαρυνόμενου οικοπέδου, προσαυξημένη με τα τυχόν
πραγματοποιούμενα ειδικά έξοδα πωλήσεως, συγκρίνεται με το αντίτιμο της πωλήσεως και το προκύπτον αποτέλεσμα καταχωρείται σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς, που ανοίγονται κάτω από τους λογαριασμούς 81.03 "έκτακτα κέρδη" ή 81.02 "έκτακτες ζημίες" ανάλογα με τη φύση του αποτελέσματος. Οι σχετικές λογιστικές εγγραφές δύνανται να γίνουν, είτε στον τηρούμενο κάτω από το δευτεροβάθμιο λογαριασμό 10.00 "Γήπεδα-Οικόπεδα" οικείο υπολογαριασμό του οικοπέδου, είτε σε δημιουργούμενο κάτω από τον ίδιο δευτεροβάθμιο ιδιαίτερο υπολογαριασμό, στον οποίο θα μεταφερθεί και η αναλογούσα στο μεταφερόμενο
συντελεστή δόμησης λογιστική αξία κτήσεως του βαρυνόμενου οικοπέδου. Για την επιχείρηση που αγοράζει τον τίτλο δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, το αντικείμενο της αγοράς προσαυξάνει την αξία κτήσεως του ωφελούμενου οικοπέδου της.

Στο ερώτημα β': Σε περίπτωση που η ιδιοκτήτρια του βαρυνόμενου οικοπέδου εταιρία κάνει η ίδια χρήση του δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης και μεταφέρει αυτόν σε άλλο οικόπεδό της, η αναλογούσα στο μεταφερόμενο συντελεστή δόμησης λογιστική αξία του βαρυνόμενου οικοπέδου προσαυξάνει την αξία κτήσεως
του ωφελούμενου οικοπέδου της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο