Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1994 ]

Γνωμ. 228/2206/1994 Προσδιορισμός χρεωστικού υπολοίπου λογαριασμού 30 "πελάτες" κατά τον υπολογισμό της προβλέψεως για επισφαλείς πελάτες σύμφωνα με άρθρο 17 παρ. 2 Ν.2214/1994

(Προσδιορισμός χρεωστικού υπολοίπου λογαριασμού 30 "πελάτες" κατά τον υπολογισμό της προβλέψεως για επισφαλείς πελάτες σύμφωνα με άρθρο 17 παρ. 2 Ν.2214/1994)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Προσδιορισμός χρεωστικού υπολοίπου λογαριασμού 30 "πελάτες" κατά τον υπολογισμό της προβλέψεως για επισφαλείς πελάτες σύμφωνα με άρθρο 17 παρ. 2 Ν.2214/1994
Νο 228. Γνωμ.2206/1994

Σε απάντηση της επιστολής σας, ημερομ. 14.11.94, σας γνωρίζουμε ότι, όπως σαφώς προκύπτει από τον τίτλο του σχετικού λογαριασμού του υποδείγματος ισολογισμού της παραγρ. 4.1.103 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.), στο λογαριασμό του παθητικού του ισολογισμού Γ-ΙΙ-4 Υπροκαταβολές πελατών καταχωρούνται τα
πιστωτικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 30 "πελάτες" που αφορούν αποκλειστικά προκαταβολές των πελατών έναντι παραγγελιών τους (βλ. παραγρ. 2.2.301 περ. 6 του Γ.Λ.Σ.), ενώ οι χορηγούμενες στους πελάτες εκπτώσεις είναι διαμορφωτικό στοιχείο των καταχωρούμενων στο ενεργητικό του ισολογισμού χρεωστικών υπολοίπων
και συγκεκριμένα στη θέση του ενεργητικού Δ-ΙΙ-1 "πελάτες". Επισημαίνεται ότι, ειδικά για τον προσδιορισμό του "συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "πελάται", που απαιτεί η διάταξη του άρθρου 17 παρ. 2
Ν.2214/1994 (και άρθ. 31 παρ. 1 περ. 8 Ν.2238/1994), συναθροίζονται τα χρεωστικά υπόλοιπα των εξής λογαριασμών του Γ.Λ.Σ. που πρέπει να προέρχονται από πωλήσεις προς επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα:

30.00 Πελάτες εσωτερικού
Μείον: 30.07 Πελάτες-αντίθετος λογ/σμός αξίας ειδών συσκευασίας
30.01 Πελάτες εξωτερικού
30.97 Πελάτες επισφαλείς
30.99 Λοιποί πελάτες-λογ/σμός επίδικων απαιτήσεων

Διευκρινίζεται ότι τα υπόλοιπα των πιο πάνω λογαριασμών πρέπει να έχουν μειωθεί με τις επιστροφές και τις εκπτώσεις πωλήσεων, ενώ οι προκαταβολές πελατών αποχωρίζονται από αυτά (όπως προαναφέρθηκε) και καταχωρούνται στο παθητικό του ισολογισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο