Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1995 ]

Γνωμ. 236/2221/1995 Λογιστικός χειρισμός παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από πωλήσεις προς Ελλ. Δημόσιο, Δημόσιες επιχειρήσεις και Ν.Π.Δ.Δ.

(Λογιστικός χειρισμός παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από πωλήσεις προς Ελλ. Δημόσιο, Δημόσιες επιχειρήσεις και Ν.Π.Δ.Δ.)

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΛογιστικός χειρισμός παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από πωλήσεις προς Ελλ. Δημόσιο, Δημόσιες επιχειρήσεις και Ν.Π.Δ.Δ.

Νο 236. Γνωμ.2221/1995

Τα ερωτήματα της επιστολής σας, ημερ. 8.2.95, είναι ασαφή, κυρίως από τη φράση "από το Υπουργείο Οικονομικών μας είπαν ότι ο παρακρατηθείς φόρος για τη χρήση 1994 οποτεδήποτε καταβλήθηκε πρέπει να εγγραφεί στη Δήλωση οικονομικού έτους 1995".

Πάντως, με βάση τα όσα μπορέσαμε να συμπεράνουμε, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: α) Ο φόρος εισοδήματος, ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 1 περ. στ' Ν. 2238/1994 παρακρατείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ., από την αξία των τιμολογίων πωλήσεως προς τις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς αυτούς, καταχωρείται στη χρέωση του λογαριασμού 33.13 "Ελλ. Δημόσιο - προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι" και του νεοδημιουργούμενου τριτοβάθμιου του 33.13.10 "παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από πωλήσεις προς Ελλ. Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ." (άρθρο 55 παρ. 1 στ' Ν. 2238/94).

β) Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 2 Ν. 2238/1994, στο τέλος κάθε έτους και μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους "όσοι παρακρατούν φόρο έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε". Την υποχρέωση αυτή έχουν και οι πιο πάνω δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. (βλ. εγκ. Υπουρ. Οικονομ. 1060204/ΠΟΛ.1131/25.5.1994).

Με βάση τις βεβαιώσεις αυτές, γίνεται με οικεία Δήλωση Φόρου Εισοδήματος ο συμψηφισμός του παρακρατημένου φόρου με το φόρο εισοδήματος της κλειόμενης χρήσεως, κατά τα γνωστά.

Προς τούτο μεταφέρεται το υπόλοιπο του λογαριασμού 33.13.10 στη χρέωση του λογαριασμού 54.08 "λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων - τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος".

γ) Στο μέτρο που οι υπάρχοντες στο Γ.Λ.Σ. τριτοβάθμιοι λογαριασμοί δεν καλύπτουν ορισμένες ανάγκες των επιμέρους επιχειρήσεων, επιτρέπεται να δημιουργούν οι επιχειρήσεις νέους τριτοβάθμιους, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Πέρα από αυτό, η ανάπτυξη σε τριτοβάθμιους λογαριασμούς (ή και σε τεταρτοβάθμιους κ.λπ.) των δευτεροβάθμιων εκείνων που δεν υπάρχει καμία ανάπτυξή τους στο Γ.Λ.Κ., γίνεται από τις επιχειρήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες τους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο