Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1994 ]

Γνωμ. 205/2135/1994 Λογιστικός χειρισμός εξαγόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού για συμμετοχή σε εταιρία του εξωτερικού

(Λογιστικός χειρισμός εξαγόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού για συμμετοχή σε εταιρία του εξωτερικού)

Κατηγορία: Φορολογία ΚεφαλαίουΛογιστικός χειρισμός εξαγόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού για συμμετοχή σε εταιρία του εξωτερικού
Νο 205. Γνωμ.2135/1994

Σε απάντηση της νέας επιστολής σας, ημερ. 7-2-94, για το ίδιο θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


α) Στην παράγρ. ΙΙΙ της γνωματεύσεώς μας 182/2096/1993 υποδεικνύονται οι σωστές λογιστικές εγγραφές που πρέπει να διενεργούνται σε νέες παρόμοιες περιπτώσεις. Στη δε παραγρ. ΙΙ της ίδιας γνωματεύσεως υποδεικνύονται οι
εγγραφές που έπρεπε να γίνουν για τη σωστή ολοκλήρωση του λογιστικού χειρισμού της περιπτώσεως που βρίσκεται σε εξέλιξη και η λογιστική της παρακολούθηση δεν είχε ξεκινήσει σωστά. Δηλαδή, δεν ήταν απαραίτητο να προβείτε σε αντιλογισμούςκ.λπ. για να εφαρμόσετε την παραγρ. ΙΙΙ.

β) Η ζημιά με την οποία κλείνει η χρήση 1993 είναι άσχετη από το πιστωτικό υπόλοιπο του νεοδημιουργηθέντος λογαριασμού 41.95 "διαφορές από εισφορά μηχανολογικού εξοπλισμού ως συμμετοχή μας σε εταιρία του εξωτερικού", η φύση του οποίου περιγράφεται με σαφήνεια στην πιο πάνω γνωμάτευσή μας, με την προσθήκη ότι, το υπολογιστικό αυτό έσοδο ("κέρδος") δεν επιτρέπεται μεν να διανεμηθεί ως μέρισμα, δύναται, όμως, να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των ζημιών της χρήσεως, με τη μεταφορά ισόποσου, με τις ζημιές, τμήματός του στον υπολογαριασμό 88.07 "αποθεματικά προς διάθεση" του πρωτοβάθμιου 88 "αποτελέσματα προς διάθεση", σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρ. 2.2.811 περ. 3 υπό ΙΙ του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (βλ. και υπόδειγμα πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της παραγρ. 4.1.302).

γ) Ως προς την ερώτησή σας "ποίες εγγραφές πρέπει να γίνουν κατά το κλείσιμο της χρήσεως", η απάντησή μας είναι ότι το θέμα αυτό ανήκει στα καθήκοντα του υπεύθυνου Λογιστή της εταιρίας σας. Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι, είναι ανθρωπίνως αδύνατο το ΕΣΥΛ να ασχολείται και να επιλύει με αλληλογραφία τα επιμέρους λογιστικά θέματα των χιλιάδων επιχειρήσεων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο