Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1995 ]

Γνωμ. 235/2219/1995 Αποτίμηση προθεσμιακής καταθέσεως σε Ξ.Ν., εξομοιούμενης με REPOS

(Αποτίμηση προθεσμιακής καταθέσεως σε Ξ.Ν., εξομοιούμενης με REPOS)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Αποτίμηση προθεσμιακής καταθέσεως σε Ξ.Ν., εξομοιούμενης με REPOS
Νο 235. Γνωμ.2219/1995

Με την επιστολή σας 1740Π/31.1.95 θέτετε το εξής ερώτημα: "έχουμε την 31.12.1994 προθεσμιακές καταθέσεις σε Ξ.Ν. (πράξη εξομοιούμενη με REPOS). Για αυτές γνωρίζουμε εκ των προτέρων την τιμή επαναγοράς τους από την Τράπεζα, βάσει ποίας αξίας θα γίνει η αποτίμησή τους την 31/12/1994".

Επειδή από το ερώτημά σας δεν προκύπτει εάν η τιμή επαναγοράς, που γνωρίζετε εκ των προτέρων, είναι σε δραχμές ή σε Ξ.Ν., η απάντησή μας, ανάλογα με την περίπτωση, είναι η ακόλουθη:

α) Εάν η δραχμική αξία επαναγοράς είναι καθορισμένη και αμετάβλητη, δηλαδή το ποσό των δραχμών είναι βέβαιο και εκκαθαρισμένο, για τους λόγους που αναφέρονται στη γνωμάτευσή μας 198/2129/1994, η αποτίμηση θα γίνει στη δραχμική παρούσα αξία της 31/12/1994 (άρθρο 28 παρ. 5 περ. δ' Κ.Β.Σ. και άρθρο 43 παρ. 6 περ. στ' κωδ. Ν.2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 Π.Δ.367/1994) γιατί στην περίπτωση αυτή η απαίτηση σε Ξ.Ν. έχει ουσιαστικά μετατραπεί σε απαίτηση σε δραχμές. Με βάση τη δραχμική αυτή αξία θα υπολογισθούν και οι μέχρι 31.12.1994 δεδουλευμένοι τόκοι, όπως προβλέπεται στις προαναφερθείσες διατάξεις, οι οποίες, με χρέωση του λογαριασμού 36.01 "έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" θα καταχωρηθούν στην πίστωση του λογαριασμού 76.03 "λοιποί
πιστωτικοί τόκοι".

β) Εάν η εκ των προτέρων γνωστή τιμή επαναγοράς είναι σε Ξ.Ν., τότε θα εφαρμοσθεί η διάταξη του άρθρου 28 παρ. 6 περ. α' του Κ.Β.Σ. (που είναι όμοια με την αντίστοιχη του άρθρου 43 παρ. 8 περ. β' κωδ. Ν.2190/1920) και η
αποτίμηση θα γίνει στην επίσημη τρέχουσα τιμή (αγοράς) του Ξ.Ν. της 31/12/1994 και στη συνέχεια, με βάση την ίδια τιμή, θα υπολογισθούν οι δεδουλευμένοι μέχρι 31/12/1994 τόκοι, οι οποίοι θα λογιστικοποιηθούν όπως προηγούμενα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο