Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1995 ]

Γνωμ. 245/35309/1995 Τρόπος εμφάνισης του κόστους απογραφής των αποθεμάτων όταν εφαρμόζεται το σύστημα της πρότυπης κοστολόγησης

(Τρόπος εμφάνισης του κόστους απογραφής των αποθεμάτων όταν εφαρμόζεται το σύστημα της πρότυπης κοστολόγησης)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.Τρόπος εμφάνισης του κόστους απογραφής των αποθεμάτων όταν εφαρμόζεται το σύστημα της πρότυπης κοστολόγησης

Νο 245. Γνωμ.35309/1995

Ελάβαμε την από 28.3.1995 επιστολή σας με τα εξής ερωτήματα:

Ερώτημα (α): Ζητάτε να σας διευκρινίσουμε αν τα αποθέματα ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΗΜΙΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ μπορεί να αποτιμούνται σε τιμές πρότυπου κόστους.

Ερώτημα (β): Ζητάτε να σας γνωρίσουμε αν έχει εφαρμογή η γνωμάτευσή μας υπ' αρ. 2042/161/1993 "τρόπος τηρήσεως του βιβλίου αποθήκης του ΚΒΣ και του λογ/σμού 94 Αποθέματα του Γ.Λ.Σ." όταν ο λογαριασμός 94 παρακολουθείται στις πρότυπες τιμές εξαρχής δηλαδή κατά τη στιγμή της καταχώρησης των αγορών των
πρώτων και βοηθητικών υλών.

Επί των ερωτημάτων σας αυτών η γνώμη μας είναι η ακόλουθη:

Στο ΕΡΩΤΗΜΑ Α'
1) Τα εμπορεύματα (Λ 20), οι πρώτες και βοηθητικές Υλες - Υλικά συσκευασίας (Λ/24) και γενικά τα αγοραζόμενα αποθέματά σας μπορεί να τα παρακολουθείτε κατά τη διάρκεια της χρήσεως κατ' αξίαν σε τιμές πρότυπου κόστους. Στην περίπτωση αυτή είναι φανερό ότι οι αποκλίσεις τιμών αγοράς (διαφορές μεταξύ πρότυπης και
πραγματικής αξίας) θα προσδιορίζονται και θα λογιστικοποιούνται κατά την αγορά των αποθεμάτων και την καταχώρηση της αξίας τους στους λογαριασμούς της αναλυτικής λογιστικής. Σημειώνουμε ότι στους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής καταχωρούνται μόνο πραγματικές αξίες αποθεμάτων.

Στο τέλος της χρήσεως τα μένοντα αποθέματα (η τελική απογραφή τους) μπορεί να αποτιμώνται στις πρότυπες τιμές τους. Η ολική όμως απόκλιση τιμής αγοράς κατανεμόμενη ανάλογα μεταξύ μενόντων και διατεθέντων (πωληθέντων ή αναλωθέντων) θα συνυπολογίζεται (θετικά ή αρνητικά) στο πρότυπο κόστος της απογραφής σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.205 περιπτώσεις 5 και 7ζ του Π.Δ.1123/1980.
Το ολικό ποσό της απόκλισης, που αφορά τα μένοντα κατά το τέλος της χρήσεως, αναγράφεται χωριστά κάτω από το ολικό πρότυπο κόστος της απογραφής κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό (20,24,25,26,28) και με την προσθαφαίρεσή του μεταβάλλει το ολικό πρότυπο κόστος των αποθεμάτων της απογραφής σε πραγματικό κόστος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Πρότυπο Κόστος Αγορών Αποθεμάτων
Λογ/σμού 24 χρήσεως 1994 Δρχ. 100.000.000
Αποκλίσεις (αρνητικές) τιμής αγοράς
Αποθεμάτων Λογαρ. 24 χρησ. 1994 Δρχ. -10.000.000
Πρότυπο κόστος απογραφής Αποθεμάτων
Λογ/σμού 24 την 31.12.94 Δρχ. 20.000.000
Πρότυπο κόστος διατεθέντων Αποθεμάτων
Λογ/σμού 24 το 1994:
-Αναλωθέντων στην παραγωγή Δρχ. 70.000.000
-Αναλωθέντων στη συσκευασία
των πωληθέντων Δρχ. 80.000.000
-Αναλωθέντων στη Διοικητική
Λειτουργία Δρχ. 500.000
-Πωληθέντων Δρχ. 1.500.000 Δρχ. 80.000.000

Η εμφάνιση της απογραφής των αποθεμάτων του Λογ/σμού 24 την 31.12.94 και η κατανομή των αρνητικών αποκλίσεων Δρχ. 10.000.000 θα γίνει ως εξής:
(Α) 24. Πρώτες & βοηθητικές Υλες-Υλικά Συσκευασίας (απογραφή 31.12.1994)
................ Δρχ. Χ Χ Χ Χ Χ Χ
................ Δρχ. Χ Χ Χ Χ Χ Χ
................ Δρχ. Χ Χ Χ Χ Χ Χ
Ολικό πρότυπο κόστος απογραφής
Λογαριασμού 24 Δρχ. 20.000.000
Πλέον αναλογία αρνητικών αποκλίσ.
τιμής αγοράς αποθεματ. λογ. 24 Δρχ. 2.000.000
Πραγματικό κόστος αποθεμάτων
απογραφής Λογ/σμού 24 Δρχ. 22.000.000

(Β) Κατανομή ολικής αποκλισ. τιμής Αγοράς Αποθεμάτων λογ. 24
Οι αποκλίσεις τιμής αγοράς των αποθεμάτων παρακολουθούνται στο λογ/σμό 95 "αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος" και τους αναλυτικούς του κατ' είδος αποθέματος όπως τα είδη αυτά προσδιορίζονται και παρακολουθούνται στην αποθήκη. Η κατανομή των αποκλίσεων τιμής αγοράς μεταξύ μενόντων/διατεθέντων γίνεται για κάθε είδος αποθέματος χωριστά, το ποσό δε της απόκλισης που αφορά τα μένοντα και καταχωρείται με ένα κονδύλι στην απογραφή, κατά πρωτοβάθμιο λογ/σμό, προκύπτει ως αλγεβρικό άθροισμα θετικών ή αρνητικών αποκλίσεων τιμής αγοράς των επί μέρους ειδών αποθεμ. της απογραφής. Υποθέτοντας ότι η αρνητική απόκλιση
τιμής αγοράς του παραδείγματός μας αφορά ένα είδος πρώτης ύλης η κατανομή της θα γίνει ως εξής:

Βα Στο κόστος απογραφής του λογ. 24
(10.000.000 Χ 20.000.000 : 100.000.000) = 2.000.000
Ββ Στο κόστος παραγωγής ή στις αποκλίσεις κόστους παραγωγής
(10.000.000 Χ 70.000.000 : 100.000.000) = 7.000.000
Βγ Στα Αποτελέσματα Χρήσεως ή στο κόστος της Διοικητικής λειτουργίας
(10.000.000 Χ 500.000 : 100.000.000) = 50.000
Βδ Στα αποτελέσματα Χρήσεως ή στο κόστος της λειτουργίας διαθέσεως
(10.000.000 Χ 9.500.000 : 100.000.000) = 950.000


ΣΥΝΟΛΟ Δρχ. 10.000.000

Ο ανωτέρω λογιστικός και κοστολογικός χειρισμός ισχύει για όλα τα αγοραζόμενα αποθέματα, δηλαδή τα αποθέματα που παρακολουθούνται από τους λογ/σμούς 20,24,25,26 & 28 εφόσον αυτά παρακολουθούνται σε πρότυπες τιμές.

2) Τα έτοιμα και ημιτελή προϊόντα (του Λογ/σμού 21) μπορεί να παρακολουθούνται επίσης στο πρότυπο κόστος και να αποτιμούνται κατά την απογραφή τους σε πρότυπες τιμές. Οι αποκλίσεις κόστους παραγωγής (διαφορές
μεταξύ προτύπου και πραγματικού κόστους) που προσδιορίζονται κατ' είδος προϊόντος και λογιστικοποιούνται κατά τη διάρκεια της χρήσεως, καταχωρούμενες στο λογαριασμό 95 και τους αναλυτικούς του, κατανέμονται στο τέλος της χρήσεως μεταξύ μενόντων και πωληθέντων. Το ποσό των αποκλίσεων που αναλογεί στα μένοντα
προϊόντα και ημιτελή προϊόντα, προσδιοριζόμενο ως αλγεβρικό άθροισμα των αποκλίσεων των κατ' είδος προϊόντων αναγράφεται στην απογραφή με ένα κονδύλι κάτω από το άθροισμα του ολικού προτύπου κόστους απογραφής των αποθεμάτων του λογ/σμού 21 και προσθαφειρείται σ' αυτό. Το υπόλοιπο ποσό αποκλίσεων που
βαρύνει τα πωληθέντα μεταφέρεται ή στο κόστος των πωληθέντων ή στα αποτελέσματα χρήσεως.

3) Οι εγγραφές λογιστικοποίησης των αποκλίσεων μεταξύ προτύπου και πραγματικού κόστους καθώς και οι εγγραφές που αφορούν την κατανομή τους στα μένοντα - πωληθέντα διενεργούνται αποκλειστικά στην Αναλυτική Λογιστική τόσο αυτές που αφορούν το κόστος αγοράς (αποκλίσεις τιμής) όσο και αυτές που αφορούν το κόστος παραγωγής (αποκλίσεις αποδόσεως πρώτων υλών, αποκλίσεις τιμής και αποδόσεις Αμέσου εργασίας και αποκλίσεις επί των Γενικών Βιομηχανικών εξόδων, όγκου, αποτελεσματικότητας, προϋπολογισμού) και καταχωρούνται στον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 95 και τους αναλυτικούς του.


Στο ΕΡΩΤΗΜΑ Β'
4) Η γνωμάτευσή μας υπ' αριθ. 2042/161/5.7.93 βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με όσα αναφέρουμε προηγούμενα και συνεπώς έχει πλήρη εφαρμογή και όταν οι λογαριασμοί των αποθεμάτων στο επίπεδο του αναλυτικού καθολικού αποθήκης τηρούνται στο πρότυπο κόστος.

5) Σημειώνουμε ότι όταν εφαρμόζεται το σύστημα της πρότυπης κοστολόγησης και οι προσδιοριζόμενες αποκλίσεις μεταξύ προτύπου και πραγματικού κόστους μεταφέρονται στα αποτελέσματα ή στο κόστος των λειτουργιών Διοικήσεως - Διαθέσεως, το μικτό αποτέλεσμα που προσδιορίζεται στην Αναλυτική Λογιστική διαφέρει από το μικτό αποτέλεσμα που προσδιορίζεται στη γενική λογιστική.


Αντίθετα το καθαρό αποτέλεσμα είναι πάντοτε το ίδιο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο