Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1994 ]

Γνωμ. 216/2176/1994 Λογιστικές εγγραφές εκχωρήσεως απαιτήσεων με σύμβαση Factoring

(Λογιστικές εγγραφές εκχωρήσεως απαιτήσεων με σύμβαση Factoring)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Λογιστικές εγγραφές εκχωρήσεως απαιτήσεων με σύμβαση Factoring
Νο 216. Γνωμ.2176/1994

Ι. Με την επιστολή σας αριθ. πρωτ. ΥΠΕΘΘ Λ.Σ. 2176/30.6.94 μας γνωρίζετε τα ακόλουθα:
"Εχω επιχείρηση πώλησης αυτοκινήτων και πραγματοποιώ πωλήσεις με το σύστημα Factoring. Ως γνωστόν, με το σύστημα Factoring η Τράπεζα παραλαμβάνει από την επιχείρηση με ένα πινάκιο συναλλαγματικών, τις συναλλαγματικές που εκδίδει η επιχείρηση και αποδέχεται ο αγοραστής του αυτοκινήτου και διαχειρίζεται έτσι
την απαίτηση της επιχείρησης έναντι του αγοραστού. Συγχρόνως, παραχωρούνται από την επιχείρηση στην Τράπεζα όλα τα δικαιώματα από την παρακράτηση της κυριότητας του αυτοκινήτου, μέχρι αποπληρωμής του και η Τράπεζα διεκδικεί ενδεχομένως καθυστερήσεις πληρωμών κ.λπ. Η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας και για κάθε πώληση με το σύστημα Factoring εκδίδει προς τον πελάτη Τιμολόγιο Μετρητοίς χωρίς αναγραφή στο
τιμολόγιο των συναλλαγματικών που εκδίδει η επιχείρηση και αποδέχεται ο πελάτης, συναλλαγματικές οι οποίες εκδίδονται για τις ανάγκες της Τράπεζας, η οποία επιπλέον υποχρεωτικά καταβάλλει στο Δημόσιο τον ΦΠΑ επί των τόκων του πιστουμένου τιμήματος. Για την επιχείρηση η πώληση είναι μετρητοίς τύποις και ουσία. Η άποψη ότι το τιμολόγιο πρέπει να εκδίδεται επί πιστώσει με αναγραφή του πιστούμενου τιμήματος, των τόκων, των συναλλαγματικών, του ΦΠΑ κ.λπ. και να γίνεται η εξόφλησή του με την είσπραξη από την Τράπεζα των μετρητών,
αντικρούεται από το ισχυρό κατά τη γνώμη μου επιχείρημα ότι η επιχείρηση στην περίπτωση αυτή πρέπει να καταβάλλει στο Δημόσιο τον ΦΠΑ επί των τόκων του πιστουμένου τιμήματος χωρίς να έχει τη δυνατότητα να τον εκπέσει με το παραλαμβανόμενο παραστατικό (Γραμμάτιο Είσπραξης) της Τράπεζας, η οποία ωστόσο
υποχρεούται και όντως καταβάλλει τον ΦΠΑ επί των τόκων.

Η επιχείρηση κατά συνέπεια δεν κάνει εγγραφές με τις συναλλαγματικές, τους τόκους, τον ΦΠΑ των τόκων, αλλά καταχωρεί στα βιβλία της το Τιμολόγιο Μετρητοίς (Χ/38 Π/70 & 54.00).

Παρακαλώ πολύ να μου γνωρίσετε εάν ορθά πράττω με την παραπάνω αντιμετώπιση του θέματος, άλλως παρακαλώ το συντομότερο δυνατό να έχω τη διαφορετική άποψή σας".

ΙΙ. Η γνώμη μας για τα παραπάνω είναι η ακόλουθη:

α) Εφόσον οι πελάτες σας, αγοραστές των αυτοκινήτων, αποδέχονται συναλλαγματικές, οι κατ' αυτών απαιτήσεις σας ενσωματώνονται πλέον στις συναλλαγματικές αυτές οι οποίες, σύμφωνα με την παραγρ. 2.2.302 του Γενικού
Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.), καταχωρούνται κατά την παραλαβή τους στο λογαριασμό 31 "Γραμμάτια εισπρακτέα" και το δευτεροβάθμιο του 31.00 "Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο", που λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. αυτή του Γ.Λ.Σ.

β) Η μη λογιστικοποίηση των συναλλαγματικών αυτών και η χρέωση του λογαριασμού 38 "Χρηματικά διαθέσιμα" με τις πιο πάνω πωλήσεις αποτελούν σοβαρή παράβαση του Γ.Λ.Σ. και έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις βασικές λογιστικές αρχές και τους κανόνες της διαχειριστικής τάξεως.

γ) Για το θέμα του συμψηφισμού ή όχι του ΦΠΑ επί των τόκων, αρμόδιο να σας πληροφορήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

δ) Οι μεταβιβαζόμενες στις τράπεζες συναλλαγματικές για είσπραξη, με βάση σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων του Ν.1905/90, μεταφέρονται, από το λογ/σμό 31.00, στο νεοδημιουργούμενο λογ/σμό 31.94 "Γραμμάτια στις Τράπεζες για είσπραξη με σύμβαση Factoring". Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα όσα
προβλέπονται στην παραγρ. 2.2.302 του Γ.Λ.Σ.

ε) Οι εκχωρούμενες στις Τράπεζες για είσπραξη κ.λπ. με σύμβαση Factoring (του Ν.1905/1990) απαιτήσεις του λογαριασμού 30 "Πελάτες", μεταφέρονται από τους λογαριασμούς 30.00-30.03 σε νεοδημιουργούμενους αντίστοιχους δευτεροβάθμιους, όπως στους:

30.80 "Πελάτες εσωτερικού εκχωρηθέντες με σύμβαση Factoring"
30.81 "Πελάτες εξωτερικού εκχωρηθέντες με σύμβαση Factoring"
30.82 "Πελάτης Ελλην. Δημόσιο εκχωρηθείς με σύμβαση Factoring"
30.83 "Πελάτες Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες επιχειρήσεις εκχωρηθέντες με σύμβαση Factoring".

Για τη λειτουργία των λογαριασμών αυτών εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παραγρ. 2.2.301 του Γ.Λ.Σ. για τους λογαριασμούς 30.00-30.03.

Η αμοιβή της τράπεζας και τα λοιπά έξοδά της (όπως προμήθειες, τόκοι για προκαταβολές έναντι στην επιχείρηση) καταχωρούνται στο νεοδημιουργούμενο δευτεροβάθμιο λογ/σμό 65.90 "Τόκοι και έξοδα εισπράξεως απαιτήσεων με σύμβαση
Factoring".ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο